Hellenic Seaways - Άμεση & Εύκολη Online Kράτηση‎

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

ΔΗΜΑΡΧΕ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΤΗΘΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕΣ


Η  ΕΥΡΟΒΑΝΚ  ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ  ΣΤΟΝ ΚΟΧΥΛΗ  ΓΙΑ 2 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΆ ΜΕΤΡΑ 300 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΊΣΑΤΕ ΝΑ ΝΟΙΚΙΆΣΕΤΕ 4 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΆ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ 10 ΕΥΡΩ ΕΙΝΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΑΖΊ ΣΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ?

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΙΚΙΑΣΕ ΤΑ ΚΑΠΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΣ 10 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΓΙΑΤΙ?


ΔΗΜΑΡΧΕ Η ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ 300 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΩΡΩ ΕΣΥ ΓΙΑΤΊ 10 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΟΥ?
ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΚΑΘΕ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΟΙΚΙΆΣΕΙ ΧΩΡΟ ΠΟΥΘΕΝΆ .ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊΤΕ ΣΑΝ ΥΠΆΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 10 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ?ΜΑΖΊ ΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ 4 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ
ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΑΖΊ ΣΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ  
ΑρχείοΛήψη Αρχείου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 99/2011
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Αριθ.Πρωτ : 4828
Πληροφορίες: Σ.Καρβέλη
Τηλέφωνο: 2424350103
E-mail: dstech@otenet.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

ήμου Σκοπέλου
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση Αυτόματου Μηχανήματος
Ανάληψης Χρημάτων (Α.Τ.Μ.) εντός του ισογείου κτιρίου ιδιοκτησίας του

ήμου,στο οποίο στεγάζεται το κυλικείο του ΚΑΠΗ στη
ημοτική
Κοινότητα Σκοπέλου.
Στη Σκόπελο, σήμερα, 14 Ιουνίου 2011 και ώρα 12:30 μ.μ. στο ημοτικό
Κατάστημα του ήμου Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του ήμου Σκοπέλου, ύστερα από την 4549/07-06-2011 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο
75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μιχελής Γεώργιος, Πρόεδρος 1. Πατσής Γεώργιος,Αντιπρόεδρος
2.Αγγελέτου Παναγιώτα, 2 . Π α π α δ α υίδ Μάχη
3.Φύβγας Γεώργιος 3. Ρόδιος Νικόλαος- Σπυρίδων
4.Κακαλιάγκος Αθανάσιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σπυριδούλα Καρβέλη, υπάλληλο του
ήμου.
Ο κ. Γεώργιος Μιχελής, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγήθηκε το 1ο
και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 του Ν. 3852/2010 ( .Κ.Κ) και ανέφερε τα εξής:
Σας υποβάλλω το πρακτικό της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 14 Ιουνίου του
έτους 2011,ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:30 μ.μ. ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής του ήμου Σκοπέλου, για την εκμίσθωση χώρου έκτασης
τεσσάρων (4) τ.μ εντός του ισογείου κτιρίου ιδιοκτησίας του ήμου, στο οποίο
στεγάζεται το κυλικείο του ΚΑΠΗ στη ημοτική Κοινότητα Σκοπέλου, για την
τοποθέτηση αυτόματου μηχανήματος ανάληψης χρημάτων(Α.Τ.Μ.) από
αναγνωρισμένο Τραπεζικό Οργανισμό της Ελλάδας.
Επίσης σας υποβάλλω τα συνημμένα δικαιολογητικά του πλειοδότη και
παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση ή μη του
πρακτικού.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της τα
ανωτέρω.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει το από 14-06-2011 πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας
εκμίσθωσης χώρου έκτασης τεσσάρων (4) τ.μ εντός του ισογείου κτιρίου
ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩ1Δ-7ΘΗ
ιδιοκτησίας του ήμου, στο οποίο στεγάζεται το κυλικείο του ΚΑΠΗ στη ημοτική
Κοινότητα Σκοπέλου, για την τοποθέτηση αυτόματου μηχανήματος ανάληψης
χρημάτων (Α.Τ.Μ.) από αναγνωρισμένο Τραπεζικό Οργανισμό της Ελλάδας, στην
οποία αναδείχθηκε τελευταίος πλειοδότης η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ
Α.Ε., Κατάστημα Σκιάθου, δια του νομίμου εκπροσώπου της που παρέστη στη
δημοπρασία κ. Χρήστου Χριστίτσα του ημητρίου, /ντη του Καταστήματος
Σκιάθου, έναντι του ποσού των 120,00€./έτος,

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 99/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν Υπογραφές
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Σκόπελος 15/06/2011
Ο ΠΡΟΕ
ΡΟΣ
ΓΕUΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩ1Δ-7ΘΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΤΩΡΑ!
Εργάτη, εργαζόμενε, άνεργε, νέα και νέε
·  Που θα πάει τελικά αυτή η κατάσταση με την καπιταλιστική κρίση και το βάρβαρο πόλεμο σε βάρος των λαών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη;
·  Υπάρχει διέξοδος και ανάπτυξη προς όφελος των εργαζομένων;
·  Ποιες δυνάμεις και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να την επιβάλλουν;
·  Ποιο κίνημα και ποιοι αγώνες μπορούν να υπηρετήσουν μια τέτοια φιλολαϊκή προοπτική;
Για όλα αυτά λοιπόν θέλουμε να σου πούμε δυο λόγια.
Θέλουμε να ανοίξουμε μια συζήτηση μαζί σου, εργαζόμενο τον εργαζόμενο σε όλους τους χώρους δουλειάς, στις συνοικίες, στα Διοικητικά Συμβούλια, στις Γενικές Συνελεύσεις των σωματείων, παντού!

Η 48ωρη απεργία στέφθηκε με επιτυχία.
Χιλιάδες λαού σε όλη την Ελλάδα βγήκαν στους δρόμους. Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα όλο και περισσότερο συνειδητοποιούν ότι όλα αυτά τα χρόνια πλήρωσαν πολύ ακριβά την καπιταλιστική ανάπτυξη, την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Τώρα πληρώνουν ακόμα πιο ακριβά και την κρίση τους!
Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν πως στο πλαίσιο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, μέσα στην Ε.Ε. δεν υπάρχει φιλολαϊκή προοπτική.
Κέρδη και λαϊκή ευημερία, μονοπώλια και λαϊκά δικαιώματα δεν μπορεί να συνυπάρξουν! Ή αυτοί ή εμείς;
Η ίδια η ζωή λοιπόν φέρνει ως αναγκαιότητα την πάλη για ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης χωρίς μονοπώλια, μια ανάπτυξη που στο επίκεντρό της θα έχει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Η πρωτόγνωρη επιτυχία της απεργίας, η λαϊκή κινητοποίηση και κοσμοσυρροή στις συγκεντρώσεις, στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ δείχνουν ότι έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε μια τέτοια λύση, μια τέτοια φιλολαϊκή προοπτική!
Έχουμε δοκιμασμένα και αποτελεσματικά όπλα στα χέρια μας, όπλα που μπορούν να μας οδηγήσουν μέχρι τη ΝΙΚΗ!
Έχουμε τη δύναμη! Χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά!
ü      Οργάνωση στους τόπους δουλειάς. Κανένας εργαζόμενος έξω από το σωματείο. Όλοι οι εργαζόμενοι ενωμένοι στον τόπο δουλειάς και στον κλάδο.
ü      Συνδικάτα και διοικήσεις δοκιμασμένες και όχι συμβιβασμένες και υποταγμένες στις κυβερνήσεις και την εργοδοσία.
ü      Συμμαχία εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, γυναικών, νεολαίας. Όλοι μαζί!
                                                   Εδώ βρίσκεται η δύναμη!
ü      Σύγκρουση με τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους μεγαλεμπόρους, την Ε.Ε., και τα κόμματά της, μ’ όλους αυτούς που κλέβουν τη ζωή από εμάς και τα παιδιά μας.
ü      Κίνημα ταξικό, οργανωμένο, πειθαρχημένο, αποφασισμένο να φτάσει μέχρι το τέλος,
Μέχρι να έρθει ο λαός στην εξουσία.
Αυτό είναι το μήνυμα της 48ωρης Απεργίας. Εδώ βρίσκεται η λύση και αυτή είναι η καλύτερη συνταγή για τη ΝΙΚΗ.

Ø      Αγώνας τώρα για να μην εφαρμοστούν στην πράξη τα βάρβαρα μέτρα.
Ø      Αγώνας που να φτάνει μέχρι την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων.
Εργαζόμενη, Εργαζόμενε

Ø      Η Απεργία στις 28 και 29 Ιούνη ήρθε ως προϊόν κλιμάκωσης της πάλης, ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Νέκρωσαν εργοστάσια, έκλεισαν τράπεζες, δεν κινήθηκε ούτε ένα πλοίο.
Τα ποσοστά της απεργίας κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα σε πολλούς χώρους και κλάδους.

Η απεργία χτύπησε εκεί που πονάει την εργοδοσία και όλο το σύστημα.
Να γιατί η Απεργία είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο στα χέρια της εργατικής τάξης.
Καμιά «πλατεία» δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δύναμη της Απεργίας, τη δύναμη του οργανωμένου εργατικού και λαϊκού κινήματος.

Ø      Χιλιάδες εργαζόμενοι πορεύτηκαν με το σύνθημα «νόμος είναι το δίκιο του εργάτη», έδωσαν τη μάχη στους τόπους δουλειάς, στα εργοστάσια, εκεί που «δένεται τ’ ατσάλι», στην καρδιά της ταξικής πάλης, εκεί που κρίνονται οι συσχετισμοί δύναμης για το εργατικό κίνημα. Σε πολλούς χώρους δουλειάς οι εργαζόμενοι απήργησαν, αψηφώντας την απειλή της απόλυσης, τσακίζοντας την εργοδοτική τρομοκρατία. Στην κυριολεξία ο αγώνας αυτός είχε έντονα τα χαρακτηριστικά του ηρωισμού και της λεβεντιάς.
Ωστόσο, δεν είναι λίγα τα εργοστάσια, τα μεγάλα καταστήματα, τα ξενοδοχεία, οι τόποι δουλειάς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπου οι εργαζόμενοι δεν έκαναν το βήμα να απεργήσουν. Δεν κατάφεραν να οργανώσουν την Απεργία, να σπάσουν την εργοδοτική τρομοκρατία, να ξεπεράσουν τις συμβιβασμένες ηγεσίες, αλλά ακόμα και να πειστούν για την αναγκαιότητα και την αποτελεσματικότητα του αγώνα.
Απευθυνόμαστε λοιπόν και σε σένα που δεν βρήκες τη δύναμη να απεργήσεις, που λες ότι «έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορώ», «απήργησα και τις προηγούμενες φορές, αλλά τα μέτρα πέρασαν» και θέλουμε να σου πούμε:
Μην περιμένεις να σε σώσει κανένας.

Με τα δικά της χέρια θα σηκωθεί η εργατική τάξη. Μην το βάζεις κάτω, στάσου όρθιος, πάλεψε!
Έτσι και αλλιώς, μόνο με την οργάνωση και τον αγώνα θα νικήσουμε. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει!

Ø      Στην Απεργία και στα συλλαλητήρια που έγιναν σε 72 πόλεις της Ελλάδας πορεύτηκαν από κοινού, «ένας για όλους και όλοι για έναν» εργάτες, άνεργοι, αγρότες, μικρομαγαζάτορες, γυναίκες, νέοι και νέες.
Όλοι μαζί ένωσαν τη δύναμή τους και έδωσαν αποφασιστική απάντηση στους εκβιασμούς και την τρομοκρατία κυβέρνησης-πλουτοκρατίας και Ε.Ε. Απαίτησαν να παρθούν πίσω τα βάρβαρα μέτρα του μεσοπρόθεσμου, του εφαρμοστικού νόμου, διεκδίκησαν όχι μόνο το δικαίωμα στη δουλειά και στο μεροκάματο, αλλά έκαναν και ένα βήμα παραπέρα, απαίτησαν «να πτωχεύσει η πλουτοκρατία, όχι ο λαός», «αποδέσμευση από τη λυκοσυμμαχία της Ε.Ε», διεμήνυσαν ότι «ο πλούτος ανήκει στους εργάτες και όχι στα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες»! Δεν αποδέχονται τα χρέη που δημιουργήθηκαν για την πλουτοκρατία και αρνούνται να τα πληρώσει πάλι ο λαός.

Ø      Η συμμετοχή στην Απεργία και η αυξανόμενη κοσμοσυρροή στις διήμερες απεργιακές εκδηλώσεις δείχνει ότι ο λαός μέρα με τη μέρα, μάχη με τη μάχη, γίνεται πιο ώριμος, πιο ικανός. Συσσωρεύει χρήσιμη πείρα, που μπορεί να τον βοηθήσει να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα.
            Ακόμα και αν τα μέτρα ψηφίστηκαν στη βουλή, ο λαός και η νεολαία, κόντρα σε ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και ΛΑΟΣ (που ψήφισε το «Μνημόνιο»), τα «καταψήφισαν» στους δρόμους, δεν τα νομιμοποίησαν στη συνείδησή τους και αυτό αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον. Φάνηκε ακόμα πολύ καθαρά ότι αυτή η πολιτική, αυτά τα μέτρα και οι κυβερνήσεις που τα υπηρετούν δεν ανατρέπονται με «μούντζες και κατάρες». Περισσότερο από κάθε άλλη φορά γίνεται κατανοητό ότι ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ είναι τα κόμματα της πλουτοκρατίας, είναι εχθρικά προς τον εργαζόμενο λαό και η εγκατάλειψή τους, η μαζική φυγή από αυτά, είναι η μόνη συμφέρουσα λύση.

Ενότητα κι’ αγώνας
για να πτωχεύσει η πλουτοκρατία, όχι ο λαός!

Ø      Η σύγκρουση, η ένταση, το πάθος, η διάρκεια και η μαζικότητα του αγώνα δείχνουν ότι όλο και περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι τα μέτρα δεν βγάζουν το λαό από την χρεοκοπία. Τον βουλιάζουν πιο βαθιά, ο λαός είναι ήδη χρεοκοπημένος. Η καπιταλιστική κρίση είναι κρίση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου και εμπορευμάτων. Δεν οφείλεται ούτε σε κλέφτες, ούτε στα κλεμμένα, ούτε σε ανίκανα κόμματα και πολιτικούς. Τα διλλήματα που έθεσε η κυβέρνηση «μεσοπρόθεσμο ή χρεοκοπία», «μεσοπρόθεσμο ή τανκς» τελικά δεν παγίδεψαν το λαϊκό παράγοντα. Την ίδια τύχη πρέπει να έχουν και τα άλλα ψευδοδιλλήματα, αν τεθούν στο προαναγγελλόμενο δημοψήφισμα.

Ø      Η κυβέρνηση και άλλοι μηχανισμοί αξιοποίησαν το κίνημα της λεγόμενης πλατείας στο Σύνταγμα, όπου συμμετείχαν απλοί άνθρωποι. Επιδίωξε να φέρει σε αντιπαράθεση το απεργιακό και οργανωμένο κίνημα με το αποκαλούμενο κίνημα των αγανακτισμένων.
            Το κίνημα της πλατείας, με τα γνωστά συνθήματα («ειρηνικό και ακηδεμόνευτο», «έξω τα κόμματα και τα συνδικάτα», «μούντζα-κρεμάλα στους 300» κλπ…) χρησιμοποιήθηκε για αποπροσανατολισμό και παγίδευση της λαϊκής αγανάκτησης. Όσες δυνάμεις στήριξαν και κάλυψαν αυτά τα συνθήματα, όπως οι δυνάμεις του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχουν μεγάλες ευθύνες. Το γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπήκαν σε δράση οι κάθε είδους «κουκουλοφόροι» και εμφανίστηκαν όταν η κυβέρνηση πήρε ψήφο εμπιστοσύνης και είχε κηρυχτεί Γενική Απεργία δείχνει ότι υπήρχε σχέδιο αξιοποίησης και χρησιμοποίησης της αυθόρμητης λαϊκής αγανάκτησης.

Ø      Η κυβέρνηση έβαλε σε εφαρμογή οργανωμένο σχέδιο για να τσακίσει το λαϊκό κίνημα και έχει την απόλυτη ευθύνη της προβοκάτσιας που εκτυλίχτηκε στο Σύνταγμα. Αξιοποίησε τον προβοκατόρικο ρόλο των «κουκουλοφόρων», για επίδειξη δύναμης και πυγμής στο λαϊκό κίνημα. Η προβοκάτσια που έστησαν στο ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα απέτυχε. Το απέτρεψε η οργάνωση, η πειθαρχία, η ικανότητα των δυνάμεων του ΠΑΜΕ να κινούνται συντεταγμένα στο πλαίσιο της πορείας.
            Η δήλωση εκπροσώπου της αστικής τάξης «η πλατεία είναι αυθόρμητη, το οργανωμένο να φοβάστε, όπως αυτό που γίνεται στα λιμάνια» δείχνει ποιο κίνημα πραγματικά τους τρομάζει.
            Κίνημα «ειρηνικό» και «ακηδεμόνευτο» απέναντι στην πιο βάρβαρη και οργανωμένη επίθεση των επιχειρηματικών ομίλων, των κομμάτων τους και της Ε.Ε. είναι τραγική αυταπάτη.

Ø      Από τη 48ωρη Απεργία ενισχύθηκε παραπέρα το κύρος του ΠΑΜΕ, ενώ την ίδια στιγμή επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ βρίσκονται σε πορεία συνεχούς απαξίωσης.
Όλο και περισσότεροι πια εργάτες δεν πιστεύουν σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, όπως δεν πιστεύουν κι’ αυτές στην υπόθεση του αγώνα. Έκαναν ό, τι μπορούσαν για να υπονομεύσουν την απεργία, ενώ σε πολλούς κλάδους οργάνωσαν ανοιχτά την απεργοσπασία.

Εργατοϋπάλληλε, νέε και νέα

Εμπιστεύσου το ΠΑΜΕ!

ü      Για όλα όσα ζεις σήμερα σε προειδοποίησε έγκαιρα. Δικαιώθηκε! Σε προειδοποίησε για την καπιταλιστική κρίση, για τη θύελλα που έρχεται. Σου είπε καθαρά ότι έχουμε πόλεμο!
ü      Όταν όλες οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου πανηγύριζαν στο Ζάππειο με την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ, στο ευρώ, το ΠΑΜΕ έγκαιρα σε προειδοποιούσε για τα δεινά που θα φέρει στο λαό.
ü      Θυμηθείτε τι λέγαμε ήδη από το 1992 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Ήμασταν το μοναδικό «όχι» και όλοι οι άλλοι εναντίον μας. Δεν κρατούσαν ούτε μισή επιφύλαξη για τις συνέπειες από την ευρωπαϊκή καπιταλιστική ολοκλήρωση.
ü      Το ΠΑΜΕ από την πρώτη στιγμή της συγκρότησής του μπήκε μπροστά, οργάνωσε την πάλη. Συγκρούεται καθημερινά με την πλουτοκρατία και τα κόμματά της
ü      Έχει πείρα από την οργάνωση της ταξικής πάλης. Ξέρει να καθοδηγεί το κίνημα αποτελεσματικά, να το προφυλάσσει από παγίδες.
ü      Είναι εγγυημένη, δοκιμασμένη δύναμη, ψημένη στο καμίνι της ταξικής πάλης, δίνει προοπτική στον αγώνα σου.

Συμπορεύσου με το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ), την Πανελλαδική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση των ΕΒΕ (ΠΑΣΕΒΕ), την Παναγροτική Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΣΥ), το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος (ΟΓΕ)!
Πάρε θέση στον αγώνα!

Ένα δρόμο έχουμε, μια επιλογή.

 Ο λαός ορμητικά να οργανωθεί, να ανατρέψει το συσχετισμό δύναμης στο κίνημα και στο πολιτικό επίπεδο. Μόνο έτσι, οργανωμένος, συμπορευόμενος με το ΠΑΜΕ, θα γίνει πανίσχυρος.
 Για το δικό του δρόμο ανάπτυξης, με λαϊκή εξουσία και αποδέσμευση από την Ε.Ε. που θα τον κατακτήσουν με την πάλη τους οι εργαζόμενοι.

Όλοι και όλες για τη νίκη!

ΑΝΤΑΡΣΥΑ Απολύσεις αγωνιστών και αριστερών στον Όμιλο Μπόμπολα


Πογκρόμ εκδίωξης κάθε δημοσιογράφου που αντιστέκεται έμπρακτα στον κανιβαλισμό των εργοδοτών και στο σφαγείο κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ υλοποιεί ο όμιλος Μπόμπολα, ο οποίος προχώρησε σήμερα σε δύο νέες απολύσεις, αυτή τη φορά από την «Ημερησία»: του Κώστα Σαρρή, στελέχους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και εκλεγμένου στο συνέδριο της ΠΟΕΣΥ με την «Πρωτοβουλία για την Ανατροπή» και της Σόνιας Χαϊμαντά, υποψήφιας με το ψηφοδέλτιο της «Συσπείρωσης – Δούρειος Τύπος». Η στοχοποίηση και επιλεκτική απόλυση δημοσιογράφων με αριστερή πολιτική τοποθέτηση και ασυμβίβαστη στάση υπέρ των συλλογικών αγώνων, δείχνει ότι ο όμιλος Μπόμπολα επιλέγει την κλιμάκωση της επίθεσης ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων, με τον πιο άγριο τρόπο. Επιδιώκει να «καθαρίσει το τοπίο» από κάθε ενοχλητική φωνή για να προχωρήσει σε νέες μαζικές απολύσεις, ακρωτηριασμούς μισθών και δικαιωμάτων. Έχουν ήδη προηγηθεί η απόλυση της Πόπης Χριστοδουλίδου και της Παρασκευής Βονάτσου, υποψηφίων της «Δημοσιογραφικής Συνεργασίας» (ΠΑΜΕ) από το «Έθνος», απολύσεις που εντάσσονται στην ίδια τακτική. Την ώρα που η κυβέρνηση και η τρόικα κτυπούν με τον πιο βάρβαρο τρόπο (χημικά, ΜΑΤ κλπ.) το λαό και τους απεργούς που διαδηλώνουν ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική των αλλεπάλληλων μνημονίων, οι μεγαλοεκδότες και οι μεγαλοεργολάβοι που στηρίζουν τη λαίλαπα, προσπαθούν να επιβάλλουν υποταγή και σιγή νεκροταφείου μέσα στα «μαγαζιά» τους.Οι εργαζόμενοι που παλεύουν για να ανατραπεί η επίθεση του κεφαλαίου και για να σπάσει η μονοφωνία των κυρίαρχων ΜΜΕ υπέρ της πολιτικής της εξαθλίωσης, είναι στο πλευρό των μαχόμενων, εργαζόμενων δημοσιογράφων και απαιτούν την ανάκληση των απολύσεων, το σταμάτημα του «Μνημονίου στα ΜΜΕ». Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις απολύσεις και απαιτεί την ανάκλησή τους. Αθήνα 4/7/11www.antarsya.org

ΜΙΚΡΟΣΕΙΣΜΟ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ

 Origin Time
Monday, 04 July 2011, 19:03:41 UTC
 Magnitude
M 2.3
 Latitude
38.79°N
 Longitude
23.93°E
 Depth
10 km
 Region
Greece
 Distances
46 km NE of Chalkida
57 km SE of Skiathos
91 km N of Athina
 # of Arrivals 28
 Location Type Automatic

Επίθεση σε διμοιρία των ΜΑΤ στο κέντρο της ΑθήναςΕπίθεση από ομάδα αγνώστων δέχτηκε πριν από λίγη ώρα η διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Ναβαρίνου και Μαυρομιχάλη, πλησίον των γραφείων του ΠΑΣΟΚ.

Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ κατά των ανδρών των ΜΑΤ και στη συνέχεια διέφυγαν από τα γύρω στενα κατευθυνόμενοι προς τα Εξάρχεια. Να σημειωθεί ότι δεν τραυματίστηκε κάποιος αλλά από τη φωτιά που ξέσπασε ένα Ι.Χ υπέστη υλικές ζημιές.

Απεργίες μέσα στο καλοκαίρι από την ΠΝΟ


Το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις εν μέσω της καλοκαιρινής περιόδου αναμένεται να συζητήσουν μέσα στην εβδομάδα τα μέλη της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), μετά τη συνάντηση που είχαν με τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για θέματα Ναυτιλίας, Χάρη Παμπούκη.

Σύμφωνα με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των ναυτεργατών, ο υπουργός εμφανίστηκε επιφυλακτικός, τάχθηκε υπέρ του περαιτέρω διαλόγου μαζί τους και τους είπε ότι θα απαντήσει επί των αιτημάτων τους εντός της εβδομάδας, είτε γραπτώς είτε με μια ενδεχόμενη νέα συνάντηση μαζί τους.

Την πρώτη του επίσκεψη στη Λάρισα, ως Αντιπεριφερειάρχης Β.Σποράδων, ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ Η ΨΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΡΕ ΕΕΕΕΕ

Ξεκίνησε τις πρώτες επαφές ο νέος Αντιπεριφερειάρχης

Γραφεία σε Λάρισα και Βόλο για τον Αργύρη Κοπάνα
Την πρώτη του επίσκεψη στη Λάρισα, ως Αντιπεριφερειάρχης Β.Σποράδων, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Οικονομίας και Προστασίας του Καταναλωτή, πραγματοποίησε την Παρασκευή 1η Ιουλίου, ο Αργ. Κοπάνας.


Η επίσκεψη είχε ως σκοπό την αναζήτηση χώρου, όπου θα στεγαστεί η συγκεκριμένη Θεματική Αντιπεριφέρεια, αλλά και μια πρώτη επαφή με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της περιοχής προκειμένου να ενημερωθεί εφ' όλης της ύλης. Ο κ. Κοπάνας ανανέωσε το ραντεβού μαζί τους, ζητώντας την καθημερινή του ενημέρωση από την πλευρά τους, ενώ ευχήθηκε να χτίσουν μια γόνιμη συνεργασία που θα αποφέρει όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες της Θεσσαλίας, για την ίδια τη Θεσσαλία.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή τη περίοδο, ο Αντιπεριφερειάρχης, ετοιμάζει το γραφείο του και στο Βόλο, ώστε να μπορούν το ίδιο εύκολο οι Βολιώτες πολίτες αλλά και οι κάτοικοι των Βορείων Σποράδων να έρχονται σε επαφή μαζί του για την επίλυση των προβλημάτων. Ο κ. Κοπάνας δέχτηκε επίσης, απ' όλους όσους συνάντησε, συγχαρητήρια για την θέση που ανέλαβε αλλά και τις καλύτερες ευχές όλων με αφορμή την ονομαστική του εορτή.
ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΑΣΤΕ ΑΝΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΕΚΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΡΕ ΟΥΣΤ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ ΨΕΥΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΈΒΕΤΕ ΣΤΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΥΡΟ ΡΕ ΘΑ ΦΑΤΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 

Συνάντηση Κ. Καρτάλη με Γ. Παπακωνσταντίνου«Βασική προτεραιότητα η ισοβαρής σχέση περιβάλλοντος και ανάπτυξης»

Με το νέο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Παπακωνσταντίνου συναντήθηκε ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας Κώστας Καρτάλης με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής.


Ο Κ. Καρτάλης μετέφερε στον κ. Παπακωνσταντίνου τα συμπεράσματα των εργασιών της Επιτροπής Περιβάλλοντος σε ότι αφορά στο δίπτυχο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» τονίζοντας ότι «απαιτείται να διαμορφωθεί μία ισοβαρής σχέση μεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης» αλλά και ότι «σε περιόδους οικονομικής κρίσης η προστασία του περιβάλλοντος δεν πρέπει να θεωρείται πολυτέλεια». Στο κρίσιμο θέμα της προσέλκυσης επενδύσεων ο Κ. Καρτάλης σημείωσε ότι «όποτε μία επένδυση παρακολούθησε την περιβαλλοντική νομοθεσία, η ταχύτητα της ήταν ικανοποιητική.

Όποτε όμως επιχειρήθηκαν παρεκκλίσεις από την περιβαλλοντική νομοθεσία, η επένδυση είτε επιβραδύνθηκε ή και σταμάτησε. Το πρόβλημα δεν είναι η νομοθεσία, αλλά η γραφειοκρατία, η πολεοδομική και χωροταξική αταξία και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.»


Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν ειδικότερα οι χωροταξικές και πολεοδομικές προτεραιότητες της νέας ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ κυρίως σε ότι αφορά στα Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Βόλου, Λάρισας, Ηρακλείου και Ιωαννίνων τα οποία σύμφωνα με τον κ. Καρτάλη «πρέπει πολύ σύντομα να οριστικοποιηθούν ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη μέσα από κανόνες που θα σέβονται το περιβάλλον»..

Αυθαίρετα
Ειδική αναφορά έγινε στο θέμα των αυθαιρέτων για το οποίο ο Κ. Καρτάλης σημείωσε ότι θα πρέπει να εφαρμοσθεί η ισχύουσα νομοθεσία με «κοινωνικοποίηση» των προστίμων ώστε να είναι ρεαλιστική η είσπραξη τους αλλά και ότι θα πρέπει να αποφευχθεί με κάθε τρόπο η επιβράβευση των παρανομούντων.

Άλλα θέματα
Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Κ. Καρτάλης ενημέρωσε τον Υπουργό ΠΕΚΑ για τα ανοικτά περιβαλλοντικά και χωροταξικά θέματα της Μαγνησίας, όπως η προστασία της λίμνης Κάρλας, η αναθεώρηση του Π.Δ. Πηλίου, το Ρυθμιστικό Σχέδιο Βόλου, η περιβαλλοντική λειτουργία του λιμένος Βόλου, η περιβαλλοντική θωράκιση του Παγασητικού με ένα εκτενές δίκτυο μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, η προστασία του νησιωτικού περιβάλλοντος των Σποράδων, η αντιμετώπιση της αέριας ρύπανσης στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου, κ.α.

Ανθρωποι Μοναχοι (Lonely People) - Haris Alexiou(Χ.Αλεξιου).


"Υπάρχουν άνθρωποι που ζούν μονάζοι"

Κι όμως, όταν ακούς αυτο το τραγούδι, αυτα τα λόγια, απο την φωνη της Χαρούλας, ή ακομα καλύτερα απο την ψυχή της, νιώθεις πως δεν είσαι μόνος, ή έστω οτι έχεις παρέα σε αυτό....

ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΟΥΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΒΓΑΖΑΝ ΣΤΟΝ ΑΦΡΟ

 ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ


ΕΙΜΑΙ 53 ΧΡΟΝΩΝ , ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΤΟΝ ΙΔ.ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟ 1974. .ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΝΩ 840 EURO, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 25% ΕΔΩ ΚΑΙ 8 ΜΗΝΕΣ. ΩΡΑΡΙΟ ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 8 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΑΔΥ.ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.ΑΝ ΘΕΣ ΠΕΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΕΤΟΙΜΗ. ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΟΥΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΒΓΑΖΑΝ ΣΤΟΝ ΑΦΡΟ..ΤΑ ΞΕΡΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑ ΓΡΑΦΩ.ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΑΘΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΑΙΑ ΜΟΥ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ Ν.Δ. ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΕΤΡΑΕΤΙΕΣ ΔΕΝ ΠΗΓΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΩ.ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ.ΑΝΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΕΣ . ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ? ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.ΠΡΩΤΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΛΗΓΩΝΕΙ. Α ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΑ .ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΗΡΘΕ ΕΝΑΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΡΕΠΟ , ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ. ΤΣΑΜΠΑ Ο ΠΑΧΥΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥΣ. ΑΥΤΑ ΦΙΛΟΙ. ΗΘΕΛΑ ΚΑΠΟΥ ΝΑ ΤΑ ΠΩ.

Ενεργοποίηση διαδικασιών πρόσληψης 587 στελεχών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΜετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή και την απόφαση έγκρισης της πρόσληψης στελεχών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που έλαβε η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργικού Συμβουλίου στις 31/06/2011, υιοθετήθηκε η κατανομή των θέσεων και η προέλευση των 587 υποψηφίων με γνώμονα τις υπηρεσιακές ανάγκες του Σώματος.

ΤΡΟΜΑΞΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΗΛΙΑ


ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΞΑΝΑΔΕΙ ΟΛΟΙ Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΊΤΕ ΠΟΣΟ ΧΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ.ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΠΟΛΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΓΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΥΧΟΜΕΝΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΥ ΔΙΌΤΙ ΠΟΛΥΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑ

Φουλ του... πράσινου στη Σκόπελο!

Φουλ του... πρασινου στη Σκοπελο!
Γραφική; Ναι. Ζωντανή; Ναι. Μεθυστική; Ναι. Η Σκόπελος, το «πράσινο» νησί των Σποράδων, σας καλεί να την ανακαλύψετε και να την γνωρίσετε εκ των έσω.
Με το χάρτη της Ελλάδας μπροστά μας, παίζαμε «ρουλέτα» για το ποιο θα ήταν το νησί που θα περνούσαμε τις πρώτες διακοπές μόνες μας, χωρίς γονείς, χωρίς συνοδούς! «Κορίτσια, πώς σας φαίνεται η Σκόπελος;» πετάχτηκε η κολλητή μου μετά από λίγη ώρα. Όλες συμφωνήσαμε με την πρότασή της χωρίς δεύτερη σκέψη. Ετοιμάσαμε βαλίτσες και έπειτα από 3 ημέρες βρεθήκαμε στο «πράσινο» νησί των Σποράδων. Παρ' ότι έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε, οι έντονες αναμνήσεις παραμένουν ζωντανές στη μνήμη μου! Μόλις πληροφορήθηκα, λοιπόν, ότι η επόμενη αποστολή θα με έφερνε στη Σκόπελο, δεν σας κρύβω ότι πέταξα από τη χαρά μου! Ανυπομονούσα τόσο να βρεθώ ξανά σε εκείνο το νησί που με είχε μαγέψει από την πρώτη κιόλας στιγμή.
DEJA VUΜε το που κατέβηκα στη Σκόπελο, αισθάνθηκα σαν να ήταν μόλις χθες που την άφησα πίσω μου. Η αμφιθεατρικά χτισμένη Χώρα με υποδέχτηκε «φωταγωγημένη» από τις χρυσές ακτίνες του ήλιου που χάιδευαν τα κατάλευκα σπίτια της. Με καλούσε να την «ψηλαφίσω» και να ανακαλύψω τις κρυφές γωνιές της. Ανεβαίνοντας τα σκαλιά που οδηγούν στο Κάστρο, από όπου θα είχα άπλετη θέα στον οικισμό και την Παναγία του Πύργου, που δεσπόζει στην κορυφή ενός απότομου βράχου, η ζέστη απορροφούσε όλες μου τις δυνάμεις. Κατεβαίνοντας, το καφενείο στην άκρη του λιμανιού, με τον γεροπλάτανο στο κέντρο της αυλής του, έμοιαζε με όαση δροσιάς στη μέση της ερήμου. Φυσικά, δεν παρέλειψα να δοκιμάσω την περίφημη σκοπελίτικη τυρόπιτα και να απολαύσω ένα δροσιστικό ρόφημα.
Με αφετηρία τον παραλιακό δρόμο της Χώρας, όπου χάζεψα στα τουριστικά μαγαζιά και «έπαιξα» με τα μπιχλιμπίδια, περιπλανήθηκα στα γεμάτα με πολύχρωμα λουλούδια ανηφορικά πλακόστρωτα. Τα εκκλησάκια που «ξεφύτρωναν» σαν μανιτάρια σχεδόν σε κάθε καλντερίμι κέντρισαν την προσοχή μου. Εκ των υστέρων, πληροφορήθηκα από τους ντόπιους ότι υπάρχουν 360 ναΐσκοι σε όλο το νησί!
Καθώς προχωρούσα συνεπαρμένη, βρέθηκα μπροστά στο Λαογραφικό Μουσείο. Εκεί θαύμασα συλλογές τοπικών ενδυμάτων, είδη οικοσκευής, λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας. Η ώρα, όμως, είχε περάσει και το στομάχι μου είχε αρχίσει να διαμαρτύρεται! Στην ταβέρνα Εγγλέζος, στη βόρεια άκρη του λιμανιού, τσίμπησα λαχταριστούς μεζέδες και τους «κατέβασα» με ουζάκι, έχοντας σε πρώτο πλάνο τα δεμένα στο μόλο ψαροκάικα. Αγαπημένες οικογένειες περπατούσαν κατά μήκος της προβλήτας, την ώρα που ερωτευμένα ζευγαράκια πραγματοποιούσαν ρομαντικές βόλτες με μόνιππες άμαξες! Η νύχτα με βρήκε στο άρτι αφιχθέν Bardon να απολαμβάνω ένα Kiwi Martini, υπό τους ήχους lounge μουσικής. Τότε μόνο συνειδητοποίησα κάποιους από τους λόγους που με έκαναν να επιστρέψω στον... τόπο του εγκλήματος!
BEACH REPORTΤην κορυφή της ατζέντας μου είχαν καταλάβει οι μαγευτικές ακτές του νησιού, οργανωμένες ή μη, που φημίζονται για τα κρυστάλλινα νερά τους. Περνώντας μέσα από πλούσια πευκοδάση, η μυρωδιά των οποίων γαργαλούσε ευχάριστα την όσφρησή μου, προσέγγισα αυτή του Στάφυλου, 4 χλμ. νότια της Χώρας. Διέσχισα όλο το μήκος της βοτσαλωτής ακρογιαλιάς και ανέβηκα ένα μικρό μονοπάτι για να βρεθώ στο Βελανιό -που προσφέρεται για prive καταστάσεις και προσελκύει πιο ψαγμένους τύπους. Αφού χόρτασα βουτιές και παιχνίδια μακριά από αδιάκριτα βλέμματα, κατευθύνθηκα προς τον Πάνορμο, μια από τις δημοφιλέστερες παραλίες του νησιού, 15 χλμ. δυτικά της Σκοπέλου. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα με τις μικρές πέτρες που συνάντησα εκεί, ωστόσο, το γαλαζοπράσινο του πελάγους με «καθήλωσε». Επόμενη στάση η Μηλιά, 25 χλμ. βορειοδυτικά της Χώρας, η ομορφότερη πλαζ του νησιού για τους ντόπιους. Ψιλό, λευκό βότσαλο, φουντωτά πεύκα και τα χαρακτηριστικά βράχια στη θάλασσα συνθέτουν το σκηνικό της. Την ώρα του δειλινού άφησα τις χρυσοκόκκινες ακτίνες του ήλιου να «βάψουν» τα καλοκαιρινά μου όνειρα με τη μαγευτική τους αύρα...
ΤΟ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣΧΙΣΜΑΕρχόμενη από το Στάφυλο, στον κεντρικό δρόμο προς Αμάραντο, έστριψα αριστερά στο χωματόδρομο και στην πρώτη διχάλα που συνάντησα πάλι αριστερά. Η διαδρομή με έβγαλε σε μια κρυφή «γωνιά», που με άφησε άφωνη! Πίσω από ένα χτισμένο σχεδόν στην άκρη του γκρεμού εκκλησάκι «εμφανίστηκε» ένα απόκρημνο φαράγγι που βρέχεται από τη θάλασσα. Τα απότομα βράχια, τα «κρεμασμένα» στις πλαγιές τους πεύκα και τα τιρκουάζ νερά δημιουργούσαν ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς. Σύμφωνα με το θρύλο, πριν 800 περίπου χρόνια υπήρχε ένας δράκος στο νησί που σκότωνε τους κατοίκους και λεηλατούσε τις περιουσίες τους με αποτέλεσμα αυτό να ερημώσει. Τότε, ο Άγιος Ρηγίνος, πολιούχος και προστάτης της Σκοπέλου, τον καταδίωξε και ο δράκος για να σωθεί έπεσε και σκοτώθηκε στον γκρεμό. Η περιοχή όπου άνοιξε η γη και υποχώρησε το έδαφος ονομάστηκε Δρακοντόσχισμα.
ΜΙΚΡΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣτην πρώτη μου «απόβαση» είχα παραλείψει να βρεθώ στη γραφική Γλώσσα, τον δεύτερο μεγαλύτερο οικισμό του νησιού. Αυτή τη φορά, όμως, άδραξα την ευκαιρία. Διένυσα με ανυπομονησία τα 25 χλμ. που τη χωρίζουν από τη Χώρα και την αντίκρισα να με καλωσορίζει απλωμένη στην πλαγιά ενός λόφου. Σε αυτό το «μπαλκόνι με θέα» ανέβηκα τα καλντερίμια με τα πέτρινα σκαλοπάτια, που περιβάλλονται από δίπατα σπίτια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ξεκουράστηκα σε ένα από τα ταβερνάκια δοκιμάζοντας σκοπελίτικους μεζέδες και, φυσικά, γεύτηκα σπιτικό γλυκό δαμάσκηνο -σήμα κατατεθέν του νησιού- στον γυναικείο αγροτικό συνεταιρισμό η Γλωσσώτισσα. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκα ανατολικά, προς το περίφημο εκκλησάκι του Αϊ-Γιάννη στο Καστρί. Σκαρφαλωμένο στην κορυφή ενός απότομου βράχου, προκαλεί δέος στους προσκυνητές. Καθώς το προσέγγιζα, μπροστά μου εκτυλίσσονταν σκηνές από την ταινία Mamma Mia, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας γυρίστηκε στη Σκόπελο.
Αποχαιρέτησα το νησί από τη Μονή της Ευαγγελίστριας, στην οποία με ξενάγησε, μου μίλησε για την ιστορία του και, φυσικά, με κέρασε λουκουμάκι η γλυκύτατη μοναχή Μαριά. Φεύγοντας, φύλαξα για πάντα στην καρδιά μου τη σαγηνευτική θέα προς τη Χώρα.

Θέλετε καλές και φτηνές διακοπές;ΕΛΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟ


Βγείτε κερδισμένοι από τις μοναδικές προσφορές!

Ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, σε απίστευτες τιμές, με ένα κλικ στην ιστοσελίδα Alepouditsa.gr. Εκμεταλλευτείτε τις μεγάλες προσφορές και κάντε τις διακοπές σας οικονομικά χωρίς να στερηθείτε τίποτα. Το αντίδοτο στην κρίση!

Για να μην χρειάζεται πια να ψάχνετε τις εκατοντάδες προσφορές στο ελληνικό ίντερνετ, διάσπαρτες σε δεκάδες sites που ανανεώνονται καθημερινά, η αλεπουδίτσα τις ξετρυπώνει για λογαριασμό σας.

Έτσι μπορείτε να επιλέξετε εύκολα και γρήγορα αυτές που σας συμφέρουν.
www.skopelosweb.gr

Μ.Χρυσοχοΐδης: «Ένεση ρευστότητας 200 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις»


'Ένεση» ρευστότητας 200 εκατ ευρώ σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Μ. Χρυσοχοΐδης, υπογραμμίζοντας ότι κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι η στήριξη των νέων και των υγιών δυνάμεων της οικονομίας που αντιστέκονται στο γενικό κλίμα απαξίωσης της χώρας.
Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο υπουργός και θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο αφορά σε επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον επί μία πενταετία, στους κλάδους μεταποίησης, πράσινης οικονομίας, οικοδομής, μεταφορών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίοι, όπως εκτιμήθηκε με βάση έρευνα του υπουργείου, έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.
Θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις ακόμη και με αρνητικούς ισολογισμούς, που απασχολούν έστω και ένα εργαζόμενο, αρκεί να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα με το ποσό των 10.000 ευρώ, με μοναδική προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους.
Συγκεκριμένα, επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ. Ακόμα, σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχουν λάβει επιχορήγηση άνω των 200.000 ευρώ κατά την τελευταία τριετία.
Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε από κονδύλια του Ειδικού Αποθεματικού Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ και εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν 20.000 επιχειρήσεις.
Η αγορά είναι μαζεμένη και επιφυλακτική, σχολίασε ο υπουργός ''απευθυνόμαστε σε αυτούς που δεν χάνουν τις αξίες και το κουράγιο τους, που ελπίσουν και αναζητούν θετικά πρότυπα σε όσους αγανακτούν και υποστηρίζουν ότι οι πολιτικοί είναι κλεισμένοι στο καβούκι τους και σε αυτούς τους νέους που προσπαθούν να επιχειρήσουν αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με το περιορισμένο οικογενειακό κεφάλαιο και βρίσκουν κλειστές τις πόρτες των τραπεζών και κοιτούν στο εξωτερικό για τη δραστηριοποίησή τους''.
Ο κ. Χρυσοχοϊδης ανέφερε ακόμη ότι το υπουργείο καταβάλει προσπάθειες για να βοηθήσει την επιχειρηματικότητα που βρίσκεται στο δίλημμα ''κλείνω η απολύω''.
Τέλος, ο υπουργός ανέφερε ότι θα υπάρξει ειδική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις του κλάδου τεχνολογίας και πληροφορικής που είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός.

ΤΟ 55% ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ: Θα απέχουν από καλοκαιρινές διακοπές (ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΣΟ?)

Η
ανησυχία για τις οικονομικές εξελίξεις επηρεάζει κάνει τους Γάλλους διστακτικούς στο θέμα των καλοκαιρινών διακοπών. Σύμφωνα με έρευνα του ραδιοφωνικού σταθμού France Info και της εφημερίδας 20 minutes, το 55% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι φέτος δεν θα πάει διακοπές.
Μεταξύ εκείνων που δεν σκοπεύουν να «αποδράσουν», ένα 45% δηλώνει πως δεν έχει τα μέσα να πληρώσει για τις διακοπές, ενώ ένα 40% δηλώνει πως προτιμά να κάνει οικονομία μπροστά στους δύσκολους καιρούς που έρχονται.
Δύο στους 10 που απάντησαν ότι δεν θα κάνουν φέτος διακοπές, πέρυσι είχαν φύγει έστω και για λίγο.
Το 20% εκείνων που θα τολμήσουν τις καλοκαιρινές διακοπές επιλέγει να επισκεφθεί χώρες με φθηνότερη διαμονή, όπως η Τυνησία ή η Αίγυπτος.

Eνδονησιωτικές διασυνδέσεις ζητούν οι ξενοδόχοι της Νάξου


Την ανάγκη διασφάλισης ενδονησιωτικών διασυνδέσεων, αφενός με αξιόπιστα πλοία και αφετέρου για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, ζήτησαν οι ξενοδόχοι της Νάξου από την κυβέρνηση, στο πλαίσιο της περιφερειακής συνάντησης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), που διεξήχθη στο μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Κυκλάδων.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Νάξου, παρέστησαν ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Γιώργος Κολέτσος και ο δήμαρχος Εμμανουήλ Μαργαρίτης, και συζητήθηκαν -μεταξύ άλλων- το πρόβλημα της «άγρας πελατών» και θέματα διαμόρφωσης της ταυτότητας των προορισμών.

Ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε., Γιώργος Τσακίρης, προς την κατεύθυνση ανέλιξης των οικονομικών μεγεθών της νήσου μέσα από τον τουρισμό, υπογράμμισε ότι είναι απαραίτητη από πλευράς τουριστικών παραγόντων η καταγραφή της συνεισφοράς του τουριστικού κλάδου στα οικονομικά μεγέθη της Νάξου και ακολούθως η χάραξη στρατηγικής προβολής της νήσου.

Πνιγμός στο Βόλο


Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε, σήμερα στις 07.25, από τη θαλάσσια περιοχή Αγ. Ειρήνης Αλυκών Βόλου, 81χρονη.
Η ανωτέρω διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η σορός της πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για νεκροψία νεκροτομή.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.

Απάντηση σχετικά με ξαπλώστρες

Αγαπητοί Eλληνάρες, έχετε σκεφτεί ποτέ όταν πάτε στη παραλία να στρώσετε μία... πετσέτα από το σπίτι και μία ομπρέλα και να πάρετε κανένα χυμό από το περίπτερο?
Όχι..?Ε τότε πλήρωνε 28 ευρώ τη μέρα για τη πλάκα. Εδώ εγώ, έχω να τα δώσω, και δε τα δίνω γιατί δε το βρίσκω λογικό.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΚΡΎΒΟΥΝ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑΤΙ?


ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕ ,ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΙ  Η ΠΤΩΣΗ ΦΤΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ 55% ΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟ!Το ότι οι εφοπλιστές κερδοσκοπούν συστηματικά δεν είναι... συγκλονιστικό νέο. Το ότι θησαυρίζουν όμως καίγοντας καύσιμα «θανάτου» στα πλοία τους, την ώρα που συνεχώς αυξάνουν κατακόρυφα τις τιμές των εισιτηρίων επικαλούμενοι την άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου (και ειδικότερα του ντίζελ χαμηλής περιεκτικότητας θείου), είναι ακόμη μια απόδειξη για την πλήρη ασυδοσία που επικρατεί σ’ αυτή την έρημη χώρα. Οι εφοπλιστάδες κάνουν τρελές κονόμες κόβοντας χρόνια από τη ζωή μας και γράφοντας αποδεδειγμένα (κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την Ευρωπαϊκή Ενωση. Πώς; Με την καύση εκατομμυρίων τόνων μαζούτ ναυτιλίας κάθε χρόνο, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, χάνονται 2.000 έτη ανθρώπινης ζωής λόγω μακροχρόνιας έκθεσης στη ρύπανση που προκαλούν, 750 ευρωπαίοι πεθαίνουν λόγω βραχυχρόνιας έκθεσης και άλλοι 300 μπαίνουν σε νοσοκομεία λόγω αναπνευστικών νόσων, ενώ αυξάνεται η συχνότητα του άσθματος, της βρογχίτιδας και της καρδιακής ανεπάρκειας. Πρόκειται για μια εξαιρετικά βρόμικη και σκανδαλώδη ιστορία,

Πρόστιμα φωτιά του Λιμεναρχείου σε καταστηματάρχες στην Αγριά του Βόλου
 

Πρόστιμα φωτιά του Λιμεναρχείου σε καταστηματάρχες στην Αγριά του ΒόλουΣυντονίζουν τις ενέργειες τους οι επιχειρηματίες εστίασης της Αγριάς του Βόλου έχοντας την στήριξη του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.Ανακοίνωση στήριξης των επιχειρηματιών εστίασης στην παραλία της Αγριάς εξέδωσε το Επιμελητήριο Μαγνησίας με αφορμή το γεγονός της αποστολής διοικητικών προστίμων ύψους 1500, ευρώ από το λιμεναρχείο που παράλληλα τους ζητά να απομακρύνουν όλες τις κατασκευές διαφορετικά θα προχωρήσει σε κατεδάφιση.

Στην ανακοίνωση τονίζετε ότι αυτό έρχεται να επιβαρύνει την οικονομική τους κατάσταση που έχει επιδεινωθεί λόγω των επαναλαμβανόμενων φορολογήσεων, της έλλειψης ρευστότητας και τον περιορισμό της κατανάλωσης.

Παράλληλα, καλεί τους συναρμόδιους... φορείς, υπό την πίεση της ανάγκης, να συμβάλλουν με πνεύμα διαλόγου και αλληλοκατανόησης στην άμεση εξεύρεση λύσης, χωρίς να θίγονται οι επιχειρηματίες.

Προς την κατεύθυνση αυτή το Επιμελητήριο Μαγνησίας είναι πρόθυμο να συμβάλλει με τις παρεμβάσεις του στην οριστική επίλυση του προβλήματος και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

ΥaBanaki: "Βαλ' τους όπου να 'ναι, αρκεί να πληρώσουν!"

Οταν πήγα στο YaBanaki και πλήρωσα 26 ευρώ (δύο άτομα) για να μπω (μαζί με ξαπλώστρα) πέρασε δίπλα μου... ένας σεκιουριτάς και απελπισμένος με τον πολύ κόσμο που είχε η παραλία είπε σε έναν υπάλληλο:
"Δεν με νοιάζει που θα κάτσουν όλοι αυτοί. Τα λεφτά μόνο να τους πάρεις. Αυτό μας ενδιαφέρει."
Προς γνώση και συμμόρφωση.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ


ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΤΙ Η ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΌΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΊ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ Η ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΠΑΛΑΜΑΚΙΑ ΕΜ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ .....

ΠΩΣ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ

Στο στόχαστρο οι αλλαγές στην Υγεία
* Κ. Καραμπάτσας: Θα ωφεληθεί ο πολίτης * Λ. Καραγεώργος: Σε πορεία αιφνίδιου ή αργού θανάτου το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας * Ντ. Γιαννακόπουλος: Περικοπές κατά της υγείας…

Ποικίλες -και στην πλειοψηφία αρνητικές- αντιδράσεις, προκαλεί στο χώρο της Υγείας, η οριστική πρόταση του Υπουργείου για αναδιάταξη των υγειονομικών υπηρεσιών του ΕΣΥ, τον «αναλυτικό χάρτη» της οποίας δημοσίευσε χθες η «Ε».
Σε επίπεδο νομού οι αλλαγές αφορούν κατά κύριο λόγο το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με αυξομειώσεις (σ.σ.: κυρίως μειώσεις…) κλινών, αλλά και γιατρών.
Με διαφορετικό πνεύμα υποδέχτηκαν την πρόταση, διοίκηση και συνδικαλιστές του νοσηλευτικού ιδρύματος.
Ο διοικητής του κ. Κων. Καραμπάτσας κάνει λόγο για «ανασύνταξη δυνάμεων που θα βελτιώσει την κατάσταση» και προβλέπει «εξορθολογισμό πόρων με ωφελημένο τον πολίτη».
Αντίθετα ο πρόεδρος των γιατρών κ. Λαμπρ. Καραγεώργος, θεωρεί ότι το Γ.Ν.Λ. μπαίνει σε πορεία είτε «αιφνίδιου», είτε «αργού αλλά προγραμματισμένου θανάτου», δηλώνει ότι οι ανακοινωθείσες αλλαγές «δεν εδράζονται και δεν απορρέουν από καμία πλήρη και εμπεριστατωμένη μελέτη των υγειονομικών αναγκών της χώρας», επισημαίνει τις «παραδοξότητες» των ανακοινωθέντων αλλά και την πανελλήνια πρωτοτυπία: ένα μεγάλο νοσοκομείο όπως το Γενικό Λάρισας να μπαίνει σε ενιαίο κύκλο διοίκησης.
Τέλος ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας κ. Ντίνος Γιαννακόπουλος, κρίνοντας συνολικά το εγχείρημα μιλά για περικοπές που οδηγούν σε κλείσιμο 10.000 –σε τελική φάση- κρεβατιών, απομάκρυνση 6.500 γιατρών και τεράστιες ελλείψεις σε υλικά με ό,τι αυτό συνεπάγεται…
Πιο αναλυτικά:
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Λ.
Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κ. Κων. Καραμπάτσας, δήλωσε προς την «ΕτΔ» τα εξής: «Οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν, έχουν ως στόχο την ανασύνταξη των δυνάμεών μας και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τη δημόσια υγεία στο νομό και την περιοχή. Άλλωστε αποτελούν προϊόν προσεκτικής και συστηματικής διαβούλευσης και μελέτης. Η βελτίωση της καθημερινής δράσης είναι ορατή, η λειτουργική διασύνδεση των Νοσοκομείων της Λάρισας αυτονόητη και ο εξορθολογισμός, ανθρωπίνων και υλικών πόρων προφανής. Ο τελικός αποδέκτης των υπηρεσιών υγείας, δηλαδή ο πολίτης θα είναι σίγουρα ωφελημένος».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δεν πρόκειται για αναδιάταξη με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, αλλά για κατεδάφιση του δημόσιου συστήματος, σημειώνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας κ. Ντίνος Γιαννακόπουλος, επισημαίνοντας ότι οι περικοπές οδηγούν σε:
- κλείσιμο, σε πρώτη φάση 4.000 και με απώτερο στόχο 10.000 κλινών,
- απόλυση ή μετακίνηση 6.500 γιατρών του ΕΣΥ, με τρόπο αλχημικό. Κι αυτό γιατί γίνεται λόγος για ικανοποιητική αναλογία αριθμού γιατρών προς αριθμό ασθενών, αλλά συνυπολογίζουν τους Πανεπιστημιακούς, τους αγροτικούς κ.ά. στους γιατρούς του ΕΣΥ, ενώ δεν ανήκουν σ΄ αυτό και,
- τραγική έλλειψη υλικών με αποτέλεσμα να απειλούνται οι ζωές των ασθενών.
Σε ό,τι αφορά στη Λάρισα, ο κ. Γιαννακόπουλος θεωρεί ότι, προς το παρόν μπορεί να μην επιφέρονται μεγάλες ανατροπές, αλλά «είναι προφανές ότι, σε δεύτερη φάση, θα υποστούμε τις οδυνηρές συνέπειες του «Καλλικράτη» στην Υγεία.
Σημειώνει ακόμη ότι η πολιτική των συγχωνεύσεων οδηγεί στο κλείσιμο «μη προσοδοφόρων» κλινικών, Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και Προνοιακών Ιδρυμάτων, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες του εξωτερικού, με τις ευλογίες του κ. Λοβέρδου, ετοιμάζονται να βάλουν πόδι στις αρτιότερες υποδομές των ελληνικών Νοσοκομείων, αφού παραχωρούνται σε αυτές 560 τουλάχιστον κρεβάτια με στόχο την εξοικονόμηση πόρων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Λ.
Σε τελείως διαφορετικό κλίμα και τόνο, η άποψη του προέδρου των γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και των Κέντρων Υγείας και μέλους του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου κ. Λάμπρου Καραγεώργου, ο οποίος δηλώνει ότι οι ανακοινωθείσες αλλαγές δεν εδράζονται και φυσικά δεν απορρέουν από καμία πλήρη και εμπεριστατωμένη μελέτη των υγειονομικών αναγκών της χώρας. «Ενώ αναμφισβήτητα, λέει, χρειάζεται μια ανακατανομή μονάδων, δεν προκύπτει από πουθενά, ούτε υπάρχουν στοιχεία γιατί κλείνουν κλινικές και καταργούνται κλίνες, ή και γιατί αλλού αυτές αυξάνουν»…
Ο κ. Καραγεώργος επισήμανε: ενώ για μας, ο υγειονομικός χάρτης της χώρας πρέπει να αποτυπώνει τις ανάγκες του ελληνικού λαού και τις απαιτούμενες υποδομές υγείας, για το υπουργείο σημαίνει την απλή καταγραφή του κόστους των υπηρεσιών υγείας».
Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος των γιατρών του Γ.Ν.Λ., παραθέτει τα ακόλουθα στοιχεία και αναλογίες:
- Η Θεσσαλία είναι το πλέον «μειονεκτικό» γεωγραφικό διαμέρισμα, σε αριθμό κλινών και νοσοκομείων. Ενώ ο μέσος όρος της πανελλήνιας αναλογίας είναι 1 Νοσοκομείο ανά 100.000 κατοίκους, στη Θεσσαλία είναι 1 Νοσοκομείο ανά 150.000 και πλέον κατοίκους.
Αντίστοιχα σε επίπεδο κλινών, η Θεσσαλία διαθέτει μόνο τα 2/3 σε σχέση με τον πανελλαδικό μέσο όρο, αντιστοιχώντας λιγότερες από 2 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, υπολειπόμενη σημαντικά ακόμη και από άλλες περιφέρειες, όπως η Ήπειρος ή η Πελοπόννησος.
- Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ίσως είναι το μόνο Νοσοκομείο με περισσότερες από 250 κλίνες, χωρίς αυτόνομη διοίκηση. Και μάλιστα ενώ διαθέτει περισσότερες, από άλλα περιφερειακά Νοσοκομεία, λειτουργικές κλίνες και εξειδικευμένες -τις αποκαλούμενες τριτοβάθμιες- κλινικές, εντούτοις μπαίνει σε ενιαίο κύκλο διοίκησης με άλλο Νοσοκομείο.
Θεωρούμε, τονίζει ο κ. Καραγεώργος ότι το ΓΝΛ μπαίνει σε πορεία είτε «αιφνίδιου», είτε «αργού αλλά προγραμματισμένου θανάτου». Και δίνει ένα παράδειγμα: Τρεις κλινικές (ΩΡΛ, Ορθοπεδική και Χειρουργική), με πάνω από 20 γιατρούς σήμερα, λόγω συνταξιοδοτήσεων θα μείνουν σε δύο χρόνια μόνο με πέντε. Επομένως οδεύουμε σε κατάργηση βασικών κλινικών, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορεί να νοείται Νοσοκομείο. Αν η διοίκησή του ήταν αυτόνομη, τότε θα μπορούσε να ασκηθεί πίεση και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες να καλυφθούν οι ελλείψεις. Τώρα όμως αυτό δεν θα συμβεί…».
ΠΑΡΑΔΟΞΟΤΗΤΕΣ
Μπαίνοντας περισσότερο στην ουσία της τελικής πρότασης του υπ. Υγείας, ο κ. Καραγεώργος επισημαίνει τις εξής «παραδοξότητες», όπως ο ίδιος αποκαλεί:
- σε επίπεδο Θεσσαλίας κλείνουν 107 κρεβάτια, κάποια μάλιστα θα «δοθούν» σε ιδιωτικές κλινικές, ενώ υπάρχει αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών υγείας,
- η πρόταση εδράζεται σε εντελώς αστήρικτες προτάσεις και στοιχεία τα οποία δεν είναι πραγματικά. Μάλιστα, σε ορισμένα σημεία αυτοαναιρείται: Ενώ για παράδειγμα, στόχος –υποτίθεται- είναι η ύπαρξη μικρών κλινικών (κάτω των 25 κλινών), οι δύο Παθολογικές Κλινικές του ΓΝΛ είναι των 25 κλινών και συνενώνονται σε μια υπερκλινική των 50-60 κλινών. Το ίδιο συμβαίνει και στο Πανεπιστημιακό, όπου μάλιστα συνενώνεται Μονάδα με Κλινική. Πιστεύω ότι εδώ εξυπηρετούνται άλλου είδους στόχοι…
- Γιατροί ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο για λόγους εντυπώσεων. Έτσι, στην Παιδιατρική του ΓΝΛ, ανακοινώνεται ότι θα μειωθούν στις 4 οι θέσεις, ενώ οι μόνιμοι γιατροί είναι 3!
- Ενώ θα μπορούσε, έστω και για τα «μάτια του κόσμου», να αναπτυχθούν απόλυτα αναγκαίες κλινικές, όπως π.χ. η Ογκολογική με 50 ας πούμε κρεβάτια ή η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου αποδεδειγμένα υπάρχουν τεράστιες ανάγκες, ούτε αυτό δεν γίνεται…».
Συνολικά λοιπόν για τον συνδικαλιστή του ΓΝΛ, «πρόκειται για μια πρόταση που διαλύει το δημόσιο σύστημα υγείας και δημιουργεί συνθήκες ιδιωτικής λογικής στο ΕΣΥ, ενώ ταυτόχρονα εκχωρεί σημαντικά κομμάτια του στον ιδιωτικό τομέα».
Δ. Χατζ.

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΡΑΣΗ


Διακοπές... όπου είναι φθηνά!

* Μεγάλη η μείωση των οργανωμένων και ομαδικών ταξιδίων, προτιμώνται οι προορισμοί χωρίς ακτοπλοϊκούς ναύλους, στροφή και στα «all inclusive» πακέτα διακοπών

 
Της Λένας Κισσάβου«Οι Ευρωπαίοι ζήλευαν την ανεμελιά και το χαμόγελο του Έλληνα, μέχρι και πρότινος, που του... κόπηκε. Σήμερα δεν τον ζηλεύουν καθόλου γιατί έγινε ίδιος με αυτούς!». Είναι τα λόγια Ευρωπαίου, που δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού και μεταφέρει τα ενδόμυχα αισθήματα των ξένων τουριστών για τη χώρα μας, πολλοί εκ των οποίων και πάλι την προτίμησαν.
Παράλληλα, ένας Έλληνας τουριστικός πράκτορας σημειώνει ότι οι ξένοι τουρίστες κάνουν φθηνότερες διακοπές από τους Έλληνες στη χώρα μας, αφού τα ξένα τουριστικά πρακτορεία «κλείνουν» ιδιαίτερα οικονομικά πακέτα διακοπών, τα οποία οι μεμονωμένοι Έλληνες πάντα πληρώνουν ακριβότερα.
Το ερώτημα όμως είναι: Θα πάει φέτος ο Έλληνας διακοπές;
Αν και οι απόψεις διίστανται, η γενική εκτίμηση είναι ότι τουλάχιστον το ψάχνουν, αλλά μόνο για οικονομικά πακέτα. Αυτό διαπιστώνεται από τη συνήθη ερώτηση που κάνει φέτος η μεγαλύτερη μερίδα ενδιαφερομένων, μπαίνοντας στα τουριστικά πρακτορεία: «Θέλουμε ένα οικονομικό πακέτο. Πού έχετε;». Δεν τους ενδιαφέρει ο προορισμός, δεν έχουν προτίμηση σε κάτι συγκεκριμένο, αλλά απλά και μόνο θέλουν να πάνε διακοπές χωρίς να τους κοστίσει ακριβά αυτή η ανάγκη ή η επιθυμία.
Από την άλλη όσοι ήδη το πήραν απόφαση και οργανώνουν διακοπές, διαπιστώνεται να έχουν μειώσει τις μέρες διαμονής τους και το γενικότερο κόστος τους, κάνοντας περικοπές, όπως με το να επιλέξουν έναν προορισμό χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν πλοίο, λόγω του κόστους των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπως επίσης με το να βρουν ένα οικονομικό κατάλυμα που θα προσφέρει και ημιδιατροφή ή κάποιοι πάλι στρέφονται στις προσφορές με το χαρακτηριστικό βραχιολάκι του «all inclusive», οι οποίες αφορούν σε πλήρη πακέτα οικονομικών διακοπών σε καταλύματα, κυρίως ξενοδοχεία, που προσφέρουν μία ενιαία τιμή για διαμονή με πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, ποτά παγωτά, σνακ, καφέδες… κ.α.
Η επιλογή του μέρους των διακοπών, για όσους τελικά θα πάνε, γίνεται πλέον με κριτήρια κόστους, στο μεγαλύτερο ποσοστό των Λαρισαίων , όπως διαπιστώνουν οι τουριστικοί πράκτορες της πόλης μας κ. Νατάσα Μπουντίνου και κ. Τέρη Κουφοδήμου.
Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και μεμονωμένες περιπτώσεις ατόμων που «κλείνουν» ταξίδια αναψυχής με προορισμό την Κίνα, την Καραϊβική, τις Σεϋχέλλες, το Παρίσι, την Ιταλία, την Ισπανία ακόμη και την Αμερική, αν και αυτές μειώθηκαν αισθητά από το 2010 και μετά.
«Πάντα παρατηρείται μια καθίζηση στη ζήτηση για διακοπές, όταν ανακοινώνονται τα μέτρα για την οικονομία...» παρατηρεί η κ. Νατάσα Μπουντίνου, γεγονός που αποδεικνύει ότι πολλά εξαρτώνται από τα «χαράτσια» που έχουμε να πληρώσουμε και αν τελικά τα έσοδά μας θα μας επιτρέψουν να πάμε διακοπές.
Όλα ξεκινούν από το πόσα χρήματα θα μας μείνουν στην τσέπη, αφού πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και ανάλογα θα αποφασίσουμε αν υπάρχει η πιθανότητα να πάμε διακοπές και για πόσες μέρες, θα μας φτάσουν.
Ακόμη και οι δεκαοκτάρηδες, οι απόφοιτοι λυκείου, που πέρασαν τη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων και κάθε χρόνο παρατηρείται ένα μεγάλο ρεύμα εξόρμησής τους στα νησιά, φέτος είναι πολύ λιγότεροι αυτοί που το τολμούν, τονίζει η κ. Μπουντίνου.
Η μεγαλύτερη μερίδα αρκείται σε ένα μπάνιο στα κοντινά παράλια, αφού η οικογένεια δεν έχει περίσσευμα για να πληρώσει τις διακοπές τους. Έχει ήδη καταβάλλει ένα σεβαστό ποσό στα φροντιστήρια ενώ παράλληλα αποταμιεύει για τις σπουδές τους.
Όσοι από αυτούς τελικά έχουν καταφέρει να πείσουν τους γονείς τους, να καταβάλλουν ένα ποσό γι’ αυτή τους την επιθυμία, προτίμησαν νησιώτικους προορισμούς, όπως Σκιάθο και Πάρο, επιλέγοντας όμως φθηνά δωμάτια, χωρητικότητας τριών και τεσσάρων ατόμων, για να μοιραστούν τα έξοδα.
Μεγάλη μείωση ζήτησης παρατηρείται και στα οργανωμένα ομαδικά ταξίδια, παρατηρεί η κ. Νατάσα Μπουντίνου, ενώ προσθέτει ότι μειώθηκαν τόσο σε αυτά, όσο και στις ατομικές εξορμήσεις διακοπών οι μέρες διαμονής, για να πετύχουν μικρότερο κόστος.
Τα δεκαήμερα του παρελθόντος έγιναν πενθήμερα και τετραήμερα.
«Ο φετινός Ιούνιος δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό, από άποψη κίνησης ενδιαφέροντος για διακοπές. Η πτώση είναι ιδιαίτερα αισθητή…», αναφέρει η κ. Τέρη Κουφοδήμου, συμπληρώνοντας ότι οι μόνοι που πάνε διακοπές αυτή την περίοδο φαίνεται να είναι οι απόφοιτοι λυκείου.
Η κ. Κουφοδήμου υποστηρίζει ότι δεν βοηθούν και οι τιμές των καταλυμάτων, οι οποίες δεν μειώθηκαν σε πολλές περιπτώσεις και δεν είναι καθόλου προκλητικές για τους Έλληνες.
«Εν μέσω οικονομικής κρίσης θα περίμενε κανείς να υπάρξουν ελκυστικές προσφορές ώστε να παρακινήσουν περισσότερο κόσμο να πάει διακοπές, αλλά δυστυχώς κάποιοι κρατούν υψηλές για την εποχή μας, τις τιμές τους», συμπληρώνει η ίδια.
Τα νησιά δε, δεν εντάσσονται στις προτιμήσεις όσων ενδιαφέρονται για διακοπές, εξαιτίας των ακριβών ακτοπλοϊκών εισιτηρίων (αυξήθηκαν κατά 20%), ενώ όλο και μεγαλύτερη μερίδα Λαρισαίων, κυρίως οικογένειες, προσανατολίζεται στις προσφορές «all inclusive».


eleytheria


ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΛΕΙΑΣ Τ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟ!!!!!!

Φραστική επίθεση δέχτηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τάκης Αντωνακόπουλος απο Αγανακτισμένο πολίτη στον Πύργο.
Φραστική επίθεση δέχτηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τάκης Αντωνακόπουλος απο Αγανακτισμένο πολίτη στον Πύργο.Ηταν γύρω στις 9 στόν Αγ. Σπυρίδωνα όταν ο βουλευτής προχωρούσε πεζός στον δρόμο και εκείνη την στιγμή περνούσε πολίτης πάνω σε μηχανή.Μόλις ο αγανακτισμένος πολίτης αντιλήφθηκε την παρουσία του βουλευτή, σταμάτησε την μηχανή και άρχισε να τον γιουχάρει.Ο βουλευτής τον προκάλεσε απειλητικά να έρθει κοντά του για να λογαριαστούν.Τότε εκείνος άρχισε να τον πλησιάζει, και μόλις το βλέπει αυτό ο κ. Αντωνακόπουλος μπαίνει στο πανάκριβο αμάξι του, γκαζώνει και γίνεται λαγός!!!!Αυτό είναι ενα δείγμα πώς πρέπει να υποδεχόμαστε αυτούς τους προδότες.Οπου και να πάνε θα μας βρίσκουν μπροστά τους.ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΕΓΙΝΑΝ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΜΑΣ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ Ο ΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ !!!!!!!!!!!!iliamovement,blogspot.com

Ολόκληρος ο εφαρμοστικός νόμος του μεσοπρόθεσμου ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ - ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ!

ο νόμος που ψηφίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τα καθίκια του κυνοβουλίου
Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο: mesopr._efarmostikos_nomos.pdf (application/pdf)
Ο νόμος που ψηφίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τα καθίκια του κυνοβουλίου και ορίζει πώς θα εφαρμοστεί το μεσοπρόθεσμο που ψήφισαν την προηγούμενη μέρα.

Είναι στο χέρι μας να αποτρέψουμε την εφαρμογή του. Είναι στο χέρι μας να αντισταθούμε στην οικονομική κατοχή!

Καιρός να περάσουμε σε μαζικό σαμποτάζ της παραγωγής μέχρι να την οικειοποιηθούμε ολοκληρωτικά.

Καιρός να παραλύσουμε την οικονομία τους, να πάρουμε τον πλούτο από τα χέρια τους.

Να σταματήσουμε να πληρώνουμε, να εμποδίσουμε τις τραπεζικές ληστείες που αποκαλούνται πλειστηριασμοί

Να καταργήσουμε στην πράξη το οικονομικό τους μοντέλο και να το αντικαταστήσουμε με την κοινοτική αλληλέγγυα οικονομία.

ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ - ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ!
http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1316288 

Συνθήματα στο πολιτικό γραφείο του Γιώργου Παπαμανώλη


Με συνθήματα στην είσοδο του πολιτικού γραφείου στη Σύρο του βουλευτή Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπαμανώλη, πολίτες εξέφρασαν την αντίρρησή τους για τη θετική του ψήφο στο Μεσοπρόθεσμο. Μάλιστα ξήλωσαν και την ταμπέλα που βρισκόταν στην είσοδο και θυροκόλλησαν μια γραπτή διαμαρτυρία. Η πλευρά του βουλευτή δεν σχολίασε το συμβάν.
http://naxosfan.blogspot.com/2011/07/blog-post_1976.html 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ - ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ
μια ζωη μας γαμανε αγγλοι ρωσοι γαλλοι και μεις εκει απο κοντα μας εβαλαν σε εμφυλιο να μη παρουμε αυτα που επρεπε μετα το πολεμο οπωσ β ηπειρο και μεις εκει απο κοντα στη σμυρνη κοβανε τα χερια τον ανθρωπον που ηθελαν να σωθουν 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ - ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ


ΠΑΡΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΦΑΤΣΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ. ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ Η ΠΑΤΡΙΣ. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΛΕΟΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΛΛΑ ΧΟΥΝΤΑ - ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.. ΟΛΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ - ΠΑΡΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ - ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ - ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΤΟΥΣ ΒΡΕΙΤΕ..


ΕικόναΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ:
1. Ραγκούσης Νικολάου Ιωάννης (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ) ragousis@pasok.gr


2. Παναρίτη Ιωάννου Ελένη (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ)http://www.prosperityunbound.com

3. Μόσιαλος Αρχοντή Ηλίας ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ http://www2.lse.ac.uk
4. Τσόκλη Κωνσταντίνου Μαρία Γλυκερία (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ) http://www.mayatsoclis.gr

5. Γερουλάνος Μαρίνου Παύλος (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ) http://www.pasok.gr/

6. Σκανδαλίδης Γεωργίου Κωνσταντίνος (Α’ ΑΘΗΝΩΝ) kskan@pasok.gr

7. Διαμαντοπούλου Δημητρίου ‘Αννα Α’ (ΑΘΗΝΩΝ) http://www.diamantopoulou.gr
8. Παπουτσής Δημητρίου Χρήστος (Α’ ΑΘΗΝΩΝ) papoutsi@otenet.gr


9. Αλευράς Γεωργίου Αθανάσιος (Α’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.alevras.gr10. Τσούρας Αγγέλου Αθανάσιος (Α’ ΑΘΗΝΩΝ) atsouras@otenet.gr


11. Κουβέλης Σταύρου Σπυρίδων (Α’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.spyroskouvelis.gr12. Οικονόμου Σπυρίδωνα Παντελής (Α’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.poikonomou.gr
13. Ζούνη Λάμπρου Παναγιώτα Πέμη (Α’ ΑΘΗΝΩΝ) pemizouni@gmail.com

14. Λοβέρδος Νικολάου Ανδρέας (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.loverdos.gr15. Χρυσοχοϊδης Βασιλείου Μιχαήλ (Β’ ΑΘΗΝΩΝ)http://www.chrisochoidis.gr


16. Κατσέλη Πελοπίδα Λουκία-Ταρσίτσα Λούκα (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.loukakatseli.gr


17. Κακλαμάνης Χρήστου Απόστολος (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.apkaklamanis.gr
18. Αποστολάκη Γεωργίου Ελένη-Μαρία Μιλένα (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.apostolakimilena.gr


19. Ανδρουλάκης Γρηγορίου Δημήτριος Μίμης (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.mimis.gr

20. Ξενογιαννακοπούλου Διονυσίου Μαρία – Ελίζα Μαριλίζα (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.xenogiannakopoulou.gr


21. Ευθυμίου Δημητρίου Πέτρος (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.petrosefthymiou.gr
22. Παπανδρέου Ανδρέα Βασιλική Βάσω (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.vpapandreou.gr/

23. Χυτήρης Γερασίμου Τηλέμαχος (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.hitiris.gr


24. Κουτρουμάνης Σπυρίδωνος Γεώργιος (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.koutroumanis.gr


25. Νταλάρα Γεωργίου Άννα (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.annadalara.gr26. Γείτονας Ιωάννη Κωνσταντίνος (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.gitonas.gr


27. Παπαϊωάννου Ηλία Μιλτιάδης (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) papmilt@otenet.gr, mpapaioannou@parliament.gr


28. Βούρος Στεφάνου Ιωάννης (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.giannisvouros.gr29. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννη Γεώργιος-Ερνέστος (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) http://www.haralabopoulos.gr


30. Πρωτόπαπας Ιωάννη Χρήστος (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) polxprot@otenet.gr31. Μίχος Σπυρίδωνος Λάμπρος (Β’ ΑΘΗΝΩΝ) labmichos@gmail.com32. Μωραϊτης Χρήστου Αθανάσιος Θάνος (ΑΙΤΩΛ/AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) http://www.moraitisthanos.gr
33. Μακρυπίδης Διονυσίου Ανδρέας (ΑΙΤΩΛ/AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) makrypidis@makrypidis.gr


34. Γιαννακά Δημητρίου Σοφία (ΑΙΤΩΛ/AΚΑΡΝΑΝΙΑΣ) http://www.giannaka.gr35. Μανιάτης Αναστασίου Ιωάννης (ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ) http://www.maniatisy.gr/36. Ρέππας Παναγιώτη Δημήτριος (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) http://www.dimitrisreppas.gr
37. Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνου Οδυσσέας (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) http://www.odysseasnet.gr


38. Τσιρώνης Μιχαήλ Δημήτριος (ΑΡΤΗΣ) http://www.dtsironis.gr
39. Στασινός Σωτηρίου Παύλος (ΑΡΤΗΣ) p.stasinos@parliament.gr40. Παπανδρέου Ανδρέα Γιώργος (ΑΤΤΙΚΗΣ υπόλοιπο) gpapandreou@parliament.gr
41. Χριστοφιλοπούλου συζ. Δημητρίου Παρασκευή Εύη (ΑΤΤΙΚΗΣ υπόλοιπο) http://www.christofilopoulou.gr42. Πάγκαλος Γεωργίου Θεόδωρος (ΑΤΤΙΚΗΣ υπόλοιπο) http://www.pangalos.gr
43. Ασπραδάκης Μιχαήλ Παντελεήμων Παντελής (ΑΤΤΙΚΗΣ υπόλοιπο) http://www.aspradakis.gr44. Βρεττός Σπυρίδωνος Κωνσταντίνος Ντίνος (ΑΤΤΙΚΗΣ υπόλοιπο) http://www.dinosvrettos.gr/


45. Κατσιφάρας Ιωάννη Απόστολος (ΑΧΑΪΑΣ) http://www.katsifaras.gr


46. Σπηλιόπουλος Γεωργίου Κωνσταντίνος (ΑΧΑΪΑΣ) http://www.kspiliopoulos.gr

47. Παπαδόπουλος Ιωάννη Αθανάσιος (ΑΧΑΪΑΣ) http://www.athanpapadopoulos.gr


48. Τριανταφυλλόπουλος Θεοδώρου Ανδρέας (ΑΧΑΪΑΣ) http://www.triantafillopoulos.gr/

49. Τόγιας Ιωάννη Βασίλειος (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) togias@parliament.gr50. Τσόνογλου -Βυλλιώτη Παράσχου Βασιλική (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) tsonoglou@hotmail.com
51. Αγάτσα Αριστείδη Αριάδνη (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) http://www.ariaagatsa.gr52. Χαντάβας Αριστοτέλη Αθανάσιος (ΓΡΕΒΕΝΩΝ) http://www.chantavas.gr
53. Αηδόνης Ευαγγέλου Χρήστος (ΔΡΑΜΑΣ) xristos@aidonis.gr54. Κεφαλίδου Δημητρίου Χαρούλα Χαρά (ΔΡΑΜΑΣ) x.kefalidou@parliament.gr
55. Κρεμαστινός Θωμά Δημήτριος (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) kremastinos@parliament.gr, kremastinos@gmail.com


56. Νικητιάδης Νικολάου Γεώργιος (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) nikitiades@parliament.gr57. Ζωίδης Ηλία Νικόλαος (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) http://www.nikos-zoidis.gr


58. Κουσουρνάς Γεωργίου Ευστάθιος (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) http://vo.pasok.gr/kousournas
59. Ντόλιος Πασχάλη Γεώργιος (ΕΒΡΟΥ) gntolios@parliament.gr
60. Ρενταρή – Τέντε Νικολάου Όλγα (ΕΒΡΟΥ) http://olgarentari.wordpress.com/
61. Τσιαούση Παναγιώτη Ελένη (ΕΒΡΟΥ) http://www.tsiaousieleni.gr/62. Περλεπέ – Σηφουνάκη Αγγέλου Αικατερίνη (ΕΥΒΟΙΑΣ) http://www.perlepe.gr


63. Κεδίκογλου Άγγελου Συμεών (ΕΥΒΟΙΑΣ) http://www.symeonkedikoglou.gr
64. Καρανίκας Δημητρίου Ηλίας (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) http://www.karanikasilias.gr

65. Βαρβαρίγος Αντωνίου Δημήτριος (ΖΑΚΥΝΘΟΥ) zak@parliament.gr, ppab@otenet.gr66. Kατρίνης Ιωάννη Μιχαήλ (ΗΛΕΙΑΣ) http://www.katrinis.gr
67. Κουτσούκος Δημητρίου Γιάννης (ΗΛΕΙΑΣ) j.koutsoukos@parliament.gr
68. Αντωνακόπουλος Γεωργίου Παναγιώτης (ΗΛΕΙΑΣ) antonakopoulostakis@gmail.com


69. Δημητρουλόπουλος Πανταζή Παναγιώτης Τάκης (ΗΛΕΙΑΣ) http://vo.pasok.gr/takisdimitroulopoulos70. Σιδηρόπουλος Γεωργίου Αναστάσιος (ΗΜΑΘΙΑΣ)71. Γικόνογλου Μόσχου Αθανάσιος (ΗΜΑΘΙΑΣ)
72. Τόλκας Χαραλάμπους Άγγελος (ΗΜΑΘΙΑΣ) info@tolkas.gr

73. Κεγκέρογλου Αλεξάνδρου Βασίλειος (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) http://www.kegeroglou.gr
74. Αρναουτάκης Φωκίωνος Σταύρος (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) http://www.arnaoutakis.gr75. Παρασύρης Γεωργίου Φραγκίσκος (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) http://www.fparasiris.gr76. Στρατάκης Σοφοκλή Εμμανουήλ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) http://www.mstratakis.gr/77. Σκραφνάκη Γρηγορίου Μαρία (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) info@mskrafnaki.gr
78. Κατσούρας Σπυρίδωνα Χρήστος (ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) http://www.katsouras.gr79. Βενιζέλος Βασιλείου Ευάγγελος (Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) http://www.evenizelos.gr80. Καστανίδης Γεωργίου Χαράλαμπος (Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) http://www.kastanidisharis.gr


81. Αράπογλου Ανέστη Χρυσή (Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) chrysaar@otenet.gr

82. Μαγκριώτης Αστερίου Ιωάννης (Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) http://www.magriotis.blogspot.com

83. Καϊλή Aλεξάνδρου Ευδοξία-Εύα (Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) http://www.evakaili.gr


84. Βούγιας Αλεξάνδρου Σπυρίδων (Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) http://www.vougias.gr85. Ρομπόπουλος Αποστόλου Θωμάς (Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
http://www.thomasrobopoulos.gr86. Γερανίδης Θεοδώρου Βασίλειος (Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) geranidis@parliament.gr, geranidi@athserv.otenet.gr
87. Αρβανιτίδης Πέτρου Γεώργιος (Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) http://www.garvanitidis.gr

88. Παντούλας Χρήστου Μιχαήλ (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) pandoulas@parliament.gr


89. Αργύρης Ιωάννη Ευάγγελος (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) http://www.eargiris.gr


90. Οικονόμου Σωκράτη Αθανάσιος (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) http://www.thanasisoikonomou.gr


91. Τιμοσίδης Ιωάννη Μιχαήλ (ΚΑΒΑΛΑΣ) http://www.timosidis.gr


92. Παπουτσής Πασχάλη Δημήτριος (ΚΑΒΑΛΑΣ) http://www.dpapoutsis.gr

93. Εμινίδης Κωνσταντίνου Σάββας (ΚΑΒΑΛΑΣ) http://vo.pasok.gr/savvaseminidis/

94. Ρόβλιας Χρήστου Κωνσταντίνος (ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ) http://www.rovlias.gr

95. Σαλαγιάννης Βασιλείου Νικόλαος (ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ) http://www.Salagiannis.gr


96. Θεοχάρη Αριστοτέλη Μαρία (ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ) mtheoxar@otenet.gr97. Πετσάλνικος Ιωάννη Φίλιππος (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) http://www.petsalnikos.gr


98. Γκερέκου Ιωάννη Αγγελική ‘Αντζελα (ΚΕΡΚΥΡΑΣ) http://www.gerekou.gr99. Μοσχόπουλος Αγαθαγγέλου Σπυρίδωνας (ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ)
100. Φλωρίδης Διαμαντή Γεώργιος (ΚΙΛΚΙΣ) http://www.floridis.gr

101. Παραστατίδης Σωκράτη Θεόδωρος (ΚΙΛΚΙΣ)
th.parastatidis@parliament.gr

102. Κουκουλόπουλος Δημητρίου Παρασκευάς (ΚΟΖΑΝΗΣ) http://www.koukoulopoulos.gr
103. Αθανασιάδης Θεοδώρου Αλέξανδρος (ΚΟΖΑΝΗΣ) athan8@otenet.gr

104. Βλατής Νικολάου Ιωάννης (ΚΟΖΑΝΗΣ) http://www.vlatis.gr
105. Μπεγλίτης Ανδρέα Παναγιώτης (ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) http://www.beglitis.gr106. Φαρμάκη-Γκέκη Γεωργίου Αικατερίνη (ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) http://www.kfarmaki.gr
107. Μανωλάκης Χρήστου Άγγελος (ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) http://www.manolakis.gr

108. Ρήγας Θεοφάνη Παναγιώτης (ΚΥΚΛΑΔΩΝ) http://www.prigas.gr

109. Παπαμανώλης Νικολάου Γεώργιος (ΚΥΚΛΑΔΩΝ)


110. Γρηγοράκος Γεωργίου Λεωνίδας (ΛΑΚΩΝΙΑΣ) http://www.grigorakos.gr111. ‘Εξαρχος Θεοδώρου Βασίλειος (ΛΑΡΙΣΗΣ) http://vo.pasok.gr/eksarxos
112. Σαχινίδης Δημητρίου Φίλιππος (ΛΑΡΙΣΗΣ) philippos@sachinidis.gr
113. Νασιώκας Παναγιώτη Έκτορας (ΛΑΡΙΣΗΣ) http://www.nasiokas.gr

114. Καρχιμάκης Ελευθερίου Μιχαήλ (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) http://www.karximakis.gr115. Σηφουνάκης Οδυσσέα Νικόλαος (ΛΕΣΒΟΥ) http://www.sifounakis.gr116. Μαργέλης Νικολάου Σπυροπάνος (ΛΕΥΚΑΔΟΣ) smargelis@parliament.gr, margelis@otenet.gr
117. Καρτάλης Ιωάννη Κωνσταντίνος (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) grafeio1@kkartalis.gr118. Ζήση Αθανασίου Ροδούλα (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) zisi@parliament.gr, rodzissi@otenet.gr119. Κουσελάς Ηλία Δημήτριος (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) http://kouselas.parliament.gr
120. Γιαννακοπούλου Ιωάννη Κωνσταντίνα Νάντια (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) http://www.nadiagiannakopoulou.gr

121. Βουδούρης Γεωργίου Οδυσσέας (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) http://www.odysseas-voudouris.gr


122. Μάντατζη Μουχάμερ Τσετίν (ΞΑΝΘΗΣ) mantatzi@parliament.gr, mantatzi.tsetin@gmail.com

123. Ξυνίδης Γεωργίου Σωκράτης (ΞΑΝΘΗΣ) s.xinidis@gmail.com, s.xynidis@parliament.gr
124. Καρύδης Μιχαήλ Δημήτριος (Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) http://www.karydis.com.gr
125. Μπεντενιώτης Ανάργυρου Εμμανουήλ (Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) mpenteniotis@parliament.gr

126. Νιώτης Δημητρίου Γρηγόριος (Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) niotis@ath.forthnet.gr, niotis@parliament.gr

127. Λιντζέρης Γεωργίου Δημήτριος (Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) http://www.lintzeris.gr/

128. Διαμαντίδης Δημητρίου Ιωάννης (Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) http://www.gdiamantidis.gr/

129. Τζάκρη Εμμανουήλ Θεοδώρα (ΠΕΛΛΗΣ) http://www.tzakri.gr130. Θεοδωρίδης Ιωάννη Ηλίας (ΠΕΛΛΗΣ) ilias_theodoridis@hotmail.com
131. Γιουματζίδης Μελετίου Βασίλειος (ΠΕΛΛΗΣ) vasgiouma@gmail.com

132. Αμοιρίδης Παναγιώτη Ιωάννης (ΠΙΕΡΙΑΣ) http://www.g-amoiridis.gr

133. Παπαγεωργίου Ανδρέα Αθανάσιος (ΠΙΕΡΙΑΣ) http://www.thpapageorgiou.gr

134. Μίχου Κωνσταντίνου Μαρία (ΠΙΕΡΙΑΣ) http://www.mariamixou.gr

135. Όθωνας Όθωνα Εμμανουήλ (ΡΕΘΥΜΝΗΣ) http://www.m-othonas.gr
136. Χατζή Οσμάν Ραήφ Αχμέτ (ΡΟΔΟΠΗΣ) ahmet.haciosman@gmail.com

137. Πεταλωτής Στυλιανού Γεώργιος (ΡΟΔΟΠΗΣ) stigeo@otenet.gr , giorgos_petalotis@parliament.gr


138. Βαρδίκος Χαραλάμπους Πυθαγόρας (ΣΑΜΟΥ) Εικόνα
139. Μπόλαρης Ηλία Μάρκος (ΣΕΡΡΩΝ) Εικόνα
140. Κουτμερίδης Θεοδώρου Ευστάθιος (ΣΕΡΡΩΝ) http://www.koutmeridis.gr141. Τζελέπης Γεωργίου Μιχαήλ (ΣΕΡΡΩΝ) http://www.tzelepis.net


142. Χάϊδος Ιωάννη Χρήστος (ΤΡΙΚΑΛΩΝ) http://www.chaidos.gr

143. Μαγκούφης Ευθυμίου Χρήστος (ΤΡΙΚΑΛΩΝ) [url]ch.magoufis@parliament.gr[/url]
144. Μερεντίτη Δημητρίου Αθανασία - Σούλα (ΤΡΙΚΑΛΩΝ) http://www.merentiti.gr

145. Τσώνης Αθανασίου Νικόλαος (ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ) http://nikostsonis.blogspot.com146. Αντωνίου Νικολάου Αντωνία - Τόνια (ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ) http://www.toniaantoniou.gr
147. Μπατζελή Γεωργίου Αικατερίνη (ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ) http://www.kbatzeli.gr

148. Παπαθανάση Κωνσταντίνου Αφροδίτη (ΦΩΚΙΔΟΣ) afropapathanasi@yahoo.gr, papathanasi@parliament.gr

149. Δριβελέγκας Κωνσταντίνου Ιωάννης (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) gdriv10@otenet.gr

150. Λαφαζάνης Γεωργίου Αργύριος (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) http://argirislafazanis.blogspot.com/

151. Δαμιανάκης Νικολάου Ευτύχιος (ΧΑΝΙΩΝ) edamianakis@otenet.gr

152. Σκουλάκης Γεωργίου Εμμανουήλ (ΧΑΝΙΩΝ) http://skoulakis.blogspot.com

153. Βαλυράκης Ιωαν. Ιωσήφ (ΧΑΝΙΩΝ) http://www.valirakis.gr

154. Τσουρή Στεφάνου Ελπίδα (ΧΙΟΥ) http://www.tsouri.grΑΠΟ ΤΗΝ ΝΔ (ψήφισε και διεγράφη)155. Ελισάβετ (Έλσα) Δημητρίου Παπαδημητρίου (ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ)

ΑΥΤΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΠΑΡΟΝ (ηθελαν να πουν ΝΑΙ, αλλά..)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Ντόρα Μπακογιάννη

Χρήστος Μαρκογιαννάκης

Λευτέρης Αυγενάκης

Κώστας Κιλτίδης

Γιώργος Κοντογιάννης

_________________
"ό μέν ήλιός ποτε άμαυρωθείς τήν γήν σκιά,
τότε δέ ναοί οί συνεχώς στάντες άποφθερούνται,
αιθήρ δέ φθίσεται καί Θεοί έπί χθονί πεσούνται.
Οί μέν ήσσονές ποτε τών κρεισσόνων έσονται Κύριοι,
τότε δέ άοιδοί άείδοντες παύσονται
καί μάλλον τά όπλα άναλήψονται."
~'Α Σκορπίου - Αντάρης~


30 Ιουν 2011, 02:29
Αποστολή προσωπικού μηνύματος

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου