Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ Αυστηρός έλεγχος στα δικαιολογητικά όλων των δημοσίων υπαλλήλων

Σαρωτικές αλλαγές στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών επιφέρει το νομοσχέδιο για την κινητικότητα που κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ολγα Γεροβασίλη.

Μέχρι τα τέλη του 2017 θα ελεγχθεί η γνησιότητα των δικαιολογητικών πρόσληψης όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Για τους νεοπροσληφθέντες η διαδικασία θα ολοκληρώνεται τρεις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους
<p>Μέχρι τα τέλη του 2017 θα ελεγχθεί η γνησιότητα των δικαιολογητικών πρόσληψης όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Για τους νεοπροσληφθέντες η διαδικασία θα ολοκληρώνεται τρεις μήνες μετά την ανάληψη των κ
Το νομοσχέδιο, πέραν από το θεσμικό πλαίσιο για την κινητικότητα, περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις διορισμού των νέων προσλήψεων, την πάταξη της γραφειοκρατίας, καθώς και τον προσδιορισμό ασυμβιβάστων για τα στελέχη που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και επιλέγονται για την κάλυψη θέσεων ευθύνης. Αναλυτικά το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 9 καινοτομίες, τις εξής:

1 Αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών που αφορούν τους νεοπροσληφθέντες αλλά και τους υπηρετούντες δημοσίους υπαλλήλους. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι μέσα σε τρεις μήνες μετά τον διορισμό των νεοπροσλαμβανομένων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών πρόσληψης, ενώ για το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού πρέπει να υλοποιηθεί σε έναν χρόνο από την ψήφιση του νόμου, δηλαδή μέχρι τα τέλη του 2017.
2 Αλλαγές στην απόδοση αδειών στους δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους λόγω ανήλικων τέκνων. Οι υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η άδεια ανέρχεται σε 6 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.
3 Υποχρεωτική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Ολες οι διαδικασίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων θα γίνονται με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μεριμνούν για τη λειτουργία κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), το οποίο παρέχεται ως υπηρεσία σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Κάθε φορέας μεριμνά για την ένταξή του στο κεντρικό ΣΗΔΕ, καθώς και για την απόκτηση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής από την Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ).
4 Η συνέντευξη εντάσσεται στα κριτήρια επιλογής των επιτυχόντων προς μετάταξη. Πέραν των τυπικών κριτηρίων που θα αξιολογούνται από την επιτροπή του φορέα υποδοχής, τα οποία είναι η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τη θέση που διεκδικούν, οι εκθέσεις αξιολόγησής τους, η εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο, κάθε στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου που τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους προστίθεται στο τελικό στάδιο και η συνέντευξη των τριών πρώτων στην κατάταξη λόγω μορίων.Παρατείνεται μέχρι τον Ιούνιο του 2018 η υπηρεσία στις φυλακές όσων πρώην δημοτικών αστυνόμων τοποθετήθηκαν σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, «υπάλληλοι που μετατάχθηκαν σε Καταστήματα Κράτησης από θέσεις κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες καταργήθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 Ν. 4172/2013 (Α' 167), συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, με αφετηρία τον δεύτερο κύκλο κινητικότητας του έτους 2018».
5 Εντός τριμήνου θα τοποθετούνται στις νέες θέσεις οι διοριστέοι. Με διάταξη του νόμου συντομεύεται ο χρόνος τοποθέτησης των νεοπροσληφθέντων εντός τριμήνου, ενώ η παραβίαση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον νόμο.
6 Από την 1/1/1997 θα υπολογίζεται η μισθολογική και βαθμολογική κατάταξη των επιτυχόντων διαγωνισμών ΑΣΕΠ του 1995 ακόμα και στις περιπτώσεις που οι επιτυχόντες διορίζονται μετά από χρόνια. Με τον τρόπο αυτό η ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει την υποχρέωση διορισμού των επιτυχόντων διαγωνισμού του ΑΣΕΠ παλαιότερων ετών. Οπως αναφέρει η σχετική διάταξη: «Στους επιλαχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1995, οι οποίοι διορίστηκαν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 22 του άρθρου 20 του Ν. 2738/1999 (Α' 180) σε κενές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις φορέων του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, αναγνωρίζεται, για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, το χρονικό διάστημα από 1/1/1997 ή από την ημερομηνία που διορίστηκε στον ίδιο φορέα επιτυχών του ίδιου διαγωνισμού έως την ημερομηνία διορισμού τους.
7 Το 15% των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμων υπαλλήλων και εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) θα καλύπτεται από τις προσλήψεις ανθρώπων με αναπηρία (ΑμεΑ) και μελών οικογενειών που έχουν υπό τη φροντίδα τους ανθρώπους με βαριά αναπηρία. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, το 10% των θέσεων θα καλύπτεται από ανθρώπους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και το 5% των θέσεων από μέλη οικογενειών (γονείς, αδέλφια, σύζυγοι, τέκνα) ανθρώπων με αναπηρία 67% και άνω -κατ’ εξαίρεση, όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (η άσκηση του δικαιώματος από ένα μέλος της οικογένειας αυτομάτως αποκλείει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας).
8 Η προκήρυξη των θέσεων γενικών διευθυντών θα πραγματοποιηθεί με Κοινή Απόφαση των υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του συναρμόδιου υπουργού. «Η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων διενεργείται με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου υπουργού και προκειμένου για ΝΠΔΔ, του εποπτεύοντος υπουργού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής, τηρουμένων των όρων των άρθρων 84 και 85», αναφέρει το νομοσχέδιο.
9 Ασυμβίβαστα για τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα που αναλαμβάνουν θέση ευθύνης στο Δημόσιο και εντάσσονται στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Μετά την αποχώρηση του στελέχους που έχει αναλάβει θέση ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση, θα του απαγορευθεί η ανάληψη παρεμφερούς θέσης στην ιδιωτική αγορά εργασίας για διάστημα τριών ετών.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου

 
NewsAlloy button