Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

Οι προς κατάργηση θέσεις στο ΥΠΑΑΤ, τον ΕΦΕΤ, το Μπενάκειο και το ΙΓΕ

Με τέσσερις Υπουργικές Αποφάσεις, καταργούνται 73 οργανικές θέσεις μονίμων αορίστου χρόνου στο ΥΠΑΑΤ, καθώς και σειρά οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού από τον ΕΦΕΤ, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών.
Σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις, που υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης,  καταργούνται οι εξής θέσεις:
Στον ΕΦΕΤ:

α) Μίας (1) προσωποπαγούς θέσης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών Αυτοκινήτων.
β) Μίας (1) οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού του κλάδου ΥΕ Κλητήρων.
γ) Δύο (2) προσωπαγών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κλάδων − Ειδικοτήτων ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.
δ) Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Γραμματέων – Δακτυλογράφων
ε) Επτά (7) θέσεις του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Η φύση (οργανική ή προσωποπαγής).

Στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο:
1. Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας.
2. Μία (1) θέση του κλάδου ΥΕ Δενδροανθοκηπουρών.
3. Μία (1) οργανική θέση τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών Βοηθών.

Στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών − Ν.Π.Δ.Δ.:
1. Μία (1) θέση του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού– Λογιστικού.
2. Μία (1) θέση του κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Δενδροκομίας − Ανθοκομίας.

Οι 73 θέσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
1. Δεκατρείς (13) θέσεις του κλάδου ΔΕ1 Γεωργικού− Κτηνοτροφικού.
2. Είκοσι οκτώ (28) θέσεις του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού – Λογιστικού.
3. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΔΕ7 Μηχανολογίας − Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής.
4. Τρείς (3) θέσεις του κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων.
5. Είκοσι τέσσερις (24) θέσεις του κλάδου ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας.
Επίσης:
1. α) Τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ9 Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων Γεωτρυπανιστών.
β) Μίας (1) προσωποπαγούς θέσης μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ9 Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων Γεωτρυπανιστών.
2. α) Πέντε (5) οργανικών θέσεων, μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ3 Εργατών.
β) Οκτώ (8) προσωποπαγών θέσεων, μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ3 Εργατών.
γ) Μίας (1) οργανικής θέσης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ3 Εργατών.
δ) Δέκα (10) προσωρινών − προσωποπαγών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ3 Εργατών.
3. α) Τριών (3) οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ4 Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων.
β) Μίας (1) προσωποπαγούς θέσης μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ4 Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων.
4. α) Δύο (2) οργανικών θέσεων, μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ5 Βοηθητικού Προσωπικού.
β) Δύο (2) προσωποπαγών θέσεων, μονίμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου ΥΕ5 Βοηθητικού Προσωπικού.
5. Μίας (1) προσωρινής θέσης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ11 Τεχνικού Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις, η φύση (οργανική ή προσωποπαγής) καθώς και η σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) των καταργούμενων ως άνω θέσεων θα προκύψει ύστερα από την αποτίμηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) που υπηρετούν στον ανωτέρω κλάδο/ειδικότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 90 του ν. 4172/2013.

Βρείτε εδώ τις αντίστοιχες αποφάσεις: Κατάργηση οργανικών θέσεων στον ΕΦΕΤ και στο ΥΠΑΑΤ.pdf
Κατάργηση οργανικών θέσεων στο Μπενάκειο και στο ΙΓΕ.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου