Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Κοροϊδία. Ελάχιστους ελ. επαγγελματίες αφορά επί της ουσίας η ρύθμιση για 120 δόσεις. Απαιτούν κέρδη
Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις.
Όσοι θέλουν και προπαντός μπορούν – βάσει των κριτηρίων – να ενταχθούν έχουν προθεσμία έως τις 31/12/2018.
Σύμφωνα με την απόφαση που αποκαλύπτει η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας  "Καθημερινή",  τα κριτήρια υπαγωγής στην εν λόγω ρύθμιση έχουν ως εξής:
Για να ενταχθεί κάποιος οφειλέτης με χρέη έως 20.000 ευρώ, θα πρέπει η επιχείρηση του να εμφανίζει κέρδη -  προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων  - σε ένα από τρία προηγούμενα έτη (2015, 2016, 2017) πριν από την υποβολή της αίτησης.
Με άλλα λόγια, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είχαν έστω για ένα χρόνο ακαθάριστα κέρδη την τριετία 2015 -2017, θα αποκλείονται από τη ρύθμιση.
Για οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ, όχι μόνο θα πρέπει να εμφανίζει κέρδη σε ένα από τα προηγούμενα έτη, αλλά και  ο λόγος του χρέους (αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι), προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8.  Με άλλα λόγια όποιος έχει οχταπλάσιο και πάνω χρέος σε σχέση με το εισόδημα του, δεν θα μπορεί να ρυθμίσει το χρέος του.
Έτσι, για παράδειγμα, δεν θα μπορεί να ρυθμίσει ένας επαγγελματίας μία οφειλή ύψους 40.000 ευρώ, αν το ετήσιο εισόδημα είναι κάτω από 5.000 ευρώ. Και αυτό γιατί ο λόγος χρέους – εισοδήματος του (40.000 ευρώ : 8) είναι κάτω του 8.
Επιπλέον, αποκλείεται η υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη είναι κατά 25 φορές μεγαλύτερη της προς ρύθμιση οφειλής.Αυτό σημαίνει πως δεν μπορεί να υπαχθεί,  για παράδειγμα, ένας αυτοαπασχολούμενος ο οποίος έχει χρέη 30.000 ευρώ, αλλά η συνολική αξία της περιουσίας του (κινητής και ακίνητης) ξεπερνά τα 750.000 ευρώ (οφειλή 30.000 Χ25 ).
Επίσης για να ενταχθεί ένας αυτοαπασχολούμενος στη ρύθμιση θα πρέπει οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές του να μην ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ και –ταυτόχρονα- τα χρέη προς τα ταμεία να μην ξεπερνούν το 85% των συνολικών χρεών τους. Έτσι, για παράδειγμα, ένας αυτοαπασχολούμενος που χρωστά πάνω από 20.000 ευρώ στους πιστωτές του, δεν μπορεί να υπαχθεί στην εν λόγω ρύθμιση.
Για να ενταχθεί πρέπει να χρωστά προς τους πιστωτές του κάτω από 20.000 ευρώ. Παράλληλα, θα πρέπει τα χρέη του προς τα ταμεία να είναι αντιστοιχούν σε επίπεδο κάτω  από τα 20.000 ευρώ. Πχ ένας αυτοαπασχολούμενος που έχει χρέη 18.000 ευρώ προς τα ταμεία και άλλα 2000 ευρώ προς μία τράπεζα, δεν θα μπορεί να ενταχθεί γιατί τα χρέη προς τα ταμεία αντιστοιχούν στο 90% των συνολικών οφειλών του (18.000 : 20.000)
Αξίζει επίσης να επισημανθεί πως για ρύθμιση οφειλών έως 3000 ευρώ , προβλέπονται έως 36 δόσεις, ενώ δεν προβλέπεται κανένα ‘’κούρεμα’’ των προσαυξήσεων.
‘’Κούρεμα’’ 85% αφορά μόνο τις οφειλές 3.001-50.000 ευρώ, οι οποίες μπορούν να εξοφληθούν σε έως 120 δόσεις.
Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί πως δεν είναι "στο χέρι" των οφειλετών να επιλέξουν το δοσολόγιο για την εξόφληση των χρεών τους. Αν το 33% του εισοδήματος του οφειλέτη επαρκεί για την αποπληρωμή της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από το μέγιστο αριθμό, ο αριθμός των δόσεων θα πέφτει.
Επίσης χάνει τη ρύθμιση, όποιος δεν καταβάλλει τις δόσεις για ένα τρίμηνο, από τη στιγμή της υπαγωγής. Στο τέλος του τριμήνου αυτού πρέπει να καταβάλλει αναδρομικά όλο το ποσό που αντιστοιχεί στις τρεις δόσεις (ή σε όποιο υπόλοιπο έχει αφήσει, αν έχει κάνει μερική καταβολή), για να μη χάσει τη ρύθμιση.
Χάνεται, πάλι, η ρύθμιση σε περίπτωση που ο οφειλέτης παραλείψει να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς το Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντός  90 ημερών από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, εντός  60 ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.Μ΄άλλα λόγια, όποιος οφειλέτης ενταχθεί πχ στις 3/1 /2018  στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη έως 31/12/2016, αλλά δεν πληρώσει ή δεν ρυθμίσει τις οφειλές του έως τις 3/4/2018 , θα χάσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων για τα χρέη του έως 31/12/2016.
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο.
Αριθμός δόσεων ανά ύψος οφειλές
Το πλήθος των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής διαμορφώνεται ως εξής:
·          Ρύθμιση για οφειλές έως 3.000
Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι  50 ευρώ. Ο μέγιστος αριθμός δόσεων 36.
Δεν προβλέπεται καμία διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.
·         Ρύθμιση για οφειλές 3.000 – 50.000 ευρώ.
 Ο μέγιστος αριθμός δόσεων είναι  120. Το ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ.Ο  μέγιστος αριθμός δόσεων 120.
Προβλέπεται διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής
Κανένας τόκος εκπρόθεσμης καταβολής της δόσης, δίδεται ενημερότητα, αναστέλλονται διώξεις και αναγκαστικά μέτρα

Με την υπαγωγή ενός αυτοαπασχολούμενου στη ρύθμιση αυτή:
*Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
*Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας . Για την εξέταση της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του αποδεικτικού δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή/απαλλαγή βασικές οφειλές, τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής όπως αυτές προσδιορίζονται στη ρύθμιση.
*Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του α.ν. 89/1967 (Α΄136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με το νόμο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ.
* Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης καθώς και για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί έως την υπαγωγή της ρύθμισης στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.
Συμψηφισμοί με χρέη των ταμείων προς τον οφειλέτη, αλλά και υποθήκες
 Το Κ.Ε.Α.Ο. διατηρεί το δικαίωμα και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση:
* να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά των Φ.Κ.Α. και μέχρι του ύψους των οφειλών αυτού. Με άλλα λόγια, αν ο ΕΦΚΑ οφείλει ένα ποσό προς τον οφειλέτη που εντάχθηκε στη ρύθμιση, θα μπορεί να το συμψηφίζει με τα χρέη του.
* να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.
*  να προβαίνει σε ελέγχους ακρίβειας των στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης έως και ένα έτος μετά την αποπληρωμή και σε περίπτωση διαπίστωσης σημαντικών αποκλίσεων από τα πραγματικά, να προβαίνει μονομερώς σε έκπτωσή του από τη ρύθμιση και αναβίωση των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που καταβλήθηκαν σε συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.

Δεκαέξι "κόφτες" στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη στα Ταμεία

1)    Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να ενταχθούν αυταπασχολούμενοι με χρέη έως 50.000 ευρώ και όχι πάνω από 50.000 ευρώ.

2)    Η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες  δόσεις αφορά χρέη 3.001 έως 50.000 ευρώ και όχι κάτω από 3.000 ευρώ. Χρέη κάτω από 3.000 ευρώ μπορούν να ρυθμισθούν με μόλις 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

3)    Τόσο οι 120 δόσεις για χρέη 20.000-50.000, όσο και οι 36 δόσεις για χρέη έως 3.000 ευρώ είναι οι μέγιστες. Αν το 33% του εισοδήματος του οφειλέτη επαρκεί για την αποπληρωμή της οφειλής σε λιγότερες δόσεις από τον μέγιστο αριθμό, ο αριθμός των δόσεων θα μειώνεται. Άρα, στην πράξη, είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν πολύ λιγότερες δόσεις για κάθε περίπτωση οφειλετών.

4)    Προβλέπεται "κούρεμα" 85% στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, αλλά μόνο για ρύθμιση χρεών 3.001-50.000 ευρώ. Για χρέη κάτω από 3.000 ευρώ δεν προβλέπεται κανένα "κούρεμα" προσαυξήσεων-προστίμων, εφόσον ένας αυταπασχολούμενος ενταχθεί στη ρύθμιση.

5)    Αφορά χρέη  προς τα ταμεία τα οποία δημιουργήθηκαν έως 31/12/2016 αλλά όχι από την 1/1/2017 και έπειτα. Συνεπώς τα χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν εντός του 2017 λόγω της επιβολής του νέου τρόπου υπολογισμού των εισφορών με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015 δεν μπορούν να ενταχθούν στην εν λόγω ρύθμιση.

6)    Για να ρυθμίσει ένας αυταπασχολούμενος χρέη 20.000-50.000 ευρώ (αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι) θα πρέπει αυτά να μην ξεπερνούν το 8πλάσιο του εισοδήματος. Αν τα ξεπερνούν, δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

7)    Προκειμένου να ρυθμιστούν χρέη έως 20.000 ευρώ, θα πρέπει ο οφειλέτης, κατά τα τελευταία τρία χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητάς του (2015-2017), να εμφανίζει κέρδη για τουλάχιστον για έναν χρόνο (δηλαδή το 2015 ή το 2016 ή το 2017).

8)  Δεν μπορεί να υπαχθεί στην εν λόγω ρύθμιση όποιος οφειλέτης έχει περιουσία (κινητή, ακίνητη) που είναι 25πλάσια των χρεών του. Για να υπαχθεί πρέπει η περιουσία του να είναι 25 φορές μικρότερη των χρεών του.

9)  Για να υπαχθεί ένας αυταπασχολούμενους στη νέα ρύθμιση, θα πρέπει οι οφειλές του προς τους  πιστωτές να μην ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ. Αν τα ξεπερνούν, "κόβεται" από τη ρύθμιση.

10) Δεν μπορεί να υπαχθεί ένας  οφειλέτης ση ρύθμιση των 120 δόσεων, αν τα χρέη του προς τα Ταμεία ξεπερνούν το 85% των συνολικών οφειλών του.

11) Χάνει τη ρύθμιση όποιος δεν καταβάλει για τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις.

12) Όποιος έχει ενταχθεί στη ρύθμιση για χρέη που δημιουργήθηκαν έως 31/12/2016, αλλά δεν καταβάλει μέχρι τις 31/3/2018 τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τις 31/12/2018, τότε χάνει τη ρύθμιση.

13) Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο.

14)  Ενδεχόμενες οφειλές των Ταμείων προς τον αυταπασχολούμενο που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση θα συμψηφίζονται με τα χρέη του. Έτσι ο οφειλέτης δεν θα μπορεί να λάβει, π.χ., επιστροφές εισφορών, αν αυτές είναι μικρότερες από τα χρέη τα οποία έχουν ρυθμισθεί.

15) Τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη θα εγγράφονται ως υποθήκες αν δεν είναι ασφαλισμένα.


16) Θα χάνεται η ρύθμιση και θα  αναβιώνουν οι οφειλές -πλην του τμήματος που έχει καταβληθεί- αν διαπιστωθεί πως υπάρχει σημαντική απόκλιση μεταξύ των στοιχείων (π.χ. περιουσιακών) που δηλώθηκαν από τον οφειλέτη και εκείνων που πραγματικά υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου