Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν από το Συμβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών συνολικά 23 προσφυγές αλιέων που αφορούσαν παραβάσεις με τα αλιευτικά εργαλεία βιντζότρατα και παραβάσεις οι οποίες αφορούσαν στην αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών.
Από αυτές πέντε έγιναν αποδεκτές, ενώ για τις υπόλοιπες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 13.400 ευρώ, 185 ημέρες αφαίρεσης άδειας αλιείας σκάφους και 185 ημέρες αφαίρεσης ατομικών αδειών αλιείας.