Πρόκειται για δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Εκτέλεση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών στις Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων για το έτος 2017 με προϋπολογισμό μέχρι 52.000 € από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού για το έτος 2017.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ως προς την αποσφράγιση κι αξιολόγηση των δικαιολογητικών από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την εκτέλεση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών είναι στις 21 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 (Αντωνοπούλου & ∆ηµ. Γεωργιάδου, Βόλος 38001).
Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, ενώ το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 90 ημέρες από την επομένη διεξαγωγής του διαγωνισμού.