Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007
  1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.

2. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.


3. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

4. ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

5. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

6. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ
Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

7. ΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ
Τα προγράμματα εκπαίδευσης διακρίνονται σε τρία επίπεδα.
6.1 Προγράμματα επιπέδου 1
Αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
Ελάχιστη διάρκεια :10 ώρες.
6.2 Προγράμματα επιπέδου 2
Αφορούν κατάρτιση χειριστών τροφίμων ή εργοδηγών ή προϊσταμένων ή διευθυντών επιχειρήσεων κλπ (Αρθρο 5 παρ.4 εδ. β της ΥΑ).
Ελάχιστη διάρκεια : 20 ώρες
6.3 Προγράμματα επιπέδου 3
Αφορούν κατάρτιση υπευθύνων ομάδων και τομέων κλπ (Αρθρο 5 παρ.4 εδ. γ της ΥΑ).

8. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 Οι βεβαιώσεις, μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας, θα εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ και θα αποστέλλονται απευθείας στους δικαιούχους.


Αίτηση εργοδότη για επιμόρφωσή του
Αρ.πρωτ. κατάθεσης αίτησης στο Επιμελητήριο Μαγνησίας: ___________________________

Προς το φορέα επιμόρφωσης
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Στα πλαίσια της υποχρέωσης που έχω να παρέχω στους εργαζόμενους της επιχείρησής μου υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας και τις δυνατότητες που έχω να αναθέσω τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας:
·       σε άτομα της επιχείρησής μου (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
·       σε άτομα εκτός της επιχείρησής μου (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
·       να κάνω σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή
·       σε εργαζόμενο της επιχείρησης (κάτοχο απολυτηρίου τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και με οκταετή προϋπηρεσία που λογίζεται από την απόκτηση του απολυτηρίου ή της άδειας, εφόσον όμως αυτός απασχολείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση) μετά από κατάλληλη επιμόρφωση τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον η επιχείρηση μου ανήκει στην Γ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολώ μέχρι 50 άτομα ή
·       να αναλάβω μόνος μου τα καθήκοντα αυτά για την επιχείρηση μου που ανήκει στην Γ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολούνται μέχρι 50 άτομα και εφόσον επιμορφωθώ σε πρόγραμμα επιμόρφωσης κατά περίπτωση 5 ή 10  ωρών
σας παρακαλώ να με δεχθείτε σε πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα εκτελέσετε εάν έχω τις τυπικές προϋποθέσεις για να επιμορφωθώ.
Τα προσωπικά μου στοιχεία και στοιχεία της επιχείρησής μου είναι τα παρακάτω:
ΕΠΩΝΥΜΟ*

ΟΝΟΜΑ*

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ*

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ*

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ*

ΤΗΛΕΦΩΝΟ*

FAX

E mail

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ*

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(περιγράφεται αναλυτικά)*

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ*


Παρέλαβα την ενημερωτική επιστολή που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης καθηκόντων τεχνικού Ασφαλείας στις Επιχειρήσεις Γ κατηγορίας.

Ημερομηνία
Υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης*


* Τα στοιχεία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν


Προς
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δημητριάδος 176, 38221 Βόλος
Τηλ.. 24210-94700 Fax. 24210-31211

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΦΜ – Δ.Ο.Υ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΑΦΜ – Δ.Ο.Υ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΚ - ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΡ.ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ως άνω στοιχεία είναι αληθή και δεσμεύομαι για τη συμμετοχή μου στα σεμινάρια που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιμελητηρίου Μαγνησίας.
…………………………………/……./20….

                                                                        Ο / Η ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ
        (Υπογραφή & Σφραγίδα)1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

DfhEsbVkiCma [url=http://adidas51.webnode.jp/]nike エア[/url]PusBvtHpoEsa [url=http://nikeonline.blog.fc2blog.net/]nike sb[/url]FmhIbvTayRpy [url=http://nikeair350.blog.fc2.com/]ナイキシューズ[/url]OsbCwzKcqRrr [url=http://nikeshose.blog.fc2.com/]スニーカー nike[/urlRwmKmvKprDsd [url=http://nikeonlie11.blog.fc2blog.net/]ナイキ[/url]FglJusPeoRge [url=http://ナイキシューズ.seesaa.net/]ナイキ フリー[/url]LooDwpOihLhh [url=http://シューズナイキ.seesaa.net/]nike[/url]IkmAsuEsmWtx [url=http://nikeair11.seesaa.net/]ナイキスニーカー[/url]KfeIcmJpeZck [url=http://niker.seesaa.net/]nike[/url] JpiDbeQitXnr [url=http://nikeshose11.blog.fc2.com/]ナイキ フリー[/url]UopBxyPnzMka

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου