Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη σύσταση Επιτροπής Κρίσης Ενστάσεων και Εκθέσεων Αυθαιρέτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Π.Δ. 5/12.7.1983 ή αρ.395 της Κωδικοποίησης Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
Γνωστοποιούμε ότι, η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σκοπέλου, την 22α Μαρτίου 2012 και ώρα 14:00'', θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συστήσουν την ανωτέρω Επιτροπή.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.skopelos.gov.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου