Hellenic Seaways - Άμεση & Εύκολη Online Kράτηση‎

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

ΓΙΑΤΙ? η απευθείας η «Προμήθεια συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού ?


ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 59/2011
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του
ημοτικού Συμβουλίου
Σκοπέλου
Θέμα: « Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της
«Προμήθειας συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού του
ήμου
Σκοπέλου»
Στη Σκόπελο, σήμερα την 18η Μαρτίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 το
ημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ημοτικό Κατάστημα,
ύστερα από την 1846/14-03-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το
άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη
του ημοτικού Συμβουλίου ήταν:
Παρόντες Απόντες
1. Σκούρας Κων/νος, Πρόεδρος .Σ. 1. Τζουβελέκης Αγγελής
2. Πατσής Ελευθέριος
3. Αγγελέτου Παναγιώτα
2. Βασιλούδης Χρήστος
4. Φύβγας Γεώργιος
5. Κακαλιάγκος Αθανάσιος
6. Αναστασίου Ιωάννης
7. Λαγουδάκης Γεώργιος
8. Φαδάκης Αθανάσιος
9. Παπαδαυίδ Μάχη
10.Σαλπαδήμου – ιαμάντου Αλεξάνδρα
11.Βαφίνης Νικόλαος
12.Πατσής Γεώργιος
13.Καραγκιόζος Ιωάννης
14.Ραμαντάνης Εμμανουήλ
15.Ρόδιος Νικόλαος-Σπυρίδων
Ο ήμαρχος Γεώργιος Μιχελής προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της ημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου Φίλιππος Σάββας, η Πρόεδρος
της ημοτικής Κοινότητας Γλώσσας Ελισσάβετ Παπαχρήστου και η Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Κλήματος Μαρία αλακιάρη, προσκλήθηκαν και παρίσταται
στη συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου στα θέματα που αφορούν τις Κοινότητες.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Σπυριδούλα Καρβέλη υπάλληλος του ήμου
για την τήρηση των πρακτικών.
ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ1Δ-Ρ
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 15
μέλη - ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ανέφερε:
Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη
αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η
εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας
ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική
πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής
δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό
με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν
τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση
μου κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την
έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας συστήματος
ωρομέτρησης προσωπικού του ήμου Σκοπέλου», το οποίο έχει προμηθευτεί ο
ήμος και πρέπει να παραληφθεί για να τεθεί σε λειτουργία.
Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί δεύτερο αυτό το
θέμα προς συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται
στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Το .Σ. αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦ:ΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά την έγκριση του πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού του
ήμου Σκοπέλου», πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθμού των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν
ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του
συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του και θέτω υπόψη σας την αριθ. 1962/17-3-2011 εισήγηση
της Προϊσταμένης /νσης ιοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ήμου, η
οποία μας γνωστοποιεί:
Με την υπ’ αριθμόν 1659/08-03-2011 Απόφαση του ημάρχου Σκοπέλου,
ανατέθηκε απευθείας η «Προμήθεια συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού του
ήμου Σκοπέλου στον προμηθευτή NOVATRON ΑΕ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με διεύθυνση Κυπρίων Αγωνιστών 81-Αθήνα.
ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ1Δ-Ρ
Με την 50/2011 Απόφαση του ημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η επιτροπή
παραλαβής υλικών βάσει των παρ.1,2 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος
2011.
Η Επιτροπή παραλαβής, με το από 14/03/2011 οριστικό πρωτόκολλο παρέλαβε
κανονικά όλη την ποσότητα των υλικών, τα οποία δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τους όρους της αριθμ. 1659/08-03-2011 Απόφασης του ημάρχου Σκοπέλου
και την παρέδωσε στην αποθήκη του ήμου Σκοπέλου με το υπ’αριθμ. 1/14-03-
2011 δελτίο εισαγωγής.
Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 8 του ΕΚΠΟΤΑ, το οριστικό πρωτόκολλο
παραλαβής εγκρίνεται από το ημοτικό Συμβούλιο και επειδή κατά τη διαδικασία
δεν διαπιστώθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα ή παρατυπία, εισηγούμεθα την έγκρισή
του.
Το ημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πρόταση του Προέδρου και
την εισήγηση της Υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθεια του συστήματος
ωρομέτρησης προσωπικού του ήμου Σκοπέλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 28 παρ 8 του ΕΚΠΟΤΑ ,το οποίο προμηθεύτηκε ο ήμος από την εταιρεία
NOVATRON ΑΕ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με διεύθυνση
Κυπρίων Αγωνιστών 81-Αθήνα.
Qς προς την ανωτέρω απόφαση μειοψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος
Πατσής, ο οποίος δήλωσε παρών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 59/2011
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν οι υπογραφές
Ακριβές Απόσπα
  Γιατί τόσο βιασύνη κάτι δεν σας λέει αυτό?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου