«Τσά­βες, ο δικός σου πό­λε­μος είναι πολύ δια­φο­ρε­τι­κός από τον δικό μου. Εδώ, οι πιο ορ­κι­σμέ­νοι εχθροί μου έφυ­γαν. Βρί­σκο­νται στο Μαϊ­ά­μι. Εσύ τους έχεις κάτω από τη μύτη σου. Το δικό σου Μαϊ­ά­μι βρί­σκε­ται εκεί Τσά­βες”. “Εδώ και καιρό – μου λέει – τον έβαλα σε από­στα­ση τον εχθρό, υπάρ­χει μια από­στα­ση. Εσύ όχι, εσύ τον έχεις εκεί δίπλα, ζεις μαζί του” αφη­γεί­ται ο Ούγκο Τσά­βες και συ­νε­χί­ζει: