«Τσά­βες, ο δικός σου πό­λε­μος είναι πολύ δια­φο­ρε­τι­κός από τον δικό μου. Εδώ, οι πιο ορ­κι­σμέ­νοι εχθροί μου έφυ­γαν. Βρί­σκο­νται στο Μαϊ­ά­μι. Εσύ τους έχεις κάτω από τη μύτη σου. Το δικό σου Μαϊ­ά­μι βρί­σκε­ται εκεί Τσά­βες”. “Εδώ και καιρό – μου λέει – τον έβαλα σε από­στα­ση τον εχθρό, υπάρ­χει μια από­στα­ση. Εσύ όχι, εσύ τον έχεις εκεί δίπλα, ζεις μαζί του” αφη­γεί­ται ο Ούγκο Τσά­βες και συ­νε­χί­ζει:

“Το να κοι­μά­σαι με τον εχθρό”, υπάρ­χει μια ται­νία, σωστά; “Ο εχθρός βρί­σκε­ται εκεί, επο­μέ­νως πρό­κει­ται για έναν πό­λε­μο πολύ δια­φο­ρε­τι­κό”. “Eγώ δεν ξέρω πώς θα είχα πρά­ξει, εάν μου είχε τύχει η δική σου πε­ρί­πτω­ση. Εδώ κά­να­με το δικό μας, όμως το δικό σου είναι πιο δύ­σκο­λο ακρι­βώς γι αυτό το λόγο”.
Λόγια προ­φη­τι­κά του Φι­ντέλ Κά­στρο που εξη­γούν όσα σή­με­ρα γί­νο­νται στη Βε­νε­ζου­έ­λα.
Από τη μία η κα­πι­τα­λι­στι­κή κρίση που οξύ­νε­ται στη Βε­νε­ζου­έ­λα και επι­δει­νώ­νε­ται από το εμπάρ­γκο και από το εσω­τε­ρι­κό σα­μπο­τάζ των κε­φα­λαιο­κρα­τών που ελέγ­χουν την πα­ρα­γω­γή  – αυτά είναι η βα­σι­κή αιτία των τε­ρά­στιων δυ­σκο­λιών που αντι­με­τω­πί­ζουν τα λαϊκά στρώ­μα­τα και όχι ο …δήθεν σο­σια­λι­σμός που προ­πα­γαν­δί­ζει η ντό­πια και ξένη αντί­δρα­ση, ακού­με και δια­βά­ζου­με κατά κόρον και στη χώρα μας. Από την άλλη, η αντι­πο­λί­τευ­ση, εκ­φρα­στής των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δί­ων που ταυ­τί­ζο­νται και με τα σχέ­δια κομ­μα­τιού των ντό­πιων κε­φα­λαιο­κρα­τών. Πρω­τα­γω­νι­στής ένας άν­θρω­πος με στε­νές σχέ­σεις με τη CIA, o Χουάν Γκουαϊ­δό.