Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ


Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’).
  3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων έργου και λοιπών μηχανημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 3373/390/20-03-1975 Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.
Γνωστοποιούμε ότι το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, του Δήμου Σκοπέλου, την 6η Μαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00'', θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω Επιτροπή.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.skopelos.gov.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου