Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Πατσής Ελευθέριος, Ραμαντάνης Εμμανουήλ, Ρόδιος Νικόλαος – Σπυρίδων και Βαφίνης Νικόλαος οι οποίοι Ψήφισαν αρνητικά..


Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκοπέλου (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010)»
Στη Σκόπελο, σήμερα την 18η Μαρτίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 το
δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στοΔ ημοτικό Κατάστημα,
ύστερα από την 1846/14-03-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το
άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:
Παρόντες Απόντες
1. Σκούρας Κων/νος, Πρόεδρος .Σ. 1. Τζουβελέκης Αγγελής
2. Πατσής Ελευθέριος
3. Αγγελέτου Παναγιώτα
2. Βασιλούδης Χρήστος
4. Φύβγας Γεώργιος
5. Κακαλιάγκος Αθανάσιος
6. Αναστασίου Ιωάννης
7. Λαγουδάκης Γεώργιος
8. Φαδάκης Αθανάσιος
9. Παπαδαυίδ Μάχη
10.Σαλπαδήμου – ιαμάντου Αλεξάνδρα
11.Βαφίνης Νικόλαος
12.Πατσής Γεώργιος
13.Καραγκιόζος Ιωάννης
14.Ραμαντάνης Εμμανουήλ
15.Ρόδιος Νικόλαος-Σπυρίδων
Ο Δήμαρχος Γεώργιος Μιχελής προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της ημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου Φίλιππος Σάββας, η Πρόεδρος
της ημοτικής Κοινότητας Γλώσσας Ελισσάβετ Παπαχρήστου και η Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Κλήματος Μαρία αλακιάρη, προσκλήθηκαν και παρίσταται
στη συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου στα θέματα που αφορούν τις Κοινότητες.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Σπυριδούλα Καρβέλη υπάλληλος του ήμου
για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 15
μέλη - ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
-
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε
υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση του κ. ημάρχου, ως εξής:
ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩ1Δ-2
Στην παρ.4 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής:
«4.Με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε
δύο (2) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών ορίζονται το
όνομα, ο σκοπός, η διοίκηση, η περιουσία και οι πόροι του νομικού προσώπου που
προκύπτει από τη συγχώνευση.
Η πράξη αυτή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Στην ίδια
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο
του νομικού προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.
3463/2006, όπως ισχύει.
Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου
παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των μελών των διοικητικών συμβουλίων των
νομικών προσώπων που περιέρχονται στο νέο δήμο.»
Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:
«1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό
συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους
αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του
διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί
ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών
του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή
ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας
εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί
περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται
από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον
εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη
μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία
αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή
κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή
κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν,
μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις
περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού
διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό
των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον
αντιπρόεδρο του ιοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει
ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της
Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του
διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται
με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την
εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με
απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των
καθηκόντων τους.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια
και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν
αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.»
Με την υπ’ αριθμ. 71/2011 απόφαση του ημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε
Νομικό Πρόσωπο ημοσίου ικαίου – Σχολική Επιτροπή με την επωνυμία Σχολική
Επιτροπή ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου Σκοπέλου Επειδή σύμφωνα με την
ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩ1Δ-2
παρ 4 του άρθρου 103 του ν. 3852/10 στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει και ειδικά για τις
σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις
σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων
χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές
επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων,
τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των
πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση του Υπ. ΥΠΕΣΑΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 8440/24.02.2011 «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών
Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών», σύμφωνα με την παρ 1 του
άρθρου 1 της οποίας ορίζονται τα εξής σχετικά με τη διοίκηση των σχολικών
επιτροπών.
«Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών που προκύπτουν από την συγχώνευση
κατά τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 και αποτελούμενη από 5 έως
15 μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Κ Κ, ορίζονται
οπωσδήποτε:
Τουλάχιστον δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα.
Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ένωσης γονέων, και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει ένωση γονέων, ένας εκπρόσωπος των υφιστάμενων
συλλόγων γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
Τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα
οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής
σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου».
Με την αριθ. 71/2011 απόφαση του Σ περί σύστασης του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου
Σκοπέλου , ορίστηκε η σύνθεση του .Σ. της Σχολικής Επιτροπής.Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από τοΔ ιοικητικό Συμβούλιο, το οποίο
αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη, ως εξής:
- Πέντε (5) Δ ημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων δύο ορίζονται από τη
μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου
- Τέσσερις (4) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Τρεις εκπρόσωπους της ένωσης γονέων, και στην περίπτωση που δεν
υπάρχει ένωση γονέων, τρεις εκπρόσωπους των υφιστάμενων συλλόγων
γονέων, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
- έναν (1) δημότη ή κάτοικο με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης
- δύο (2) εκπρόσωπους των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής
μονάδας.
ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩ1Δ-2
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του
Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Δ ιοικητικού
Συμβουλίου.
Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το ημόσιο, τα
Ν.Π. . . και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών
οργάνων διοίκησης Ν.Π. . . ή Ν.Π.Ι. .., τα οποία συγκροτούνται μετά την 12η
Σεπτεμβρίου 2000, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά και τα δύο φύλα σε ποσοστό
ίσο, για κάθε φύλο, με το 1/3 τουλάχιστον των οριζόμενων από το ήμο ή την
Κοινότητα μελών (άρθρο 6, παρ 1, εδ.β, Ν 2839/2000).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Καραγκίοζος, δημοτικός σύμβουλος της
μειοψηφίας πρότεινε το κ. Αντώνιο Σοφικίτη του Εμμανουήλ, δημότη και κάτοικο
Σκοπέλου με εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης να συμμετάσχει το Διοικητικό
Συμβούλιο της Δ ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ήμου Σκοπέλου, ως
εκπρόσωπος της μειοψηφίας. (παρ 16 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του .Σ. του Νομικού Προσώπου ημοσίου
ικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου
Σκοπέλου», ως εξής:
Τακτικά μέλη
1.Σκούρας Κων/νος του Παναγιώτη, ημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
2.Παπαδαυιδ Μάχη του Παναγιώτη, ημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
3.Αναστασίου Ιωάννης του Αναστασίου, ημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
4.Πατσής Γεώργιος του Παναγιώτη, Δ ημοτικός Σύμβουλος ( μειοψηφίας)
5.Σοφικίτης Αντώνιος του Εμμανουήλ, δημότης και κάτοικος (προτεινόμενος στη
θέση δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας).
6.Κατσικογιάννη Κοκίτσα του Χρυσόπουλου , Διευθύντρια του Λυκείου Σκοπέλου.
7.Λεμονής Φίλιππος του Ιωάννου, ιευθυντής του Γυμνασίου Σκοπέλου.
8.Σταμούλης Παναγιώτης του Θεόφιλου, ιευθυντής του Γυμνασίου με Λυκειακές
Τάξεις Γλώσσας.
9.Περίσσης Σταμάτιος του Κωνσταντίνου,Δ ιευθυντής του ΕΠΑΛ Σκοπέλου.
10. Δημητριάδης Απόστολος του Σωτηρίου, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων του
Γυμνασίου και Λυκείου Σκοπέλου.
11.Ουρανίτσα Ιωάννα του Κων/νου, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων του
Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Γλώσσας.
12.Εγγλέζος Σπυρίδων του Αντωνίου, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων του
ΕΠΑΛ Σκοπέλου.
ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩ1Δ-2
13.Παρλιάρη Αγγελική του ημητρίου, δημότισσα και κάτοικος με εμπειρία στο
χώρο της εκπαίδευσης.
14.Μποζίλοφ Μποζιντάρ, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Λυκείου
Σκοπέλου.
15.Σπύρου Μαγδαληνή του Γεωργίου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας
Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Γλώσσας.
Αναπληρωματικά μέλη
1.Κακαλιάγκος Αθανάσιος του Ιωάννη , Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
2.Αγγελέτου Παναγιώτα του Περικλή, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
3. ιαμάντου-Σαλπαδήμου Αλεξάνδρα του Κων/νου, Δημοτικός Σύμβουλος
(πλειοψηφίας)
4.Λαγουδάκης Γεώργιος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
5.Φαδάκης Αθανάσιος του Δ ημητρίου Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
6.Κατσικογιάννη Μάχη του Χρυσόπουλου, εκπαιδευτικός του Λυκείου Σκοπέλου.
7.Γερμανού Αικατερίνη του Νικολάου, εκπαιδευτικός του Γυμνασίου Σκοπέλου.
8.Μπουντούρη Νικολέτα, εκπαιδευτικός του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις
Γλώσσας.
9. Παπαθανασίου Ελευθερία, εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ Σκοπέλου.
10.Καραθανάσης ημήτριος του Νικολάου, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων
Γυμνασίου και Λυκείου Σκοπέλου.
11.Ζερπίνη Θηρεσία του Αντωνίου, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων ημοτικού
Σχολείου Γλώσσας.
12. ράκου Ζωή του Γεωργίου, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων του ΕΠΑΛ
Σκοπέλου.
13.Σκλάβου Νίκη του Ευσταθίου, κάτοικο και δημότισσα με εμπειρία στο χώρο της
εκπαίδευσης.
14.Καραθανάσης Νικόλαος του ημητρίου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας
Λυκείου Σκοπέλου.
15.Ξυνός Χρήστος του Κων/νου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας
Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Γλώσσας.
Β. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται ο
Σκούρας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη.
Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται η
Παπαδαυιδ Μάχη του Παναγιώτη, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
αναπληρώνει το πρόεδρο.
Γ. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή
από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή
απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.
ΑΔΑ: 4ΑΓΞΩ1Δ-2
-Nς προς την ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Πατσής
Ελευθέριος, Ραμαντάνης Εμμανουήλ, Ρόδιος Νικόλαος – Σπυρίδων και Βαφίνης
Νικόλαος οι οποίοι αρνητικά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 72/2011
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν οι υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Σκόπελος 07-04-2011

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

http://passwordrecoveryx.blogspot.de/2013/04/my-personal-experience-in-using-reset.html lost password windows vista http://passwordrecoveryx.blogspot.be/2013/04/losing-your-windows-password-is-not-end.html windows password reset disk http://passwordrecoveryx.blogspot.se/2013/04/some-of-things-that-you-should-know.html xp password recovery http://passwordrecoveryx.blogspot.fi/2013/04/losing-your-windows-password-is-not-end.html password recovery vista http://passwordrecoveryx.blogspot.gr/2013/04/some-of-things-that-you-should-know.html recover password windows 7

Ανώνυμος είπε...

Howdy are using Wordpress for your blog platform? I'm new to
the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make
your own blog? Any help would be really appreciated!

Here is my web site :: video editor pobierz

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου