Hellenic Seaways - Άμεση & Εύκολη Online Kράτηση‎

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Ναι ρε να σας πούμε και μπράβο που κόβετε το νεράκι του κόσμου!

Που το πάτε από τον δήμο σκοπέλου 

Δεν προλάβατε να κλείσετε 3 μήνες στον δήμο και έχετε επιδοθεί σε αγώνα εκδίκησης σε όσους δεν σας στήριξαν στης εκλογές  και έχετε για συμπαραστάτη σας την εφημερίδα βόρειες Σποράδες όπως βλέπουμε που σας επικροτεί
Ξεκινήσατε με της πλατειές και κοινοχρήστους χώρους συνεχίζεται τώρα με τα νερά τι άλλο θα κάνετε
Καλά ρε βρήκατε την εποχή για σαφάρι ενώ ξέρεται ότι ο κοσμάκης έχει στερέψει από ρευστό η τράπεζες δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ ,η σαιζόν ακόμη θέλει 2 μήνες να ξεκινήσει .δεν μπορείτε να κάνετε λίγο υπομονή ούτε η κυβέρνηση δεν περνά τόσο άγρια μετρά
Χαλαρώστε με ταχτική σας διότι σε λίγο θα ντρεπόσαστε να περάσετε από την παράλια γιατι θα σας γιουχάρουν
Ένας αναγνώστης

οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Καραγκίοζος Ιωάννης, Ραμαντάνης Εμμανουήλ και Ρόδιος Νικόλαος – Σπυρίδων οι οποίοι ψήφισαν λευκό και ο κ. Πατσής Ελευθέριος που ψήφισε κατά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 61/2011
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του
ημοτικού Συμβουλίου
Σκοπέλου
Θέμα: «Έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής
του 3ου
ημοτικού Σχολείου & 4ου Νηπιαγωγείου Κλήματος-Σκοπέλου»
Στη Σκόπελο, σήμερα την 18η Μαρτίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 το
ημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ημοτικό Κατάστημα,
ύστερα από την 1846/14-03-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το
άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 μέλη
του ημοτικού Συμβουλίου ήταν:
Παρόντες Απόντες
1. Σκούρας Κων/νος, Πρόεδρος .Σ. 1. Τζουβελέκης Αγγελής
2. Πατσής Ελευθέριος
3. Αγγελέτου Παναγιώτα
2. Βασιλούδης Χρήστος
4. Φύβγας Γεώργιος
5. Κακαλιάγκος Αθανάσιος
6. Αναστασίου Ιωάννης
7. Λαγουδάκης Γεώργιος
8. Φαδάκης Αθανάσιος
9. Παπαδαυίδ Μάχη
10.Σαλπαδήμου – ιαμάντου Αλεξάνδρα
11.Βαφίνης Νικόλαος
12.Πατσής Γεώργιος
13.Καραγκιόζος Ιωάννης
14.Ραμαντάνης Εμμανουήλ
15.Ρόδιος Νικόλαος-Σπυρίδων
Ο ήμαρχος Γεώργιος Μιχελής προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος της ημοτικής Κοινότητας Σκοπέλου Φίλιππος Σάββας, η Πρόεδρος
της ημοτικής Κοινότητας Γλώσσας Ελισσάβετ Παπαχρήστου και η Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Κλήματος Μαρία αλακιάρη, προσκλήθηκαν και παρίσταται
στη συνεδρίαση με δικαίωμα ψήφου στα θέματα που αφορούν τις Κοινότητες.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Σπυριδούλα Καρβέλη υπάλληλος του ήμου
για την τήρηση των πρακτικών.
ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ1Δ-Ζ
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 17 μελών ήταν παρόντα 15
μέλη - ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
-
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του
δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
Επί του ανωτέρω θέματος σας υποβάλω το υπ’αριθ. 45/2-3-2011 έγγραφο
της Σχολικής Επιτροπής του 3ου ημοτικού Σχολείου και 4ου Νηπιαγωγείου
Σκοπέλου-Κλήματος, σύμφωνα με το οποίο μας διαβιβάστηκαν απολογιστικά
στοιχεία οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής με τα συνημμένα
δικαιολογητικά:
1.Συνοπτικός Πίνακας απολογισμού οικονομικού έτους 2010
2.Φωτοαντίγραφο Βιβλίου Ταμείου που περιλαμβάνουν τα Έσοδα-Έξοδα του οικον.
έτους 2010.
3.Πράξη έγκρισης Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής
4.Φωτοαντίγραφα ιπλότυπων Είσπραξης.
5.Βεβαίωση Τμημάτων
6.Βεβαίωση υπολοίπου διαχείρισης.
7.Βεβαίωση υπολοίπου στα χέρια του Ταμεία.
8.Πρωτόκολλο χρηματικής διαχείρισης.
9.Κατάσταση και ιδιότητα Μελών Σχολικής Επιτροπής.
10.Φωτοαντίγραφα Βιβλιαρίων Εθνικής Τραπέζης.
Ο ημοτικός Σύμβουλος Ελευθέριος Πατσής, έλαβε το λόγο, ο οποίος είπε ότι
οι δαπάνες για τα υλικά καθαριότητας, ΟΤΕ , είναι υπέρογκα και αυτές οι δαπάνες
δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παραστατικά που να τις δικαιολογεί και
ενδεχομένως, ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου να μην τις δεχτεί και να τις
καταλογίσει στους δημοτικούς συμβούλους, για αυτό το λόγο δεν ψηφίζει τον
απολογισμό.
Ο Πρόεδρος του ημοτικού Συμβουλίου, απάντησε ότι τα παραστατικά
βρίσκονται στο αρχείο της Σχολικής Επιτροπής και ότι δεν μπορεί να απαντάει η
σημερινή δημοτική αρχή για θέματα που έπρεπε να έχουν έρθει εδώ και μήνες για
ψήφιση και προέτρεψε τον κ. Γ. Πατσή να απαντήσει.
Ο κ. Γιώργος Πατσής παίρνοντας το λόγο είπε, ότι τα τιμολόγια υπάρχουν στα
σχολεία, τα έχει ελέγξει η σχολική επιτροπή και όποιος θέλει, έχει το δικαίωμα να
τα επανελέγξει. Έχουν κατατεθεί στο ήμο όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά
παραστατικά που προβλέπεται από την νομοθεσία.
Στη συνέχει ο κ. ήμαρχος ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει τον απολογισμό
της Σχολικής Επιτροπής.
Το ημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή γνωμών,
έκθεση απόψεων και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει τον απολογισμό οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής του
3ου ημοτικού Σχολείου και 4ου Νηπιαγωγείου Κλήματος-Σκοπέλου στον οποίο
εμφανίζονται συνολικά:
Σύνολο Εσόδων χρήσης 2010 : 10.968,29€
Σύνολο Εξόδων χρήσης 2010 : 10.710,98€
Ταμειακό Υπόλοιπο 31/12/2010 : 257,31€
Γενικό Σύνολο : 10.968,29€
ΑΔΑ: 4Α1ΑΩ1Δ-Ζ
Υπέρ της έγκρισης του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής ψήφισε η
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλήματος Μαρία αλακιάρη.
-Gς προς την ανωτέρω απόφαση μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.
Καραγκίοζος Ιωάννης, Ραμαντάνης Εμμανουήλ και Ρόδιος Νικόλαος – Σπυρίδων οι
οποίοι ψήφισαν λευκό και ο κ. Πατσής Ελευθέριος που ψήφισε κατά.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 61/2011
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν οι υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Σκόπελος 23-03-2011
Ο Πρόεδρος του
.Σ.
ΚCΝ/ΝΟΣ Π. ΣΚΟΥΡΑΣ

Ο Θαν. Νάκος για κατάργηση του Ειρηνοδικείου της Σκοπέλου

Γράφει: magnesianews.gr
23/03/2011, 19:10Ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Νάκος κατέθεσε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χάρη Καστανίδη, σχετικά με τη διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατάργηση του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου.


Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο κ. Νάκος στην ερώτησή του, μεγάλη αναστάτωση έχει δημιουργηθεί στους κατοίκους της Σκοπέλου από τις πληροφορίες ότι υπάρχει πρόθεση να καταργηθεί το Ειρηνοδικείο του νησιού, να υποβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων στο νησί υπηρεσιών και να επιβαρυνθεί επιπλέον η καθημερινότητά τους με έξοδα και πρόσθετη ταλαιπωρία.

Το Ειρηνοδικείο Σκοπέλου εξυπηρετεί τόσο τους πολίτες του νησιού, όσο και τους πολίτες της Αλοννήσου, ο πληθυσμός των οποίων υπερβαίνει τους τεσσεράμισι και δυόμιση χιλιάδες κατοίκους αντίστοιχα.
Ο βουλευτής συνεχίζει τονίζοντας ότι, το νησί της Σκοπέλου έχει αυξημένη τουριστική κίνηση και αριθμό επισκεπτών κατά τους θερινούς μήνες και αξιοσημείωτη τουριστική, εμπορική και οικονομική δραστηριότητα καθ΄όλο το χρόνο.

Το Ειρηνοδικείο και Πταισματοδικείο του νησιού είναι ένα ενεργό δικαστήριο, εφόσον δικάζει κάθε έτος ένα σημαντικό αριθμό πολιτικών και ποινικών αποφάσεων και επιπλέον λειτουργεί και ως μεταβατική έδρα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, με αρμοδιότητα για τα πλημμελήματα που συμβαίνουν στο νησί.


Ο κ. Νάκος, ζητά να μάθει, εάν αληθεύει ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται σχέδιο κατάργησης Ειρηνοδικείων της χώρας, με ποιους όρους και με ποια κριτήρια θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και κυρίως ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις του Υπουργείου σχετικά με την τύχη του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου.

Πνιγμένος στα χρέη ήθελε να αυτοκτονήσει και ζήτησε από αστυνομικό να τον σκοτώσει!

 

Ανείπωτη όσο κι ανατριχιαστικά φρικιαστική τραγωδία στην Κρήτη. Ένας 45χρονος εκπαιδευτικός “πνιγμένος” από τα χρέη προσπάθησε να αυτοκτονήσει κάνοντας χαρακίρι

κι όταν δεν τα κατάφερε, ανήμπορος πλέον να καταστρέψει τον εαυτό του, ζήτησε από τον πρώτο αστυνομικό που έσπευσε για να δει τι είχε συμβεί, να τον ... σκοτώσει για να γλυτώσει από τον οικονομικό εφιάλτη του!

Ο τραγικά απελπισμένος άνδρας που χτύπησε κατευθείαν την καρδιά, δυστυχώς δεν χρειάστηκε τη μεσολάβηση κανενός άλλου αγγελιαφόρου θανάτου, καθώς η μαχαιριά μπορεί να μην επέφερε ακαριαίο θάνατο όπως ήλπιζε, αλλά εξαιτίας της εξέπνευσε λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες στην αστυνομία από τον συγγενικό περίγυρο, ο 45χρονος καθηγητής ήταν υπόδειγμα ενός ευαίσθητου και συνεπούς προς τις υποχρεώσεις του ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια προσπαθούσε μόνος να γαλουχήσει και ν’ αναθρέψει τα δύο ανήλικα παιδιά του, έχοντας πότε- πότε μικρή βοήθεια και αρωγή από την ηλικιωμένη μητέρα του. Η κατάσταση άρχισε να γίνεται αφόρητα επικίνδυνη από τον καιρό της εγκατάλειψης της συζυγικής στέγης από τη σύντροφο και μητέρα των δύο αγγελουδιών τους.

Σα να μην έφταναν τα ασήκωτα οικογενειακά βάρη τα οποία μετουσιώνονταν σε αυξανόμενα χρέη, ήρθε να δώσει τη χαριστική βολή στο επιτεινόμενο δράμα το πέρασμα από το κατώφλι της ανεργίας. Στο μεταξύ τα χρέη έτρεχαν με ιλιγγιώδη ρυθμό κι απανωτούς ανατοκισμούς, μπροστά στην αδυναμία ανταπόκρισης στις δόσεις ενός στεγαστικού δανείου που είχε πάρει μετά το χωρισμό, για την κατασκευή ενός μικρού σπιτιού σε προάστιο της πόλης του Ηρακλείου.

Ο κόμπος της απελπισίας έφτασε στο χτένι και προχθές το βράδυ απομονώθηκε στο υπνοδωμάτιο του πολιορκημένος από αυτοκαταστροφική απελπισία. Σφάλισε την πόρτα και συνομίλησε τηλεφωνικά με μία συγγενή του στην οποία περιορίστηκε να πει πως <<πως εδώ τελειώνουν όλα>>. Η γυναίκα έντρομη τηλεφώνησε στις Αρχές αναφέροντας τη μεταξύ τους στιχομυθία, δίνοντας στους αστυνομικούς τα ακριβή στοιχεία και τη διεύθυνση κατοικίας.

Όταν οι τελευταίοι έσπασαν την κλειδωμένη πόρτα τον βρήκαν μέσα σε λίμνη αίματος αλλά ακόμη ζωντανός. Κι αυτός επιστρατεύοντας τις τελευταίες ικμάδες δύναμης και ζωής και πιστεύοντας ότι απέτυχε, ζήτησε σπαρακτικά από τον πρώτο αστυνομικό που έσκυψε από πάνω του, να τον σκοτώσει για να γλιτώσει!

Ο καθηγητής και πατέρας δύο μικρών αγγελουδιών, μεταφέρθηκε κατεσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Όπως έγινε γνωστό, πριν από λίγες ημέρες έκανε το ύστατο διάβημα ζωής προσπαθώντας αλλά μάταια να συνενώσει την οικογένεια του και μετά την αποτυχία του, επέλεξε το απονενοημένο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πουθενά δεν υπήρχε κάποιο σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους της αυτοκτονίας του, όμως δεν υπήρχε και λόγος, αφού οι πραγματικοί λόγοι είναι παραπάνω από εμφανείς.
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=70141&catid=6

Αντισυνταγματική η στέρηση ενημερότητας για οφειλή στο δήμο

Έντονες οι διαμαρτυρίες των καταναλωτών

Έντονες διαμαρτυρίες δηλώνει ότι δέχεται η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος από μέλη της για το σχεδιαζόμενο νομοθέτημα περί στέρησης φορολογικής ενημερότητας, αν χρωστά ο πολίτης χρήματα από κλήσεις στον δήμο του.

Η οργάνωση των καταναλωτών σημειώνει ότι η στέρηση ενημερότητας για οφειλή στο δήμο από κλήσεις στάθμευσης, είναι αντισυνταγματική πράξη. Είναι πταίσμα που ισοσκελίζεται με στέρηση για κακούργημα και ζητά να αποσυρθεί κάθε τέτοια νομοθετική σκέψη.

To NATO ετοιμάζεται για αποστολές στο έδαφος της Λιβύης

Μετά την εξασφάλιση συμφωνίας για την εφαρμογή της απαγόρευσης πτήσεων και την επιβολή εμπάργκο κατά της Λιβύης, το ΝΑΤΟ μεθοδεύει τη διεύρυνση της αποστολής του και τη γενίκευση της πολεμικής εμπλοκής. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ρ», ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Α. Ράσμουσεν με «non paper» (έγγραφο εργασίας) ζητά από τις χώρες - μέλη να διαβουλευθούν και να συμφωνήσουν, ώστε η Συμμαχία να αναλάβει δράση εκτός πλαισίου της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην περίπτωση που οι περιστάσεις το απαιτήσουν.
Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, σύμφωνα με την εκτίμηση παραγόντων του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, ο γγ του ΝΑΤΟ προετοιμάζει το έδαφος για την ενδεχόμενη αποστολή χερσαίων δυνάμεων στη Λιβύη, αλλά και την κλιμάκωση των αεροπορικών χτυπημάτων σε στόχους πέραν της αεράμυνας και των επικοινωνιών της Λιβύης, δηλαδή πλήρης πολεμική εμπλοκή. Σύμφωνα με την εκτίμηση των ίδιων πηγών, στόχος της διεύρυνσης της αποστολής του ΝΑΤΟ είναι «η με κάθε τρόπο υποστήριξη και διάσωση των αντικαθεστωτικών δυνάμεων, καθώς, όπως αποδεικνύεται, η ΝΑΤΟική αεροπορική υποστήριξη δεν είναι επαρκής για τη διάσωσή τους».
Βαθαίνει η ελληνική εμπλοκή
Οπως σημειώνουν Ελληνες διπλωμάτες, οι εξελίξεις που δρομολογούνται στο ΝΑΤΟ βαθαίνουν την ελληνική εμπλοκή σε μια πολεμική επιχείρηση. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι σύμφωνα με το «Μνημόνιο Συνεννόησης» που έχει υπογράψει η Ελλάδα με το ΝΑΤΟ και εγκρίθηκε από τη Βουλή στις 2 Σεπτέμβρη 2009, ο αρχιστράτηγος της Συμμαχίας αποκτά υπερεξουσίες στην επικράτεια της χώρας. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί, επίσης, ότι η Ελλάδα στην προκειμένη περίπτωση των πολεμικών επιχειρήσεων κατά της Λιβύης, οι υποδομές της χώρας και ιδίως η Κρήτη, αποτελεί το κρίσιμο έδαφος των μετόπισθεν για τις ΝΑΤΟικές δυνάμεις, ιδιαίτερα στο ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες προφανώς θα ξεκινήσουν από το ανατολικό τμήμα, δηλαδή την περιοχή της Βεγγάζης, που είναι απέναντι από την Κρήτη.
Στο μεταξύ, συνεχίζεται η έντονη πολεμική κινητικότητα στη αεροναυτική βάση της Σούδας, σε πολεμικά αεροδρόμια της δυτικής Πελοποννήσου και στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο νότια της Κρήτης. Δεκάδες είναι τα «συμμαχικά» μαχητικά αεροσκάφη που έχουν καταφθάσει σε ελληνικά αεροδρόμια, ο αριθμός τους χθες έφθανε τα 29, από αυτά τα βελγικά που βρίσκονται στον Αραξο πραγματοποιούν πολεμικές αποστολές στη Λιβύη. Την ίδια ώρα, το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκόλ» κατέφθασε στην περιοχή, ελληνικό FIR νότια της Κρήτης, και μαχητικά αεροσκάφη εξορμούν από αυτό και επιχειρούν στη Λιβύη.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε κίνηση τεθωρακισμένων οχημάτων από το λιμάνι του Κερατσινίου στον Πειραιά μέσω πλοίου προς την Κρήτη. Για το γεγονός αυτό δε στάθηκε δυνατό να υπάρξει σαφής απάντηση από το υπουργείο Αμυνας. Ομως, το παιχνίδι του ανταγωνισμού φέρνει στην επιφάνεια και τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αποκλειστικών αρμοδιοτήτων στο θαλάσσιο χώρο του ελληνικού FIR, ζώνη έρευνας και διάσωσης και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) νότια της Κρήτης. Οπως μεταδόθηκε από την Τουρκία, η γειτονική χώρα πρόκειται να στείλει στην περιοχή 4 φρεγάτες και ένα υποβρύχιο, ωστόσο πηγές του ελληνικού ΓΕΕΘΑ αναφέρουν ότι τέτοια προσφορά για συμμετοχή δεν έχει κατατεθεί στις αρμόδιες ΝΑΤΟικές αρχές.
http://www2.rizospastis.gr/page.do?publDate=24/3/2011&id=13307&pageNo=8&direction=1 

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου