Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ


Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Σκοπέλου της Περιφερει- ακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσ- σαλίας . ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παρ. 2 του ν. 2459/1997 (17 Α΄/18-2-1997) «Κατάργηση φορολογι- κών απαλλαγών και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.  2576/1998 (25 Α΄/09-02-1998) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλ- λες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 4313/2014 (261 Α΄/17-12-2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και ισχύει. 3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 78, 79 και 80 του ν. 4270/2014 (143 Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσι- ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 (129 Α΄/17-10-2015) και ισχύει. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, και 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 (98 Α΄/ 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ- βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 5. α) Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του π.δ. 70/ 2015 (114 Α΄/22-09-2015) «Ανασύσταση και μετονομα- σία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας». β) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του π.δ. 123/2016 (208 Α΄/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο- νικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι- κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονο- μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφο- ρών και Δικτύων». γ) Το π.δ. 73/2015 (116 Α΄/23-09-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». δ) Το π.δ. 125/2016 (210 Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ε) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 113/2010 (194 Α΄/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 6. Την υπ’ αριθ. Υ197/16-11-2016 (3722 Β΄/17-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Υ226/27-12-2016 (4233 Β΄/28-12-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού. 20040 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 1983/08.06.2017 7. Το π.δ. 111/2014 (178 Α΄/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 8. Το π.δ. 116/2014 (185 Α΄/03-09-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 9. Το π.δ. 109/2014 (176 Α΄/29-08-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 10. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (114 Α΄/22-09-2015) περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο- ρών και Δικτύων. 11. Την υπ’ αριθ. οικ. 20699/30-03-2015 (204 Υ.Ο.Δ.Δ./ 01-04-2015) απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμμα- τέα Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 12. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2, του ν. 4038/ 2012 (14 Α΄/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 13. Την υπ’ αριθ. 20725/Β.979/10-05-2011 (1207 Β΄/ 14-06-2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κα- θορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2459/1997». 14. Την υπ’ αριθ. 854/4-12-2014 απόφαση του Υφυ- πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την υλοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής και του άρθρου 36 του ν. 2459/1997». 15. α) Την παράγραφο 2β του αρθ. 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερι- κή αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα». β) Τον Κανονισμό της ΕΕ αριθ. 651/2014 της Επιτρο- πής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερι- κή αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, τον Κανονισμό αριθ. 702/2014 της Επιτρο- πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης και τον Κανονισμό αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 16. Την υπ’ αριθ. οικ. 3648/387/30-3-2012 (985 Β΄/ 30-03-2012) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανά- πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο “Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομη- νίες εκτός σεισμών” άρθρο 36 του ν. 2459 (ΦΕΚ 17/Α/ 18-2-1997)». 17. Την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ/4356/2015/Α 325/19-02-2016 (661 Β΄/11-3-2016) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό- τησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού-Οικο- νομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία οριοθετούνται περιοχές του Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που επλήγησαν από τις πλημμύρες στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015. 18. Την υπ’ αριθ. 938/ΑΖ11/15-4-1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έρ- γων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις». 19. Το υπ’ αριθ. 985/17-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησί- ας και Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 20. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σπορά- δων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015. 21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ- καλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθ. ΔΑΕΦΚ/4356/2015/Α 325/19-2-2016 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι- σμού - Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ- ων, σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, άλλες επιχει- ρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997. 2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας και αφορούν σε κτι- ριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πλημμύρες. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων ετών από την επέλευση της πλημμύρας. 3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του συ- νόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτί- μησης ζημιών της Περιφέρειας. 4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από προ- σκόμιση των κάτωθι εγγράφων στην Διεύθυνση Βιομη- χανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης: Τεύχος Β’ 1983/08.06.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20041 α) Βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας στην οποία εμφανίζεται αναλυτικά το ύψος των ζημιών. β) Πρακτικό εκτίμησης ζημιών, υπογεγραμμένο από την αρμόδια Επιτροπή καταγραφής και εκτίμησης ζη- μιών. γ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώ- σεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 84 του ν. 4313/2014, ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση. δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο δικαιούχος δεν αποζημι- ώνεται από άλλον φορέα για τις ζημιές της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Ζημιές οι οποίες καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αποζημιώνονται μόνο κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό που εισπράχθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία, το άθροισμα των οποίων (ασφαλιστηρίου συμβολαίου και επιχορήγησης), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% της εκτιμηθείσας ζημίας. ε) Βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου ότι οι ζημιωθείσες εγκαταστάσεις κ.λπ. δεν είναι ασφαλισμένες. στ) Πιστοποιητικό πρωτοδικείου, των τελευταίων 30 ημερών, περί μη πτώχευσης και ζ) λοιπά δικαιολογητικά εκταμίευσης όπως προβλέ- πονται στο άρθρο 3 παρ. 3 περ. ε της υπ’ αριθ. 20725/ Β.979/10-05-2011 (1207 Β΄/14-06-2011) υπουργικής από- φασης και εξειδικεύονται από την παραπάνω Υπηρεσία. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά τηρούνται στην Δ/νση Βι- ομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα- νίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για δέκα έτη από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης. Σε περίπτωση που η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση, λά- βει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 των Κανονισμών 651/2014, 702/2014 και 1388/2014, είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των πλη- ροφοριών, που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις, για λόγους διαφάνειας το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της. 5. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές. Από το ύψος της εκτιμηθεί- σας ζημίας αφαιρείται τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος. Άρθρο 2 Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα- ρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 952.000,00 ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημο- σίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά- πτυξης (ΣΑΕ 027/0-ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ 2012ΣΕ02700000- Τομέας Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας). Η ανωτέρω δαπάνη εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού της ΕΕ αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Ιουνίου 2017 Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Υποδομών και Μεταφορ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου

 
NewsAlloy button