Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Πως καταγγέλλω διαφθορά σε Δήμο

Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης 
Δικηγόρος Αθηνών
Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του γενικού επιθεωρητή δημόσιας...

Διοίκησης και την σωρεία προσφυγών δημοτών στα δικαστήρια της χώρας,οι Δήμοι παραμένουν πρωταθλητές στην διαφθορά και στην κακοδιοίκηση. Εάν δημοτικός υπάλληλος ζητά χρήματα προκειμένου να διεκπαιρεώσει μία νόμιμη υπόθεση,τότε ενημερώνεις την ελληνική αστυνομία,η οποία προσημειώνει τα χαρτονομίσματα και προβαίνει στην σύληψη του υπαλλήλου με τα προσημειωμένα.Για περιπτώσεις διαφθοράς,υποβάλεις αναφορά στον Εισαγγελέα καταπολέμησης διαφθοράς,μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και αναφορά στον Γενικό επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης. Εάν ο Δήμος δεν απαντά σε έγγραφο αίτημα πολίτη ή δεν απαντά εντός των αποκλειστικών συνταγματικών προθεσμιών, ζητάς την παρέμβαση του Συνηγόρου του πολίτη.Εάν υπάρχουν σκιές στην σύναψη δημόσιας σύμβασης του δήμου με ιδιώτη ή φορέα,υποβάλεις καταγγελία στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων ή σε οποιονδήποτε εισαγγελέα.

 Το υπουργείο εσωτερικών είναι η εποπτέυουσα αρχή των Δήμων και το υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης όλων των δημοσίων υπαλλήλων και κα τεπέκταση  των δημοτικών υπαλλήλων.   

Η αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ, υπάγεται απευθείας στον υπουργό Εσωτερικών και  εποπτέυεται μόνο από αυτόν.Στην έδρα  κάθε έδρα περιφέρειας,βρίσκεται η Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, η οποία ελέγχει την λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ασκεί κρατική εποπτεία επ’ αυτών. Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συστήνεται θέση προϊσταμένου αυτής, που φέρει τον τίτλο «Ελεγκτής Νομιμότητας», ο οποίος είναι ανώτατος υπάλληλος που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεί.

 Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών και των υπαλλήλων της ΑΥΕ, είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών της ΑΥΕ  και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη λειτουργία της ΑΥΕ που του μεταβιβάζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 Κάθε αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου ΑΥΕ-ΟΤΑ έχει δικό της οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και διαρθρώνεται ως εξής:

 - Γραφείο Ελεγκτή Νομιμότητας,
 - Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ με (α) Τμήμα Γενικών Υποθέσεων, (β) Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, (γ) Τμήμα Τεχνικών Υποθέσεων,
 - Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

 Προβλέπεται η παρακολούθηση κατάρτισης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, καθώς και η δημιουργία Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης των ΟΤΑ. Στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λειτουργεί διαρκής Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων, με τον τίτλο «Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης Ο.Τ.Α. Σκοπός της Επιτροπής είναι η διαχρονική παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως Υποτομέα Ο.Τ.Α., κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 περ. β και δ του παρόντος, η μέριμνα για τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και η υποβολή εισηγήσεων σχετικά με δημοσιονομικές πολιτικές που το Κράτος ή οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα ενδείκνυται να υλοποιήσουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνταγματικά κατοχυρωμένη οικονομική αυτοτέλεια.Έργο της Επιτροπής είναι:

 α) Η συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και η παρακολούθηση των δημοσιονομικών και εν γένει των οικονομικών μεγεθών τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 β) Η κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την πορεία της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, καθώς και η υποβολή εισηγήσεων προς τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα της Κεντρικής Κυβέρνησης για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη μέτρων που να διασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των Ο.Τ.Α.

 γ) Η μέριμνα για την κατάρτιση από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, πραγματικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, παρέχοντας γνώμη επί των σχεδίων αυτών στους φορείς αυτούς, στην αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή και στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

δ) Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ως άνω φορέων σε τριμηνιαία βάση.

 ε) Η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των περιπτώσεων αδυναμίας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων.

 -Κατά το άρθρο 98 του Συντάγματος στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν κυρίως ο έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό, ο έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή πρόσωπο που εξομοιώνεται με αυτό, ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις, η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους, η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων και τον έλεγχο των λογαριασμών και τέλος η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων.
 -Ο Συνήγορος του Πολίτη ελέγχει:

- *Ο.Τ.Α*. (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) δηλ. Δήμοι και
 Περιφέρειες, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και Επιχειρήσεις ΟΤΑ.
 Τέλος,μπορείς να καταθέσεις μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,αναφορά στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,αγωγή ή μήνυση ανάλογα με την υπόθεση,αναφορά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων και αναφορά στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου

 
NewsAlloy button