Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

Βυθίζεται ο τουρισμός μεγάλη πτώση του τουρισμού και στην ΣΚΟΠΕΛΟ !

Σε ελεύθερη πτώση βρίσκε­ται η τουριστική κίνηση της χώρας μας, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δίνουν παράγοντες που δραστηριοποιούνται στην τουριστική αγορά. Το κλίμα αβε­βαιότηταςγια την Ελλάδα, το οποίο επηρέασε τις κρατήσεις έως και τις εκλογές του Ιουνίου, αποτυπώνεται στα τουριστικά μεγέθη μέχρι τα μέσα της φετινής χρονιάς.
Με πτώση 4,9% στις διεθνείς αερο­πορικές αφίξεις έκλεισε το πρώτο εξά­μηνο του 2012, αριθμώντας 4,1 εκατ. τουρίστες σε σχέση με 4,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Μείωση παρουσιάζουν:
 η Ρόδος (-9%),
 η Κως (-4,4),
 η Μύκονος (-8,9%),
 η Σαντορίνη (-2,8%),
 η Ζάκυνθος (-8,1%),
 το Ηράκλειο (-3,2%).
Επιπλέον συνεχίζεται η κάμψη στην Αθήνα με ποσοστό 15%. Αντίθετα, θε­τικά κινήθηκαν: .....
 τα Χανιά (13,1%),
 η Κέρκυρα (10,8%),
 η Κεφαλονιά (6%),
 η Θεσσαλονίκη (6%),
 τα αεροδρόμια του Άραξου και της Καλαμάτας στην Πελοπόννησο (59,8% και 1,4% αντίστοιχα).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέ­ζης της Ελλάδος, τα οποία επεξεργά­στηκε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευ­νών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), το πρώτο πεντάμηνο οι απώλειες στις εισπρά­ξεις άγγιξαν ποσοστό 12,5%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση περιορίστηκε κατά 10,8% και η μέση ταξιδιωτική δαπάνη κατά 1,9% σε ετήσια βάση.
Η μεγαλύτερη μείωση (19%) παρα­τηρείται στις εισπράξεις από τη ζώνη του ευρώ, ενώ 13,3% είναι η πτώση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω­σης των «27» και 10,9% εκτός Ε.Ε. των «27». Απώλειες 12,8% καταγράφουν και οι εισπράξεις από τη Γερμανία και 14,5% από τη Ρωσία, ενώάνοδο 19,1% εμφανίζουν από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στον πάτο οι αφίξεις
Απογοητευτική είναι η εικόνα που παρουσίασαν οι τουριστικές αφίξεις στην Αθήνα τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής.
Συγκεκριμένα σε ετήσια βάση κα­ταγράφεται τον Ιούνιο πτώση της τάξης του 21,1% στις πληρότητες των ξενοδοχείων της Αθήνας, πτώ­ση 4,2% στη μέση τιμή δωματίου και υποχώρηση 24,4% στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο.
Στο εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνί­ου 2012 καταγράφεται πτώση της τάξης του 18,6% στις πληρότητες των ξενοδοχείων της Αθήνας, πτώ­ση 6,3% στη μέση τιμή δωματίου και υποχώρηση 23,7% στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο.
«Θα ήταν περιττό να επαναλαμβανόμαστε, ανα­φερόμενοι στους λό­γους οι οποίοι οδήγησαν στην απαξίωση της Αθήνας και στις θλιβερές επιδόσεις του προορισμού και των ξενοδοχείων της.Περιττό θα ήταν ίσως και να υπενθυμίσουμε πως οι απώλειες στην κίνηση και στα οικονομικά αποτελέσματα των αθηναϊκών ξενοδοχείων από το 2007/2008 σω­ρευτικά μέχρι σήμερα αγγίζουν πλέον το 48%», αναφέρεται στην ανακοίνω­ση του ΕΞΑ-Α
Η Ένωση σημειώνει επίσης πως όλοι γνωρίζουν ότι απαιτούνται πλέον πολύ σημαντικές πολιτικέςαποφάσεις και στενή συνεργασία μεταξύ πολιτεια­κών φορέων και ιδιωτών με κοινό προ­σανατολισμό, σχέδιο και στόχο, προ­κειμένου να ανακάμψουν η Αθήνα και η Αττική - και μαζί η διεθνής εικόνα της Ελλάδας - και δεν μένει παρά να δρομολογηθούν το ταχύτερο δυνατό.
Δραματικός Ιούνιος
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα στατι­στικά στοιχεία (European Benchmark ) που συγκεντρώνει η Ένωση σε συνερ­γασία με την εταιρεία GBR Consulting , η πτώση και τον μήνα Ιούνιο εξακολουθεί να είναι διψήφια και εντυπωσιακά δρα­ματική, όπως άλλωστε απογοητευτικά είναι και τα συνολικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2012:
Στον πίνακα «Year to date - June 2012» αποτυπώνεται πτώση στο εξάμηνο της τάξης του 18,6%σε πληρότη­τες, του 6,3% στη μέση τιμή δωματίου και 23,7% στα έσοδα ανά διαθέσι­μο δωμάτιο για τα ξενοδο­χεία δύο, τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011. Στα δε συγκριτικά στοιχεία Ιουνίου των δύο ετών καταγράφεται πτώση της τάξης του21,1% στις πλη­ρότητες, του 4,2% στη μέση τιμή δωμα­τίου και του 24,4% στα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο.
 Συνολικά οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της Ελλάδας, για το διάστημα Ιανουαρίου -Ιουνίου 2012, έφτασαν τις 4.008.856 από 4.203.696 το 2011.
 Όσον αφορά το αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος», οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις ανήλθαν σε 1.072.359, από 1.259.860 το 2011 (μείωση 14,88%), ενώ το «Μακεδο­νία» στη Θεσσαλονίκη σημείωσε αύ­ξηση 6,95% σε σχέση με το 2011.
 Αρνητικά νούμερα το 2012 κατέγρα­ψαν τα αεροδρόμια Ρόδου (-8,88%), Κω (-4,33%),Ηρακλείου (-2,30%), Ζα­κύνθου (-8,23%), Σάμου (-10,48%), Μυκόνου (-8,65%), Σαντορίνης(-3,65%) και Καβάλας (-16,75%).
 Αντίθετα, αξιοσημείωτη αύξηση είχαν τα αεροδρόμια της Κέρκυρας (10,73%) και των Χανίων(13,12%), ενώ ακολουθούν το αεροδρόμιο της Σκιάθου με 6,30% και αυτό της Κεφαλονιάς με 6,03%.
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» αφορούν συνολικές αφίξεις επιβατών, Ελλήνων και αλλοδαπών, διότι το συγκεκριμέ­νο αεροδρόμιο δεν διαχωρίζει τις αφί­ξεις εξωτερικού σε Έλληνες και αλλο­δαπούς. Τα στοιχεία Ιουνίου 2012 για το αεροδρόμιο της Αθήνας αποτελούν εκτίμηση του ΣΕΤΕ, ενώ το αεροδρό­μιο του Ακτίου δεν έστειλε στοιχεία αφίξεων για τον Ιούνιο 2012. Γι’ αυτό και οι αφίξεις από το Άκτιο δεν προσμετρώνται στις συνολικές αφίξεις.
Αράχνες στο ταμείο
Σε ό,τι αφορά τις ταξιδιωτικές ει­σπράξεις, αυτές για το πρώτο πεντάμη­νο του 2012 εμφανίζουν πτώση 12,5% φθάνοντας σε 1,48 εκατ. ευρώ από 1,69 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίο­δο του 2011. Η μέση ανά ταξίδι δαπά­νη μειώθηκε κατά 1,9% στο πεντάμηνο και διαμορφώθηκε στα 532,4 ευρώ.
Οι εισπράξεις από τους επισκέπτες χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 19%, ενώ οι εισπράξεις από τους επισκέπτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 εκτός της ευρωζώνης πα­ρουσίασαν οριακή αύξηση κατά 0,9%.
Ενδιαφέρον όμως είναι και το στοι­χείο ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την Αγγλία είναι αυξημένες κατά 19% στο πεντάμηνο και, όπως ήταν ανα­μενόμενο, εμφανίζουν μείωση κατά 12,8% από τη Γερμανία και 14,5% από τη Ρωσία.
Στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου οι εισπράξεις από τη Ρωσία εμφάνι­σαν μείωση κατά 14,5% φθάνοντας σε 73,5 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι. Μείωση κατά 21,3% παρουσίασαν στο πεντάμηνο και οι τα­ξιδιωτικές πληρωμές των Ελλήνων σε ταξίδια τους στο εξωτερικό, φθάνοντας σε 709,4 εκατ. ευρώ από 901,6 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2011.
Σε ό,τι αφορά όλες τις άλλες αγορές, ο ελληνικός τουρισμός απώλεσε σημα­ντικό μερίδιο, με το μεγαλύτερο (19%) να αφορά τους πολίτες των χωρών της ευρωζώνης.
Οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδι­ωτικές υπηρεσίες ήταν σχεδόν το ένα τέταρτο (23,7%) στο σύνολο των κα­θαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 8,3% του εμπορικού ελλείμματος.

Οι ΣΑΜΑΡΑΔΕΣ σε πανικό ΑΠΕΙΛΟΥΝ Το ΧΩΝΙΠροσοχή, προσοχή, σας ομιλεί Το ΧΩΝΙ. 

Οι ΣΑΜΑΡΑΔΕΣ σε πανικό ΑΠΕΙΛΟΥΝ Το ΧΩΝΙ

·         1. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (στο οποίο προεδρεύει ο αδερφός του πρωθυπουργού) μας απειλεί με μηνύσεις για συκοφαντία, μόνο που... "δε θα σας παραθέσουμε στοιχεία που καταφανώς διαψεύδουν τα συκοφαντικά σας δημοσιεύματα γιατί γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, ότι τα δημοσιεύματα σας στοχεύουν στην παραπληροφόρηση" (από την επιστολή της διευθύντρια του Ινστιτούτου προς Το ΧΩΝΙ)

Δημοσιεύουμε στο ΧΩΝΙ της Κυριακής 12 Αυγούστου την επιστολή και απαντάμε: Επειδή χωρίς κανένα επιχείρημα, μας χαρακτήρισαν συκοφάντες, αν δεν ανακαλέσουν εντός της εβδομάδας, θα κάνουμε εμείς μήνυση!

·         2. Το Κολλέγιο Αθηνών (στο οποίο επίσης προεδρεύει ο αδερφός του πρωθυπουργού) μας απειλεί με μηνύσεις.

Απαντάμε δημοσιεύοντας την έκθεση - επίσημη καταγγελία ότι πράγματι υπήρξε διδάσκουσα στο Κολλέγιο χωρίς διοριστήριο

·         3. Ο Πιο Στενός Συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά μας απειλεί με μηνύσεις γιατί δε γνωρίζαμε το... κόκκινο σκαθάρι

Του απαντάμε... Τιμή μας! Αρκεί να έρθει στη δίκη και ο πρωθυπουργός. Θα έχουμε να το πούμε πολλά.

·         Διαβάστε ακόμη Στο ΧΩΝΙ της Κυριακής:

·         Αλέξανδρος Σαμαράς: ο αρχιτέκτονας των πλουσίων και των ισχυρών
·         Αντώνης Σαμαράς: ο αντιφατικός πρωθυπουργός με μνήμη χρυσόψαρου

Το ΧΩΝΙ  κρεμιέται στα περίπτερα όλης της χώρας με τιμή πώλησης 1,5 ευρώ.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ !!100 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΛΛΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΦΑΟ ΠΟΥ ΠΕΡΝΗ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉ ΕΜΕΙΣ ΣΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΎΜΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΗ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΑΘΟΣ

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ ΤΙ ΔΙΑΟΛΟ ΕΙΝΑΙ?

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΦΩΤΟ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΣΤΗΝ ΣΚΟΠΕΛΟ !!!


 ΣΤΗΝ ΒΙΛΛΑ ΤΟΥ ΠΕΘΕΡΟΥ ΤΟΥ ΠΙΝΗ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕ ΛΙΓΟ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ SKOPELOS NEWS

Γιατί ξέρ...η Μενεγακη από την Σκόπελο στην Αλόννησο?

ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗ ΑΠΟ ΣΚΟΠΕΛΟ ΓΙΑ ΑΛΟΝΗΣΣΟ

ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΟΣ?
ΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΉ?

Θύμα τηλεφωνικών υποκλοπών κορυφαίος πολιτικός στης διακοπές του?ποιος είναι? 
περισσότερα σε λίγο με φώτο αποδείξεις....

Eπικεφαλής του ΣΔΟΕ ο Στέλιος Στασινόπουλος - Κατάργηση 10 ειδικών γραμματειών

Ο Στέλιος Στασινόπουλος αναλαμβάνει νέος ειδικός γραμματέας στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Αντίστοιχα, ειδικός γραμματέας αρμόδιος για την Επιθεώρηση Εργασίας αναλαμβάνει ο Γιάννης Σούκος, ενώ οι ΣΔΙΤ δίνονται στην αρμοδιότητα του Νίκου Μαντζούφα.

Το ονόματά τους συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των δώδεκα νέων ειδικών γραμματέων στους Ενιαίους Διοικητικούς Τομείς των αντίστοιχων υπουργείων, που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση την Παρασκευή.

Με την ίδια απόφαση καταργούνται άλλες δέκα ειδικές γραμματείες.

Ειδικότερα, τοποθετούνται:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ράπτης Νίκος, Ειδικός Γραμματέας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Στασινόπουλος Στέλιος, Ε.Γ. Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αποστολίνας Γιώργος, Ε.Γ. Εθνικού Τυπογραφείου

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μαντζούφας Νίκος, Ε.Γ ΣΔΙΤ

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Κουρουντζίδης Σάκης, Ε.Γ Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Τριάντης Κων/νος, Ε.Γ Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Σούκος Γιάννης, Ε.Γ. Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αμοργιαννάκης Γιώργος, Ε.Γ. Δασών
Θεοχαρόπουλος Θανάσης, Ε.Γ. Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών

8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γκλάβας Σωτήρης, Ε.Γ. Α'βάθμιας και Β' βάθμιας Εκπαίδευσης
Λινού Αθηνά, Ε.Γ. Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων
Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης
Ζαχαράκης Ευάγγελος, Ε.Γ. Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Πόρων

Σημειώνεται ότι ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας (Ειδική Γραμματεία) Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης διατηρείται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.

Επίσης, από την κυβέρνηση ανακοινώθηκαν και ειδικές γραμματείες που καταργούνται και είναι οι κάτωθι:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ειδική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ειδική Γραμματεία Ψηφιακών Σχεδιασμών
Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα
Ειδική Γραμματεία Εποπτείας της Αγοράς
Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ

4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ειδική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης
Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Αθλησης

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ειδική Γραμματεία Ενεργειακής Πολιτικής

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ειδική Γραμματεία Σωφρονιστικής Πολιτικής και των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών της χώρας

[Πηγή: Τα Νέα]

ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟ !

Ενισχύστε το δικό σας μπλοκ έχετε την δύναμη να το κάνετε πρώτο είναι το μπλοκ που δεν κρύβονται  συμφέροντα από πίσω
http://skiathos-news.blogspot.gr/

Την Ανάβρα Μαγνησίας επισκέφτηκε το απόγευμα της Παρασκευής 10.08.12 η Πολιτευτής Ν. Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κα Μαρία Πολύζου να ενημερωθεί για την εξέλιξη της φωτιάς που έπληξε την περιοχή

 Την Ανάβρα Μαγνησίας επισκέφτηκε το απόγευμα της Παρασκευής 10.08.12 η Πολιτευτής Ν. Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κα Μαρία Πολύζου, προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ανάβρας κο Γιώργο Κελάφα και να ενημερωθεί για την εξέλιξη της φωτιάς που έπληξε την περιοχή, καθώς επίσης και για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Κοινότητα Πρότυπο για ολόκληρη την Ελλάδα.

Η κα Πολύζου ενημέρωσε τον κο Κελάφα για τον ορισμό της ως μέλος του Τομέα Κοινοβουλευτικής Ευθύνης Αγροτικής Ανάπτυξης, με Υπεύθυνο Τομεάρχη τον κο  Κωνσταντίνο Γιοβανόπουλο Βουλευτή Ημαθίας, μετά από κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα του κόμματος κ. Μιχάλη Γιαννάκη και του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ. Κώστα Μαρκόπουλου, με ισχύ από την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012.

Η Πολιτευτής Μαγνησίας εξέφρασε στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ανάβρας, την επιθυμία της να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προώθηση των θεμάτων που απασχολούν τον τόπο, κυρίως δε αυτών που αφορούν στην κτηνοτροφική δραστηριότητα, που αποτελεί την κύρια απασχόληση και πηγή εσόδων των κατοίκων της Ανάβρας. 

Η ανάπτυξη των Πράσινων Κοινοτήτων, η ολοκλήρωση της μελέτης Τηλεθέρμανσης, η επέκταση του σημερινού Αιολικού Πάρκου μετά τη νέα επένδυση σε ανεμογεννήτριες, η δραστηριότητα του Πολιτιστικού Συλλόγου, η δημιουργία ενός έξυπνου αγροτουριστικού μοντέλου προσέλκυσης επισκεπτών με κύριο στόχο την ανάδειξη του μοναδικού Περιβαλλοντικού και Πολιτισμικού Πάρκου Γούρα συνολικής έκτασης 240 στρεμμάτων, αλλά και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Όθρυος, η εθελοντική ομάδα "Ανάβρα Ζω" και η οικονομική επιβίωση των Κοινοτικών Σφαγείων, ήταν μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση.

Η κα Πολύζου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην αναγκαία και επιτακτική συμβολή του πρωτογεννούς τομέα (που περιλαμβάνει την κτηνοτροφία όπου κυρίως στηρίζεται η οικονομία της Ανάβρας), για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και στην ανάγκη αξιοποίησης των προϊόντων που παράγονται από τους κτηνοτρόφους της Ανάβρας με τη δημιουργία σύγχρονων μονάδων τυποποίησης των γαλακτοκομικών προιόντων αλλά και του κρέατος, με ονομασία προέλευσης, και την προώθησή τους τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού μέσω ανάπτυξης δικτύων εξαγωγών. 

Τονίστηκε δε ιδιαίτερα και από τις δύο πλευρές η ανάγκη να μην χαθεί, με δικαιολογία και αφορμή την οικονομική κρίση, το αποτέλεσμα του 20ετούς σημαντικού έργου ανάπτυξης της πρώην Κοινότητας Ανάβρας και το όραμα που έχουν οι κάτοικοι της σημερινής πλέον Τοπικής Κοινότητας, ειδικά δε μετά από τη συγχώνευση λόγω Καλλικράτη, με το νέο διευρυμένο Δήμο Αλμυρού. 

Η Πολιτευτής Ν. Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων και μέλος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε υπόσχεση για την ανάπτυξη άμεσης διαύλου επικοινωνίας με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας κο Κελάφα, προκειμένου να συμβάλλει στην επίλυση των θεμάτων που αφορούν στον Τομέα δραστηριοποίησής της και δεσμεύτηκε ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα σταθούν αποφασιστικά δίπλα σε κάθε πρόβλημα που ζητά άμεσα παρέμβαση και επίλυση.

"Η Ανάβρα είναι μοντέλο μίμησης για όλη την Ελληνική επαρχία. Το αντίδοτο για την κρίση δεν είναι άλλο από την ανάπτυξη, μέσω των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν όσοι έχουν όραμα για τον τόπο τους, όσο απομακρυσμένος και αν είναι από τα μεγάλα αστικά κέντρα", ανέφερε η κα Πολύζου και συνέχισε "Κανένα μνημόνιο δεν πρέπει να ανακόψει τους υγιείς ρυθμούς ανάπτυξης της Ανάβρας και θα επικεντρωθούμε όλοι στο στόχο αυτό"!

Προσοχή στα μηνύματα που αποστέλλουμε σε τετραψήφιους ή πενταψήφιους αριθμούς για να συμμετάσχουμε σε διάφορους “διαγωνισμούς”

Το Νέο ΙΝΚΑ προειδοποιεί τους καταναλωτές ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν αποστέλλουν από τα κινητά τους τηλέφωνα μηνύματα σε τετραψήφιους ή πενταψήφιους αριθμούς, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διάφορους αποκαλούμενους «διαγωνισμούς».
Σήμερα 5 Νοεμβρίου δεχθήκαμε επώνυμη και με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία καταγγελία ( τα στοιχεία του οποίου είναι στην διάθεση σας) από καταναλωτή, ο οποίος είναι συμβεβλημένος με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Στις 11 Οκτωβρίου έστειλε από το κινητό του μήνυμα σε πενταψήφιο αριθμό, συμμετέχοντας σε ένα διαγωνισμό, προκειμένου να κερδίσει μία τηλεόραση. Μετά το μήνυμα που έστειλε όμως, άρχισε να δέχεται επανειλημμένα μηνύματα από το συγκεκριμένο πενταψήφιο νούμερο, στα οποία τον καλούσαν να συμμετάσχει και σε άλλους διαγωνισμούς. Η απάτη σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα έγκειται στο ότι για τα μηνύματα που δεχόταν από τον πενταψήφιο αριθμό χρεωνόταν στο λογαριασμό του με 1, 68 ευρώ. Συνολικά δέχθηκε οκτώ τέτοια μηνύματα για τα οποία ήδη για τα πέντε έχει χρεωθεί στον τελευταίο λογαριασμό που του απεστάλη με 1, 68 για κάθε ένα από αυτά. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά.
Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ρίχνει την ευθύνη στην εταιρία που διαχειρίζεται τον πενταψήφιο αριθμό. Πώς είναι όμως δυνατόν εταιρία κινητής τηλεφωνίας με την οποία έχει συμβληθεί ο καταναλωτής να επιτρέπει να επιβάλλονται εν αγνοία του κατόχου του κινητού, χρεώσεις από άλλες εταιρίες; Δεν οφείλει να προστατεύσει τον πελάτη της; Είναι πραγματικά πρωτάκουστο να επιβάλλονται χρεώσεις όταν κάποιος δέχεται και το τονίζουμε δέχεται και όχι αποστέλλει ο ίδιος, το οποιοδήποτε μήνυμα στο κινητό του.
Το νομικό πλαίσιο για την διενέργεια «διαγωνισμών» είναι σαφές και θέτει προϋποθέσεις και όρους για την σύννομη διενέργειά τους.
Επίσης σαφή είναι και τα νομικά πλαίσια ως προς τα ζητήματα του τηλεφωνικού απορρήτου, της χρήσης προσωπικών δεδομένων και λειτουργίας των επιχειρήσεων τηλεειδοποίησης, τηλεμηνυμάτων, τηλεπωλήσεων κλπ. .
Έχοντας επισταμένα ασχοληθεί με τα ανωτέρω ζητήματα καλούμε όλους όσους δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με την τήρηση του νόμου, αναλογιζόμενοι πρώτιστα τη νομιμότητα των πρακτικών τους.
Το Νέο ΙΝΚΑ έχει έτοιμα τα στοιχεία προκειμένου να ζητήσει την εισαγγελική παρέμβαση για την συνολική προστασία των πολιτών – καταναλωτών.
Το Νέο ΙΝΚΑ συνιστά και καλεί τους καταναλωτές να μην μετέχουν σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς και γενικά σε διαγωνισμούς που δεν δημοσιοποιούν απόλυτα τους όρους συμμετοχής και επιλογής των νικητών.
Για την συγκεκριμένη περίπτωση δεν χωρά αμφιβολία ότι, εφόσον έγιναν χωρίς την ρητή ενημέρωση και την συγκατάθεση του λήπτη, οι χρεώσεις από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και την εταιρεία διαχείρισης είναι παράνομες και άκυρες.
Καταναλωτές, να ελέγχετε πάντα τους λογαριασμούς σας και να μην αποδέχεστε όσες χρεώσεις δεν είναι σαφείς ή δεν ανταποκρίνονται σε συναλλαγές σας.

Τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ; Ενσωματώθηκε ολοκληρωτικά στον “εκσυγχρονισμό” αναζητώντας το ρόλο της ΔΗΜΑΡ;

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με τους λαούς που αγωνίζονται ή κάνει αγώνα δρόμου για να μπει στη «Σοσιαλιστική» Διεθνή του γΑΠ;
Τελικώς η συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον εγκληματία πολέμου, τον πρόεδρο του σιωνιστικού ναζιστικού καθεστώτος ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη κι όχι τυχαία.
Η κυρία Δούρου μας «προετοιμάζει» για την “εκσυγχρονιστική” κωλοτούμπα στο «Έθνος» κι αποδεικνύει ότι δεν μιλάμε πλέον για κωλοτούμπες, αλλά για πλήρη ένταξη του συνασπισμού -που προκάλεσε ελπίδες στο λαό μας- στο αμερικάνικο στρατόπεδο.
Τα «μηνύματα» σηματοδοτούσαν αυτό που γίνεται, αλλά πολλοί πίστευαν ότι πρόκειται για παραπατήματα κι όχι για μια πολιτική στη «νέα εποχή».
Το μήνυμα της σιωπής, αλλά και της ταύτισης της Αυγής με τους ισλαμοφασίστες των ΗΠΑ στην...
 ιμπεριαλιστική επίθεση εναντίον της Συρίας, δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό.
Στις γενικότερες ανακατατάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, έμεινε μόνο του το ΚΚΕ να υπερασπίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Συρίας και το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, που παλεύουν εναντίον των ιμπεριαλιστών και των μισθοφόρων τους στη Συρία.
Βέβαια, η κυρία Δούρου και οι συναγωνιστές της στην πορεία για τον «εκσυγχρονισμό» οφείλουν να λογοδοτήσουν πολιτικά για τη σοσιαλδημοκρατική τους στροφή. Να μας εξηγήσουν, για παράδειγμα, πως επισκέπτεται τη Βενεζουέλα του Τσάβες, που στηρίζει τη νόμιμη κυβέρνηση και το λαό της Συρίας κι από την άλλη συντάσσονται με τους ισλαμοφασίστες μισθοφόρους των ΗΠΑ στη Συρία.
Τι υποκρισία… Κάνουν το γΑΠ να φαντάζει «ρεαλιστής»… Αλλά ανακάλυψαν στο πρόσωπο της κυρίας Δούρου την υπουργό Εξωτερικών σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τη δική τους Χίλαρυ... μόνον που η ΔΗΜΑΡ τους πρόλαβε.
Και… τέλος πάντων… στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν φωνές που θα έπρεπε να μιλήσουν για όλα αυτά;
Η σιωπή είναι απόλυτη συνενοχή!

Δεν φυλακίζονται όσοι χρωστούν - Τα νέα σχέδια του ΥΠΟΙΚ για οφειλές

Πολλές δόσεις και απαλλαγές από χρηματικά πρόστιμα σχεδιάζει το ΥΠΟΙΚ σε μία προσπάθεια να εισπράξει οφειλές. Τέλος στις ποινικές διώξεις για χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Τέλος στον Κώδικα Βιβλίων
Αντί για διώξεις και εξοντωτικές φoρο-ποινές και πρόστιμα, το υπουργείο Οικονομικών ξεκινά ένα νέο σχέδιο που προβλέπει την υπογραφή "συμβολαίου ειλικρίνειας" με την εφορία των οφειλετών με αντάλλαγμα πλούσιες δόσεις και απαλλαγές από χρηματικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Το Έθνος" το σχέδιο που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέχρι τις αρχές του έτους προβλέπει και κατάργηση των ποινικών διώξεων και φυλακίσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο που σήμερα ενεργοποιούνται για οφειλή άνω των 5.000 ευρώ και δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους ανάλογα με την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου και, σε περίπτωση επιχείρησης, ανάλογα με τον τζίρο της.
Από την άλλη πλευρά όμως αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για εκ προθέσεως φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο φθάνοντας μέχρι και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων.
Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το νέο ποινολόγιο,περιλαμβάνει τις ακόλουθες ανατροπές.
* Κατάργηση των αυτοτελών χρηματικών προστίμων για την πρώτη φορολογική παράβαση.
* Δεν θα απορρίπτονται από τους ελεγκτές τα Βιβλία και Στοιχεία για τυπικές παραβάσεις, ενώ από το 2013 θα καταργηθεί ο απαρχαιωμένος Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και θα αντικατασταθεί με την ηλεκτρονική καταγραφή των εσόδων - εξόδων.
* Διαγραφή ενός μεγάλους μέρους των προσαυξήσεων μέχρι και 80% και τμηματική καταβολή του πρόσθετου φόρου ακόμα σε 40 δόσεις για τους φορολογούμενους που θα αποδεχτούν τις "φορολογικές αμαρτίες" του παρελθόντος και θα υποβάλουν νέα ή συμπληρωματική δήλωση.
* Ακύρωση των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης εσόδων, όπως κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και των ποινικών διώξεων για όσους έλθουν σε συμφωνία διακανονισμού των υποχρεώσεών τους (οικειοθελής συμμόρφωση), με εξαίρεση προκλητικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
* Ειδικά για τις επιχειρήσεις θα υπάρχει διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων για ληξιπρόθεσμα χρέη και φορολογικές παραβάσεις του παρελθόντος και τμηματική καταβολή των οφειλών σε δόσεις που ο αριθμός τους θα εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, το είδος και το ύψος του τζίρου τους.
* Κατάργηση ποινικών διώξεων και φυλακίσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000 ευρώ όπως ισχύει σήμερα.
Ωστόσο, σε περιπτώσεις εκ προθέσεως φοροδιαφυγής (απόκρυψη εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων όπως ακίνητα, καταθέσεις, έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων κ.ά.), θα υπάρχουν αυστηρότερες κυρώσεις σε σχέση με το ισχύον καθεστώς που φθάνουν μέχρι και δήμευση περιουσιακών στοιχείων.
Πέραν των ποινικών και άλλων κυρώσεων, στους παραβάτες θα επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα και προσαυξήσεις επί του οφειλόμενου φόρου που δεν θα μειώνονται ακόμα και αν έρθουν σε συμβιβασμό με την εφορία.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΣΚΙΑΘΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΛΟ

alt

Αύξηση τιμών των ξενοδοχείων τον Αύγουστο

Οι τιμές των ξενοδοχείων στους δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς στη χώρα μας ακολουθούν ανοδική πορεία, σε σχέση με του Ιουλίου.
Αντίθετα, η εικόνα είναι διαφορετική στις μεγάλες πόλεις, όπου παρατηρείται μείωση των τιμών, σχετικά με τον προηγούμενο μήνα.
Στην Αθήνα οι ταξιδιώτες θα κληθούν να πληρώσουν κατά μέσο όρο 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση για δίκλινο δωμάτιο -μείωση 5%- και στη Θεσσαλονίκη 76 ευρώ ανά διανυκτέρευση -μείωση 7%- σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Καταλόγου Ξενοδοχειακών τιμών της www.trivago.gr (trivago Hotel Preis Index (tHPI) για τον μήνα Αύγουστο.
Αύξηση 24% στις Σπέτσες
Στη Μύκονο η αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο αγγίζει το 14% και οι ταξιδιώτες θα κληθούν να πληρώσουν κατά μέσο όρο 209 ευρώ ανά διανυκτέρευση για δίκλινο δωμάτιο, στην Παροικιά της Πάρου οι τιμές παρουσιάζουν αύξηση 15% (104 ευρώ ανά διανυκτέρευση), στις Σπέτσες η αύξηση φτάνει το 24% (μέση τιμή διανυκτέρευσης 174 ευρώ), στην Κέρκυρα οι ταξιδιώτες θα κληθούν να πληρώσουν 127 ευρώ (αύξηση 9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα), στη Μήλοη αύξηση αγγίζει το 22% (μέση τιμή 83 ευρώ), ενώ στην Πάργα οι ταξιδιώτες θα πληρώσουν 124 ευρώ (αύξηση 29%). Όσοι επιλέξουν να επισκεφτούν τη Σκιάθο, θα πληρώσουν ανά διανυκτέρευση κατά μέσο όρο 74 ευρώ (αύξηση 18%), στη Σκόπελο θα πληρώσουν 76 ευρώ ανά διανυκτέρευση (αύξηση 16%), στα Χανιά 87 ευρώ (αύξηση 6%), στο Ρέθυμνο 112 ευρώ(αύξηση 8%), ενώ στο Ηράκλειο οι τιμές σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζουν μείωση της τάξεως του 2% και μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 94 ευρώ για δίκλινο δωμάτιο.
newsbomb.gr

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου