Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Τα πάνω κάτω σε υπουργεία και υπηρεσίες του δημοσίου φέρνει σχέδιο νόμου – Καταργούνται γραμματείες, διευθύνσεις και τμήματα του δημοσίου


- Αναδιοργανώνονται 11 από τα 15 υπουργεία, μεγάλα νομικά πρόσωπα και ασφαλιστικά ταμεία
- Από τις καταργήσεις οργανικών μονάδων και επιδομάτων για θέσεις ευθύνης θα εξοικονομηθούν 6 εκατ. ευρώ το χρόνο!
- Ποια υπουργεία εξαιρούνται και ποιες υπηρεσίες καταργούνται
- Πως θα φύγουν 15.000 άτομα από το δημόσιο

  Με στόχο την ορθολογική αναδιάρθρωση των διοικητικών δομών των υπουργείων και των ΝΠΔΔ, με βάση σύγχρονες αρχές οργάνωσης, αλλά και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας το σχέδιο νόμου για την «Αναδιοργάνωση υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας, σε συνεργασία με τα άλλα υπουργεία.

Το σχέδιο νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή, ανταποκρίνεται στην άμεση και επιτακτική ανάγκη υλοποίησης των υποχρεώσεων του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του κράτους και των δημοσίων υπηρεσιών, έχοντας ως δεδομένο τις χρόνιες παθογένειες και δυσλειτουργίες τους, αλλά και τις εν γένει αρνητικές δημοσιονομικές εξελίξεις.

 Επισημαίνεται ότι από τη διαδικασία άμεσου περιορισμού της διοικητικής δομής δεν μετέχουν, λόγω ιδιαιτεροτήτων που τα διακρίνει, τα υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, για τα οποία, ωστόσο, το θέμα της αναδιοργάνωσής τους θα εξεταστεί σε επόμενη φάση, ενώ όσον αφορά το υπουργείο Οικονομικών, αυτό θα επιφέρει τις ήδη σχεδιαζόμενες μεταβολές στην οργανωτική του δομή με νόμο που θα προωθήσει το υπουργείο Οικονομικών.

   
Με το νομοσχέδιο αυτό αναδιοργανώνονται 11 από τα 15 υπουργεία, οι Γενικές Γραμματείες Μέσων Ενημέρωσης και Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τα μεγάλα νομικά πρόσωπα, ΟΑΕΔ, ΟΓΑ και Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), καθώς και ορισμένα μικρότερα. Η αναδιοργάνωση εκτός από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων περιέλαβε και τις περιφερειακές τους υπηρεσίες, τις οποίες σε πολλές περιπτώσεις τις ενοποίησε.

Σημειώνεται ότι από την κατάργηση των 1.894 οργανικών μονάδων και τη μείωση του αριθμού των επιδομάτων για θέσεις ευθύνης αναμένεται να εξοικονομηθούν περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ κατ' έτος. Η ελάφρυνση του προϋπολογισμού θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν συνυπολογισθούν τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Με το σχέδιο νόμου μειώνονται οι οργανικές μονάδες των υπουργείων και των φορέων που αναδιοργανώνονται σε ποσοστό που αγγίζει το 40% κατά μέσο όρο.

Ειδικότερα, καταργούνται 6 Γενικές Γραμματείες και 8 Ειδικές Γραμματείες, 12 Γενικές Δ/νσεις, 326 Δ/νσεις, 1 υποδιεύθυνση, 52 αυτοτελή τμήματα, 1.369 τμήματα, 83 αυτοτελή γραφεία και 317 γραφεία.

Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου επιτυγχάνεται και ο από ετών επιδιωκόμενος στόχος της ενιαίας διοικητικής υποστήριξης των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών του υπουργείου από μία μονάδα υποστηρικτικού χαρακτήρα του οικείου υπουργείου, ενώ θα ωφεληθεί και ο συντονισμός μεταξύ των υπουργείων.

Τονίζεται δε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι η αναδιοργάνωση των υπουργείων επιβαλλόταν και από την παλαιότητα των οργανισμών τους, καθώς πολλά υπουργεία λειτουργούν με τους ίδιους - κατά βάση - οργανισμούς από τη δεκαετία του '80, ενώ ορισμένα και με παλαιότερους.

Το σχέδιο νόμου καθιερώνει και την υποχρέωση της επαναξιολόγησης των οργανισμών των υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των αποκεντρωμένων διοικήσεων κάθε πέντε χρόνια, ενώ επισημαίνεται ότι προκειμένου να αξιοποιηθούν τα στελέχη της Διοίκησης που κατείχαν θέσεις ευθύνης ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων που καταργούνται, προβλέπεται ένας αξιοκρατικός τρόπος επανατοποθέτησής τους ως προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες που διατηρήθηκαν.

 Βασικά μέτρα αναδιοργάνωσης των υπουργείων και των ΝΠΔΔ, που εισάγει το σχέδιο νόμου, είναι η ενοποίηση των υποστηρικτικών μονάδων των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών ή και άλλων αυτοτελών υπηρεσιών, ενώ η ενοποίηση των μονάδων διοικητικής υποστήριξης των αυτοτελών υπηρεσιών με αυτές των οικείων υπουργείων επιβάλλεται από τις ρυθμίσεις: Σε κάθε υπουργείο συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα αυτού και Γενική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Επιπλέον, προβλέπεται η κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης (ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, είναι σε πλήρη αδράνεια, υπολειτουργούν), η κατάργηση, κατά το δυνατό, ενδιάμεσων οργανωτικών επιπέδων (π.χ. υποδιευθύνσεων και γραφείων), η λειτουργία οργανικών μονάδων με χαμηλότερο οργανωτικό επίπεδο και η διερεύνηση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων, είτε καταργώντας/συγχωνεύοντας ορισμένες από αυτές είτε εντάσσοντας ορισμένες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Ανάμεσα στα κύρια οφέλη που θα επιτευχθούν από το σχέδιο νόμου είναι ο καλύτερος συντονισμός των ασκούμενων πολιτικών, αποτελεσματικότερη διοίκηση και αξιοποίηση του προσωπικού, βελτίωση των δαπανών, επίσπευση του διοικητικού έργου, μείωση των επικαλύψεων, διαμόρφωση συνεκτικής διοικητικής οργανωτικής πυραμίδας, ώστε να επιτυγχάνεται ο συντονισμός, ο έλεγχος και η συγκεκριμενοποίηση των στόχων.

 Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:

- Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (11 δ/νσεις, 30 τμήματα και 1 γραφείο) της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (6 δ/νσεις και 21 τμήματα),  η Διεύθυνση ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (2 τμήματα) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Διεύθυνση Διοικητικής Τεχνικής Στήριξης (4 τμήματα) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας καταργούνται και οι αρμοδιότητες αυτών περιέρχονται και ασκούνται στο εξής από τις οργανικές μονάδες της συνιστώμενης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (7 δ/νσεις και 34 τμήματα). Συνολικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, καταργούνται 2 γεν. δ/νσεις, 19 δ/νσεις, 57 τμήματα και 1 γραφείο και αντί αυτών δημιουργούνται 1 Γεν. Δ/νση, 7 δ/νσεις και 34 τμήματα.

Η αναδιάρθρωση των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης & Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης συνεπάγεται την κατάργηση της μίας Γενικής Διεύθυνσης, ενώ οι Διευθύνσεις περιορίζονται από 10 σε 7, αντίστοιχα τα 33 τμήματα σε 22, ενώ το 1ο γραφείο καταργείται.

Στο υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οι μειώσεις που επέρχονται με το παρόν σχέδιο νόμου στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου (μαζί με την ΓΓΔΒΜ και τη ΓΓΝΓ), συνεπάγονται τον περιορισμό των δομών του από 255 συνολικά μονάδες σε 147 (για παράδειγμα 2 ενιαίοι διοικητικοί τομείς από 4, 26 δ/νσεις από 51, 110 τμήματα από 182 κ.ά.).

Κατάληψη της Τράπεζας της Ελλάδος στη Ρόδο


Κατάληψη στο κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, στη Ρόδο, πραγματοποίησαν σήμερα οι μηχανικοί του νησιού με πρωτοβουλία του ΤΕΕ Δωδεκανήσου, προκειμένου να εκφραστεί η διαμαρτυρία των μηχανικών για το γεγονός ότι η τράπεζα «κούρεψε» τους λογαριασμούς που διατηρούσε το τμήμα Δωδεκανήσου στο πλαίσιο του PSI.

Τα χρήματα αυτά (περίπου 90.000 ευρώ) βρισκόταν σε λογαριασμό για τις ανάγκες του ΤΕΕ Δωδεκανήσου και μειώνονται στο ένα τρίτο. Αξιοσημείωτο είναι ότι για να δοθεί επίσημη ενημέρωση από την Τράπεζα ο πρόεδρος του τοπικού τμήματος Ιάκωβος Γρύλλης ζήτησε την συνδρομή του εισαγγελέα Ρόδου, με έγγραφη εντολή του οποίου έγινε η επίσημη ενημέρωση.

Όπως έγινε γνωστό από το ΤΕΕ Δωδεκανήσου, έχει ενημερωθεί για την εξέλιξη ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Σπίρτζης και αναμένεται να υπάρξει προσφυγή στη δικαιοσύν

Facebook και κέρατο πάνε μαζί!!- BINTEO


Mπορεί να λένε πως το facebook φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που χωρίζει κιόλας!Όπως έγινε και με ένα ζευγάρι από την Κρήτη αφού ο σύζυγος έμαθε την απιστία της γυναίκας του από το Facebook!!Mάλλον η εν λόγω κυρία θα κάνει καιρό τώρα να χρησιμοποιήσει ξανά τη γνωστή διαδικτυακή σελίδα!!

ΑΦΙΣΑ ΙΚΑ


ΠΡΩΤΗ Η Σκιάθος, Στους 10 Κορυφαίους προορισμούς με παραλία στην Ελλάδα σύμφωνα με το tripadvisor.com

Σκιάθος

Η Σκιάθος είναι ένα μικρό νησί με περισσότερες όμως από 60 παραλίες. Οι Κουκουναριές, η διασημότερη παραλία του νησιού, είναι ιδανική για να απολαύσετε το κολύμπι... περισσότερα »
Αγαπημένα καταλύματα ταξιδιωτών σε Σκιάθος

Αν στο άκουσμα της λέξης «Μύκονος» δεν σας έρθουν αμέσως στο μυαλό φωτεινά, λευκά σπίτια, καταγάλανοι ουρανοί και κορμιά μαυρισμένα από τον ήλιο, πάνω σε χρυσές... περισσότερα »
Μη χάσετε αυτές τις παραλίες σε Μύκονος
Αγαπημένα καταλύματα ταξιδιωτών σε Μύκονος
Pool Area day time
Mykonos Grand Hotel & Resort
Αξέχαστη, μαγευτική Μύκονος
Τιμή ανά διανυκτέρευση: 142 € - 509 €
 Δείτε και τα 180 ξενοδοχεία

Ταξιδέψτε στη δυτική Κέρκυρα εάν σας αρέσουν οι παραλίες με άμμο. Ταξιδέψτε στην ανατολική εάν ψάχνετε για ήρεμα νερά. Αυτό το νησί προσφέρει αμέτρητες επιλογές για... περισσότερα »
Αγαπημένα καταλύματα ταξιδιωτών σε Κέρκυρα
vue terrasse
Louis Kerkyra Golf
Αξέχαστη, μαγευτική Μύκονος
Τιμή ανά διανυκτέρευση: 36 € - 84 €
 Δείτε και τα 446 ξενοδοχεία

Στη Λίνδο μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών παραλιών: την ήσυχη παραλία Παλλάς, την απομονωμένη παραλία του Αγίου Παύλου και την κεντρική Μεγάλη Παραλία... περισσότερα »
Μη χάσετε αυτές τις παραλίες σε Λίνδος
Αγαπημένα καταλύματα ταξιδιωτών σε Λίνδος
Estia Main Restaurnat
Lindos Mare Hotel
Πολυτελές ξενοδοχείο, με τέλειο προσωπικό και περιοχή!
Τιμή ανά διανυκτέρευση: 74 € - 162 €
 Δείτε και τα 32 ξενοδοχεία

Αυτή η χαλαρή παραλιακή πόλη της Κρήτης είναι εξαιρετικά δημοφιλής στους Ευρωπαίους ταξιδιώτες. Οι παραλίες με τη μαλακή, χρυσαφένια άμμο και τα ρηχά νερά είναι... περισσότερα »
Μη χάσετε αυτές τις παραλίες σε Σταλίδα
Αγαπημένα καταλύματα ταξιδιωτών σε Σταλίδα
seaside
Talgo Hotel - Apartments
Πολυτελές ξενοδοχείο, με τέλειο προσωπικό και περιοχή!
Τιμή ανά διανυκτέρευση: 50 € - 73 €
 Δείτε και τα 53 ξενοδοχεία

Πρωτεύουσα του ξεφαντώματος ή θέρετρο κατάλληλο για οικογένειες; Σύμφωνα με τους ταξιδιώτες, το Φαληράκι είναι λίγο κι από τα δύο, αν και έχει γαληνέψει κάπως σε... περισσότερα »
Μη χάσετε αυτές τις παραλίες σε Φαληράκι
Αγαπημένα καταλύματα ταξιδιωτών σε Φαληράκι
the view from our hotel room
Sun Palace Hotel
Ένα υπέροχο ξενοδωχείο
Τιμή ανά διανυκτέρευση: 67 € - 170 €
 Δείτε και τα 64 ξενοδοχεία

Η ονομασία της παραλίας των Πεύκων είναι πολύ εύστοχη. Στο χωριό Πεύκοι υπάρχουν αμέτρητα από αυτά τα αειθαλή δέντρα, που χαρίζουν τη σκιά και το μαγευτικό άρωμά... περισσότερα »
Μη χάσετε αυτές τις παραλίες σε Πεύκος
Αγαπημένα καταλύματα ταξιδιωτών σε Πεύκος
Island Blue Hotel
Ένα υπέροχο ξενοδωχείο
Τιμή ανά διανυκτέρευση: 73 € - 103 €
 Δείτε και τα 33 ξενοδοχεία

Μία χρυσαφένια ελληνική παραλία δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να ξεχωρίσει. Ωστόσο, περιηγηθείτε στη βόρεια πλευρά του Τσιλιβί για να δείτε τα ερείπια του ενετικού... περισσότερα »
Μη χάσετε αυτές τις παραλίες σε Τσιλιβί
  • Tsilivi Beach
Αγαπημένα καταλύματα ταξιδιωτών σε Τσιλιβί
View from our apartment
Zante Star
Ένα υπέροχο ξενοδωχείο
 Δείτε και τα 45 ξενοδοχεία

Ξεχάστε τις αναστολές σας στις παραλίες των Μαλίων, μίας πόλης διάσημης για την έντονη νυχτερινή ζωή της και τη μουσική σκηνή της. Οι πιο περιζήτητοι DJ του κόσμου... περισσότερα »
Μη χάσετε αυτές τις παραλίες σε Μάλια
  • Glozanie Beach
  • Pyrgos Beach
  • Agia Pneuma
  • Potamos Beach
Αγαπημένα καταλύματα ταξιδιωτών σε Μάλια
. .
lti Ikaros Beach Luxury Resort & Spa
Ένα υπέροχο ξενοδωχείο
Τιμή ανά διανυκτέρευση: 63 € - 131 €
 Δείτε και τα 88 ξενοδοχεία

Εάν επισκεφθείτε μία φορά το Καλαμάκι, σίγουρα θα θέλετε να ξαναπάτε. Χάρη στις χρυσαφένιες αμμουδιές του, στην ποικιλία των εστιατορίων του και στους φιλικούς τους... περισσότερα »
Μη χάσετε αυτές τις παραλίες σε Καλαμάκι
  • Kalamaki Beach
Αγαπημένα καταλύματα ταξιδιωτών σε Καλαμάκι
Pool Area
Venus Hotel & Suites
Ένα υπέροχο ξενοδωχείο
Τιμή ανά διανυκτέρευση: 16 € - 48 €
 Δείτε και τα 40 ξενοδοχεία

Βοήθεια στους απεργοσπάστες από τον καραγκιόζη Γ. Κουτρουμάνη πρώην εργατοπατέρα του ΜΠΑΤΣΟΚ


Παράνομη η παρεμπόδιση εργασίας από απεργούς 

Η παρεμπόδιση εργαζομένων που επιθυμούν να εισέλθουν στο χώρο εργασίας και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, από συνδικαλιστές, αποτελεί ενέργεια που αντιβαίνει το νόμο, αναφέρει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γ. Κουτρουμάνης, σε έγγραφη απάντησή του στη Βουλή αναφορικά με τις κινητοποιήσεις στο εργοστάσιο της Χαλυβουργίας στο Βόλο.


Στο έγγραφο του κ. Κουτρουμάνη που διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση σχετικής ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ, Θανάση Νάκου, τονίζεται επίσης, ότι στην περίπτωση απεργιακής κινητοποίησης ο νόμος κατοχυρώνει απόλυτα το δικαίωμα της απεργίας, καθορίζοντας τις νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του.

Ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ είχε ζητήσει από το υπουργείο να πάρει θέση καταγγέλλοντας ότι «μεταφερόμενοι συνδικαλιστές και μη, καθοδηγούμενοι από το ΚΚΕ παρουσία του κ. Αντώνη Σκυλλάκου παρεμπόδιζαν την είσοδο των εργαζομένων στους χώρους του εργοστασίου» και όλα αυτά, όπως επισήμαινε «παρότι το σωματείο των εργαζομένων, αλλά και πλήθος επαγγελματικών οργανώσεων της περιοχής κατήγγειλαν αυτή την αντιδημοκρατική και παράνομη εκστρατεία εκφοβισμού».

Τα εντυπωσιακά κλικ ενός σέρφερ

ΑΠΟ ΤΟ http://5dnews.blogspot.com

Ο Clark Little είναι σέρφερ. Οταν όμως τράβηξε τις πρώτες φωτογραφίες από τα κύματα ενώ ανυψώνονται πριν χτυπήσουν τη βόρεια ακτή στο Oahu της Χαβάης δεν μπορούσε να φανταστεί την εξέλιξη της καριέρας του. Μία βρετανική ιστοσελίδα τις δημοσίευσε και η φήμη του απογειώθηκε.
Η δουλειά του φιλοξενήθηκε στο Smithsonian, άνοιξε δύο γκαλερί και δημοσίευσε ένα βιβλίο. Τις επόμενες τρείς δεκαετίες τις πέρασε προσπαθώντας να δαμάσει τα κύματα μέσα από το φακό του και όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, τα κατάφερε.


                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ-Kάλεσμα προς την νεολαία, τους νέους εργάτες και εργάτριες Kάλεσμα προς την νεολαία, τους νέους εργάτες και εργάτριες

Νέοι και νέες,

Μην παραδίνεστε! Η νεανική ορμή σας να μη γίνει λάδι στα γρανάζια της εκμετάλλευσης για τα κέρδη του κεφαλαίου και των μονοπωλίων. Η αγανάκτηση να γίνει οργάνωση, δύναμη, σύγκρουση με την εργοδοσία και τους μηχανισμούς της, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το πολιτικό προσωπικό της πλουτοκρατίας και τα συνδικαλιστικά δεκανίκια τους.

Ισοπεδώνουν τον μισθό για όλους τους νέους εργάτες, στα 400 ευρώ. 
Νέοι εργαζόμενοι που δουλεύουν με καθεστώς μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία, θα εργάζονται κυριολεκτικά με μισθό πείνας, θα δουλεύουν για 200 ευρώ. Η συρρίκνωση των μισθών στους νέους εργάτες θα συμπαρασύρει προς τα κάτω το σύνολο των μισθών και τις συμβάσεις μαθητείας.

Η επίθεση είναι ολομέτωπη σε όλη την Ευρώπη. Με μοναδικό κριτήριο την ηλικία, τσακίζουν και εξαθλιώνουν τη νέα γενιά. Τη θέλουν ευέλικτη, φτηνή και υποταγμένη. Αξιοποιούν την ανεργία, τον χαμηλό βαθμό οργάνωσης, την απειρία, τα συμβιβασμένα συνδικάτα σε Ευρώπη, σε κάθε χώρα.

Το ΠΑΜΕ καλεί τα συνδικάτα, τα σωματεία σε κάθε τόπο δουλειάς να ορθώσουν τοίχος αντίστασης, να μην περάσει η σφαγή των εργατικών δικαιωμάτων, να σταματήσουν τα παιχνίδια με τη ζωή των νέων εργατών.

Εξασφαλίζουν στα μονοπώλια σκλάβους με πρώτο θύμα τη νέα γενιά

Τα μέτρα δεν είναι προσωρινά! Αν δε σηκώσουμε κεφάλι θα έρθουν ακόμα χειρότερα. Θέλουν την νεολαία να παρακαλεί για δουλειά, να στέφεται με τις ώρες στις ουρές του ΟΑΕΔ ψαχνάoντας στα ψευτοπρογράμματα απασχόλησης να ανακουφιστεί έστω και για λίγο, να είναι έτοιμη να εργαστεί χωρίς συμβάσεις, με μισθούς πείνας. Να ξυπνάει και να κοιμάται με το άγχος της δουλειάς, του μεροκάματου, της ανεργίας.

Μπορούμε να τους σταματήσουμε! Νωπές είναι οι μνήμες από το «Συμβόλαιο Πρώτης Απασχόλησης», που προωθούσε η κυβέρνηση ντε Βιλπέν στη Γαλλία για τη νεανική απασχόληση το 2006 και αναγκάστηκε να το αποσύρει κάτω από την πίεση των μεγάλων λαϊκών κινητοποιήσεων.

Καλούμε τους φοιτητές και σπουδαστές, να δυναμώσουν την πάλη μέσα στις σχολές τους. Η παραγωγή τους περιμένει με τους χειρότερους όρους. Καλούμε ιδιαίτερα τους εργαζόμενους φοιτητές, τους σπουδαστές των τεχνικών σχολών που ήδη έχουν πάρει γεύση από το μέλλον που μας προετοιμάζουν, να βγουν μπροστά με το ΠΑΜΕ. Να οργανωθούν στα σωματεία τους, να δυναμώσει η ταξική απάντηση στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει.

Καμία υποχώρηση. Το μέλλον μας ανήκει. Δεν είναι ανίκητοι!

Οι νέοι εργάτες και εργάτριες σε κάθε κλάδο, να πυκνώσουν τις γραμμές των σωματείων. Να απομονώσουν τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό που δίνει διαπιστευτήρια υποταγής στα αφεντικά του. Το σύνθημα «νομός είναι το δίκιο του εργάτη» δε θα δικαιωθεί ούτε σε διεθνή δικαστήρια και θεσμούς ούτε στη Βουλή. Το δίκιο θα κριθεί στους δρόμους, στα εργοστάσια και στους τόπους δουλειάς, στις σχολές με το ΠΑΜΕ μπροστά.

Σήμερα φαίνεται καθαρά ο σχεδιασμός τους. Το ΠΑΜΕ, οι ταξικές δυνάμεις εδώ και χρόνια είχαν προειδοποιήσει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε κάθε χώρα έχει σχεδιαστεί η διαμόρφωση ενός φτηνού, ευέλικτου και υποταγμένου εργατικού δυναμικού για να στηρίξει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Οι αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση, η μερική απασχόληση, οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι μέσα από τα δουλεμπορία γραφεία, η μαύρη ανασφάλιστη εργασία, η μαθητεία, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ήταν το λίπασμα για να φυτρώσει πιο γρήγορα η νεανική μισθωτή σκλαβιά. Ένα πολυάριθμο κομμάτι της εργατικής τάξης, φτηνό, ευέλικτο χωρίς δικαιώματα.

Όταν λένε να γίνει η κρίση, ευκαιρία εννοούν την επιστροφή της ζωής του εργάτη στα χρόνια της δεκαετίας του ’50. Όταν λένε ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εννοούν το «δικαίωμα» των πολυεθνικών να συνθλιβούν τις ζωτικές ανάγκες των εργαζομένων.

Αυτός είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης. Ανάπτυξη για τα μονοπώλια και ισοπέδωση της ζώνης του λαού. Μπορούμε να τους ανατρέψουμε. Με ισχυρό ταξικό κίνημα που θα αμφισβητεί το μονόδρομο τους, τον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης που μας θέλει μισοεργαζομενους, μισοανεργους, ξεζουμισμένους. Η ζωή ποτέ δεν πήγε μπροστά για την εργατική τάξη χωρίς σκληρούς αγώνες με την εργοδοσία, το κράτος και τους αστικούς νόμους που προστατεύουν τα συμφέροντα των καπιταλιστών.

Τα μέτρα που ψήφισαν τα κόμματα της πλουτοκρατίας μας καταδικάζουν στην εξαθλίωση. Καμία μείωση μισθών. Κανένας νέος εργάτης να μη σκύψει το κεφάλι στην τρομοκρατία, στους εκβιασμούς και στις απειλές.

Να τους κάνουμε να το μετανιώσουν! Να μη γίνουμε οι γενιές που θα δουλεύουμε για ένα κομμάτι ψωμί, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς ασφάλιση και σύνταξη.

Να απορριφθούν τα μέτρα και η πολιτική που τα γεννά. Η σύγκρουση με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης είναι μονόδρομος για την λαϊκή αντεπίθεση, για να ζήσουμε όχι σαν σκλάβοι του 21ου αιώνα άλλα σαν αφέντες του πλούτου που παράγουμε.

Συνάντηση περιφερειάρχη Θεσσαλίας με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής κ. Γιαννάκη Ομήρου


Για το Κυπριακό, την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ καθώς επίσης και για την κατάσταση της οικονομίας συζήτησαν κατά την συνάντησή τουςο Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής κ. Γιαννάκης Ομήρου με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό, σήμερα το πρωί στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο κ. Αγοραστός ενημέρωσε τον κ. Ομήρου για την εξέλιξη του θεσμού της Αιρετής Περιφέρειας μετά από ένα και πλέον χρόνο λειτουργίας, αλλά και για τα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας «που μπορούν να δώσουν ανάσες στην τοπική οικονομία» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο περιφερειάρχης εξήγησε τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει ο τουρισμός για την περιοχή μας καθώς όπως είπε «η Θεσσαλία αποτελεί μια μικρογραφία της Ελλάδας. Έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να την τοποθετήσουν διεθνώς έναν προορισμό υψηλού επιπέδου. Έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες προχωρούμε σε στοχευμένες δράσεις για την προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος και είμαστε βέβαιοι ότι τα αποτελέσματα θα φανούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα».
Ο κ. Ομήρου απ’ την πλευρά του ενημέρωσε τον κ. Αγοραστό για τη στασιμότητα που παρατηρείται στο Κυπριακό, «καθώς η τουρκική αδιαλλαξία εξακολουθεί να εμποδίζει την επίτευξη οποιασδήποτε προόδου». Ενημέρωσε επίσης για το γεγονός πως οι απευθείας διαπραγματεύσεις των τελευταίων χρόνων δεν έχουν οδηγήσει σε διάρρηξη του αδιεξόδου «λόγω αυτής της συνεχιζόμενης και κλιμακούμενης τουρκικής αδιαλλαξίας αλλά και των απειλών της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής ανέφερε επίσης για την μεγάλη πρόκληση που θα αντιμετωπίσει η Κύπρος μέσα στο 2012, όπου και θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό έχουν αναληφθεί μια σειρά από πρωτοβουλίες, που θα παρουσιαστούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Απ’ την ατζέντα της ημέρα δεν θα μπορούσε να λείπει το θέμα της εκμετάλλευσης φυσικού αερίου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου, καθώς όπως εξήγησε ο κ. Ομήρου τα σημαντικά κοιτάσματα που έχουν βρεθεί δημιουργούν μια ιδιαίτερα θετική προοπτική για την οικονομία, ενώ πλέον έχει αναβαθμιστεί και ο γεωστρατηγικός ρόλος της Κύπρου διεθνώς. «Έχουμε προχωρήσει σε συμφωνίες και με άλλες χώρες για την ανεύρεση και εξόρυξη κοιτασμάτων φυσικού αερίου και προχωράμε μεθοδικά με τους στρατηγικούς μας εταίρους σε «Το ζήτημα της ΑΟΖ είναι ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο ζήτημα το οποίο πρέπει να το χειριστούμε με τρόπο που θα αποβεί προς το συμφέρον της χώρας μας» ανέφερε ο κ. Αγοραστός, ενώ χαρακτήρισε «λανθασμένη επιλογή» την εγκατάλειψη της κατασκευής του Αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, που στη δύσκολη αυτή συγκυρία θα είχε πολλαπλά οφέλη για την οικονομία.
Στη διάρκεια της συζήτησης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα της οικονομίας καθώς όπως ανέφερε ο κ. Ομήρου η κρίση είναι γενικευμένη και αγγίζει και την Κύπρο, καθώς τα περισσότερα προβλήματα εκεί τα αντιμετωπίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Ο κ. Αγοραστός εξέφρασε την ελπίδα και την προσδοκία ότι «και η Κύπρος και η Ελλάδα θα ξεπεράσουμε τη σημερινή δυσμενή οικονομική συγκυρία και θα προχωρήσουμε στο δρόμο της ανάκαμψης και βεβαίως, και της διαμόρφωσης συνθηκών ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή. Ως δύο χώρες-μέλη της ΕΕ, μπορούμε να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις αν αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται» τόνισε ο περιφερειάρχης.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ακόμη ο γεν. δ/ντης της Περιφέρειας κ. Κώστας Μέγας και ο πρόεδρος του συλλόγου Κυπρίων Ν. Λάρισας κ. Ντίνος Αυγουστής.

Γιατί η Hellenic Seaways δεν εφαρμόζει και για την Σκόπελο για μια φορά την κοινωνική της ευαισθησία και το ενδιαφέρον της προς το επιβατικό κοινό των βορείων Σποράδων και να , αποφασίσει να χορηγήσει εκπτώσεις στα δρομολόγια όπως άλλες εταιρείες το κάνουν?


minoan-linesΕκπτώσεις από τις Μινωικές Γραμμές στις γραμμές εσωτερικού


Η MINOAN LINES, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων, εκδηλώνοντας έμπρακτα για μια ακόμη φορά την κοινωνική της ευαισθησία και το ενδιαφέρον της προς το επιβατικό κοινό, αποφάσισε να χορηγήσει τις παρακάτω εκπτώσεις στα δρομολόγια εσωτερικού:
20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής επιβατών, οχημάτων και δικύκλων με την προϋπόθεση ότι και οι δύο διαδρομές έχουν εκδοθεί ταυτόχρονα.3+1 δωρεάν σε τετράκλινη καμπίνα με την προϋπόθεση ότι στα τέσσερα άτομα που ταξιδεύουν, τουλάχιστον τα δύο εισιτήρια είναι ακέραια.10% έκπτωση στα μέλη του MINOAN LINES BONUS CLUB.
Επιπλέον, σε ειδικές ομάδες παρέχονται οι παρακάτω εκπτώσεις:
Σε φοιτητές: 
50% έκπτωση σε οικονομική θέση και σε θέση VIP
30% έκπτωση σε κλίνη (εκτός από τη θέση LUX)
20% έκπτωση στο δίκυκλο ή Ι.Χ. (εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος)
Σε πολύτεκνους, τρίτεκνους: 
50% έκπτωση σε οικονομική θέση και σε θέση VIP
30% έκπτωση σε κλίνη (εκτός από τη θέση LUX)
20% έκπτωση στο δίκυκλο ή Ι.Χ. (εφόσον ταξιδεύει ο δικαιούχος)
(η παραπάνω παροχή ισχύει για τα τέκνα έως 23 ετών)

H χρονιά θα είναι κυριολεκτικά Last Minute και για την Σκόπελο!

Φέτος θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον Τουρισμό μας, δε χωρά αμφιβολία.
Από τις εκτιμήσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, προκύπτει σημαντική επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος.
Η χρονιά θα είναι κυριολεκτικά και μεταφορικά Last Minute. Της τελευταίας στιγμής, καθώς πρέπει πλέον να ρίξουμε το βάρος μας, σ΄εκείνους που επιλέγουν τη τελευταία στιγμή, που θα πάνε διακοπές.
Κι επειδή απ΄αυτούς περιμένουμε να ρεφάρουμε, κυριολεκτικώς την τελευταία στιγμή θα ξέρουμε και την τελική χασούρα!

Σε διαβούλευση το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο χωροθέτησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα φέρνει το νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό, που δόθηκε σε 10ήμερη δημόσια διαβούλευση. Ανάμεσα στα βασικά νέα σημεία του, η γενναία πριμοδότηση της δημιουργίας μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων μέσα σε οργανωμένους «υποδοχείς» και το «άνοιγμα» περιοχών στις οποίες μέχρι σήμερα περιοριζόταν ή απαγορευόταν η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, όπως τα ακατοίκητα νησιά κάτω των 500 στρεμμάτων.
Το νέο πλαίσιο έρχεται μόλις δύο χρόνια μετά την ψήφιση του πρώτου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό, με την επίκληση της ειδικής οικονομικής συγκυρίας και τέθηκε σε διαβούλευση-εξπρές 10 ημερών, με προφανή στόχο να ψηφιστεί από την παρούσα Βουλή. Το πιο σημαντικό σημείο του σχεδίου αφορά τη γενναία πριμοδότηση των «οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων», οι οποίες επιτρέπονται σχεδόν σε όλη τη χώρα. Μάλιστα στις υπάρχουσες μορφές οργανωμένης τουριστικής δόμησης (ΠΟΤΑ ΠΟΑΠΔ, ΠΕΡΠΟ, σύνθετα τουριστικά καταλύματα) προστίθενται και τα «Δημόσια Ακίνητα Τουριστικού Προορισμού (βλ. εφαρμοστικός του Μεσοπρόθεσμου) και τα επιχειρηματικά πάρκα ειδικού τύπου. Χαρακτηριστικό της μεγέθυνσης των περιοχών αυτών είναι ότι ενώ στο χωροταξικό Σουφλιά οι ΠΟΤΑ καταλάμβαναν έως 150 στρέμματα, στο προτεινόμενο οι οργανωμένοι υποδοχείς μπορούν να φθάνουν ακόμα και τα 800 στρέμματα.
Οσον αφορά τις ξεχωριστές κατηγορίες περιοχών:
Νησιά. Στα νησιά με προβλήματα ανάπτυξης, όπου πριν στις εκτός σχεδίου επιτρέπονταν μόνο τα camping, τώρα επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων και μέχρι τότε θα ισχύει αρτιότητα 15 στρέμματα με μέγιστη δυναμικότητα 100 κλίνες. Στα ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα νησιά, όπου πριν η χωροθέτηση τουριστικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου επιτρεπόταν μόνο σε καθορισμένες από τον πολεοδομικό σχεδιασμό ζώνες, επιτρέπεται η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων και έως τότε θα ισχύει αρτιότητα 15 στρεμμάτων με 8-9 κλίνες/στρέμμα. Σε νησιά από 90 έως 100 τ. χλμ. οι οργανωμένοι υποδοχείς επιτρέπεται να καλύπτουν το 0,2% της έκτασης, μεταξύ 101-150 τ. χλμ. το 0,15% και μεταξύ 151-800 τ. χλμ. το 0,1% της έκτασής τους. Για τα νησιά κάτω των 90 στρεμμάτων θα αποφασίζουν κατά περίπτωση οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Αξιοσημείωτο είναι ότι το νέο πλαίσιο προτείνει να δημιουργούνται σύνθετα τουριστικά καταλύματα σε ακατοίκητες βραχονησίδες!
Προστατευόμενες περιοχές. Το σχέδιο «ανοίγει» διάπλατα τις προστατευόμενες περιοχές στην τουριστική ανάπτυξη, προβλέποντας τη δημιουργία υποδοχέων σε οποιοδήποτε σημείο πλην του πυρήνα τους. Εκεί δε όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και η «ζωνοποίηση» των Natura, επιτρέπεται οπουδήποτε.
Ανεπτυγμένες (σ. σ.: κορεσμένες) τουριστικά περιοχές. Χωρίζονται για πρώτη φορά δύο υποκατηγορίες, τις δυναμικά ανεπτυγμένες και τις φθίνουσες ανεπτυγμένες περιοχές. Στις περιοχές δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας οργανωμένων υποδοχέων και μέχρι τον καθορισμό ζωνών δίνεται όριο αρτιότητας τα 20 στρέμματα με μέγιστη πυκνότητα 8-9 κλίνες ανά στρέμμα. Στις φθίνουσες, επιτρέπονται νέες μονάδες 4 και 5 αστέρων εντός και εκτός σχεδίου, αλλά με απόσυρση παλαιών καταλυμάτων.
Αναπτυσσόμενες περιοχές. Διατηρείται ο διαχωρισμός τους σε περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ποιοτικού μαζικού τουρισμού, σε περιοχές με δυνατότητες ανάπτυξης ήπιου-εναλλακτικού τουρισμού και σε περιοχές μαζικού τουρισμού εντός αναπτυσσόμενων περιοχών. Στις πρώτες επιτρέπονταν μόνο νέες εγκαταστάσεις 3-5 αστέρων, κατά προτεραιότητα εντός σχεδίου. Τώρα προτείνεται να επιτραπούν σύνθετες τουριστικές κατοικίες, νέες εγκαταστάσεις εντός οργανωμένων υποδοχέων και μέχρι τον καθορισμό τους αρτιότητα 20 στρεμμάτων με μέγιστη πυκνότητα 8-9 κλίνες/στρέμμα. Στις δεύτερες η αρτιότητα μειώνεται στα 15 στρέμματα, νέων καταλυμάτων 3-5 στρεμμάτων και οργανωμένοι υποδοχείς ειδικού τύπου στις εκτός σχεδίου. Στην τρίτη κατηγορία αυξάνεται η αρτιότητα από τα 8 στα 20 στρέμματα, συν οργανωμένους υποδοχείς.
Μητροπολιτικές περιοχές. Αντί της ελάχιστης αρτιότητας 10 στρεμμάτων στις εκτός σχεδίου δίνεται η δυνατότητα νέων τουριστικών εγκαταστάσεων μόνο μέσα σε οργανωμένους υποδοχείς.
Θαλάσσιος τουρισμός. Το σχέδιο προωθεί τον τουρισμό κρουαζιέρας σε Θεσσαλονίκη, Κατάκολο, Ρόδο, Βόλο, Καβάλα, Κω, Πάτμο.
Γκολφ. Προβλέπει ακόμα μεγαλύτερο «άνοιγμα», προσθέτοντας στις υποψήφιες περιοχές την Κω, την Αχαΐα, την Αργολίδα, τη Λευκάδα, την Αιτωλοακαρνανία, την Κεφαλονιά.
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Μεγάλη προβολή της ΣΚΟΠΕΛΟΥ στη διεθνή έκθεση τουρισμού της Νορβηγίας, ο Δήμος ΣΚΟΠΕΛΟΥ στην έκθεση REISELIV 2012, Lillestrøm, ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

Την 2-4/3/2012 στο Lillestrom Νορβηγίας, πραγματοποιήθηκε η Έκθεση REISELIV 2012 ( www.messe.no/Reiseliv) στην οποία συμμετείχε ο ΕΟΤ με περίπτερό του.
Η Έκθεση έλαβε χώρα στον Εκθεσιακό χώρο Norges Varemesse. Φέτος, η προσέλευση των επισκεπτών στην έκθεση REISELIV ήταν ιδιαίτερα μειωμένη καθώς προσέλκυσε 20.184 επισκέπτες εκ των οποίων 199 διαπιστευμένοι εκπρόσωποι τύπου έναντι 31.374 του περσινού έτους. Η αιτία της μειωμένης προσέλευσης έγκειται στο γεγονός ότι η φετινή έκθεση συνέπεσε χρονικά με την διοργάνωση πρωταθλήματος χειμερινών αγώνων (αστοχία προγραμματισμού των διοργανωτών της Έκθεσης).
Στο καλαίσθητο περίπτερο του Ε.Ο.Τ συμμετείχαν ως συνεκθέτες η Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ, η ΡΟΔΟΣ με τον Οργανισμό Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (PROTOUR), ο Δήμος ΣΚΟΠΕΛΟΥ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εκπρόσωποι του Fodele Beach & Water Park Holiday Resort και Eva Bay Hotel (Κρήτης).
Ο Διευθυντής του γραφείου Ε.Ο.Τ Σκανδιναβίας κ. Θεόδωρος Θαλασσινός από κοινού με τους συνεκθέτες του περιπτέρου ΕΟΤ πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους των Tour Operators, ”VING”, ”STAR TOUR”, ”APOLLΟ”, τουριστικούς πράκτορες και εκπροσώπους αεροπορικών εταιριών (Norwegian).
Ο Αντιπρόεδρος του T.O APOLLO, κ. Τάκης Φιλιππόπουλος παρευρέθηκε στην Έκθεση και επισκέφθηκε το περίπτερο του ΕΟΤ μαζί με τον αντιπρόσωπο του APOLLO στην Νορβηγία κ.Leo Berbu. Στο Περίπτερο του ΕΟΤ, ο Δήμος Σύρου (Δήμαρχος κ. Δεκαβάλας) μέσω του εκπροσώπου του στο Όσλο κ. Ευάγγελου Νομικού, τίμησε τον  Αντιπρόεδρο του T.O APOLLO, κ. Τάκη Φιλιππόπουλο για τις πολύχρονες υπηρεσίες του στην τουριστική ανάπτυξη της Σύρου.
Στα πλαίσια της Έκθεσης, ο Tour Operator APOLLO σε συνεργασία με τοπικό φορέα είχε στήσει μια «ελληνική ταβέρνα» μέσα στον εκθεσιακό χώρο, παραπέμποντας ολοκληρωτικά σε παραδοσιακή νησιώτικη ταβέρνα και το κοινό μπορούσε να αγοράσει γεύμα (ελληνικές συνταγές) και να καθίσει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με υπόκρουση ελληνική μουσική.
Το Περίπτερο του ΕΟΤ τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Νορβηγία, κος. Αντώνιος Βλαβιανός.

Εντονη κίνηση από πολεμικά αεροσκάφη τώρα πάνω από την Σκόπελο!


έντονη κίνηση από πολεμικά αεροσκάφη τώρα πάνω από την Σκόπελο!
μας κάνει εντύπωση εάν συμβαίνει κάτι ας μας ενημερώσουν

Συλλαλητήριο ΚΚΕ στο Σύνταγμα

Με σύνθημα «"όχι" στη δανειακή σύμβαση δε θα ζήσουμε με αλυσίδες», το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στις συγκεντρώσεις του κόμματος την Τρίτη 20 Μαρτίου - ημέρα συζήτησης της νέας δανειακής σύμβασης στη Βουλή.

Η συγκέντρωση της Αθήνας θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος στις 18.30, με ομιλήτρια την Αλέκα Παπαρήγα.

Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση του ΚΚΕ είναι προγραμματισμένη για τις 19.00, στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ ανάλογες συγκεντρώσεις οργανώνονται και σε άλλες πόλεις της χώρας.

ΠΑΡΟΣ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 21/03/12

Να στηρίξουμε τους Τηνιακούς αγρότες. Προτιμήστε Γραβιέρα Τήνου

Προϊόντα Τυροκομείου Τήνου
Την οικονομικά δύσκολη εποχή που ζούμε η στήριξη των Ελληνικών προϊόντων είναι καθήκον αλλά και όφελος όλων. Να προτιμούμε να καταναλώνουμε τα ελληνικά προϊόντα και για να μη μένουν αδιάθετα, αν και υπερέχουν πολλές φορές σε ποιότητα και πωλούνται σε καλές τιμές, έναντι των εισαγόμενων προϊόντων. Στην Τήνο εδώ και 31 χρόνια, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Τήνου παράγει στο Τυροκομείο της ποιοτικά τυριά
από γνήσιο ολόφρεσκο γάλα που συλλέγει κάθε πρωί από τις αγελάδες όλου του νησιού, στηρίζοντας έτσι τους αγρότες της Τήνου και συμβάλλοντας στην οικονομία όλου του νησιού.
Τα προϊόντα του τυροκομείου της Τήνου είναι: Γραβιέρα Τήνου, Κοπανιστή, Μυζήθρα νωπή (ανθότυρο), Τυράκι τηνιακό, Βούτυρο νωπό παραδοσιακό, Βούτυρο μαγειρικό σε βάζο, Φρέσκο παστεριωμένο γάλα. Τα τυριά της Τήνου θα τα βρείτε στα καταστήματα όλων των μεγάλων αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ της Αθήνας, στο Πρατήριο της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμων στη λεωφόρο Μεγαλόχαρης στην Τήνο, στα καταστήματα της Τήνου, των άλλων νησιών των Κυκλάδων και σε καταστήματα μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ σε άλλες ελληνικές πόλεις ή νησιά
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΤΗΝΟΥ και ΓΡΑΒΙΕΡΑΚΙ ΤΗΝΟΥ
Σκληρό  τυρί με υπόγλυκη χαρακτηριστική γεύση, συνήθως με συμπαγή μάζα και όμορφο κίτρινο ως υποκίτρινο χρώμα. Παρασκευάζεται στο παραδοσιακό τυροκομείο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Τήνου από αγελαδινό τηνιακό γάλα και αποτελεί την εξέλιξη του παλιού “βραστού τυριού” της Τήνου. Η γραβιέρα Τήνου είναι άριστο επιτραπέζιο τυρί και δίνει υπέροχη γεύση στις διάφορες πίτες που προστίθεται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιτραπέζιο, για σαγανάκι, ως ξυμένο τυρί ή ακόμη για πίτσες και τοστ. Διατηρείται στην αρχική συσκευασία της ως ένα έτος από την ημερομηνία παραγωγής. Διατίθεται χονδρικώς συσκευασμένη εντός αεροστεγούς σακούλας: σε κεφάλια 8 κιλών περίπου, σε μισά κεφάλια 4 κιλών περίπου, σε κεφαλάκια 2,5 με 3,5 κιλά περίπου, σε φέτες  0,5 μισού κιλού περίπου.
ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ ΤΗΝΟΥ
Μαλακό τυρί με αλοιφώδη υφή και έντονη πικάντικη – πιπερίζουσα γεύση που παράγεται από αγελαδινό γάλα, στο τυροκομείο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Τήνου. Είναι το κατεξοχήν παραδοσιακό τυρί της Τήνου, αφού ήδη από το 1809 ο τηνιακός ιατροφιλόσοφος Μαρκάκης Ζαλώνης στο σύγγραμμα του με τίτλο “ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ” που εκδόθηκε στο Παρίσι αναφέρει επί λέξη για την κοπανιστή: “μαλακό τυρί πιο δυνατό και πιο πικάντικο από το παλαιωμένο ροκφόρ ή το ζερομέ”. Σήμερα επιτρέπεται η παραγωγή του μόνο στα νησιά των Κυκλάδων αφού έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόν ΠΟΠ (προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης). Χρησιμοποιείται ως άλλειμα σε καναπεδάκια και συνοδεύει έτσι άριστα το ούζο, το τσίπουρο, το ρακί, τη μπύρα και το κρασί. Διατηρείται στην αρχική συσκευασία της για 10 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Συσκευάζεται σε δοχεία 3 κιλών, ή 3,5 κιλών ή 5 κιλών ή 10 κιλών ή 18 κιλών. Κατόπιν προσυννενόησης μπορεί να συσκευαστεί σε μπολ των 500 γραμμαρίων.
ΜΥΖΗΘΡΑ ΝΩΠΗ ΤΗΝΟΥ
Μαλακό επιτραπέζιο τυρί με συμπαγή δομή, υπόγλυκη ως  γλυκιά γεύση, λευκού χρώματος, σε κεφαλάκι σχήματος κώλορου κώνου, βάρους περίπου ενός κιλού. Παράγεται στο τυροκομείο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Τήνου από φρέσκο αγελαδινό τυρόγαλο στο οποίο προστίθεται μικρή ποσότητα αγελαδινού γάλακτος. Είναι παραδοσιακό ελληνικό τυρί σχεδόν όμοιο με το ανθότυρο. Καταναλώνεται φρέσκο, ως επιτραπέζιο. Είναι εξαιρετικό τυρί για πίτες και συνοδεύει άριστα φρούτα και λευκό κρασί. Επειδή έχει μικρή περιεκτικότητα σε αλάτι και σε λιπαρά, είναι πολύ ελαφρύ και έτσι μπορεί να καταναλωθεί από άτομα που βρίσκονται σε δίαιτα. Διατηρείται στην αρχική συσκευασία της για 2 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Διατίθεται σε κεφαλάκια 1 κιλού περίπου σε αεροστεγή συσκευασία.
ΤΥΡΑΚΙ ΤΗΝΙΑΚΟ
Φρέσκο ημίσκληρο τυρί, με ευχάριστη απαλή γεύση, λεπτό χαρακτηριστικό άρωμα, λευκό χρώμα, σχήματος πλακέ – κυλινδρικού, βάρους περίπου 450 γραμμαρίων. Παράγεται από αγελαδινό γάλα στο τυροκομείο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Τήνου και αποτελεί delicatessen προϊόν. Καταναλώνεται ως επιτραπέζιο και αντικαθιστά επάξια τη φέτα στη χωριάτικη σαλάτα και στις πίτες. Είναι ελαφρά αλατισμένο. Διατηρείται στην αρχική συσκευασία της για 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Διατίθεται σε κεφαλάκια 450 περίπου γραμμαρίων σε αεροστεγή συσκευασία
ΒΟΥΤΥΡΟ ΝΩΠΟ ΤΗΝΟ
Γνήσιο αγελαδινό αρωματικό βούτυρο από φρέσκο γάλα περιεκτικότητας σε λιπαρά περίπου 80%. Άριστο  προϊόν για άλλειμα, για χρήση στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική, το οποίο μάλιστα δίνει εξαιρετική γεύση και άρωμα στα γλυκά ταψιού (μπακλαβάδες, κανταΐφια, γαλακτομπούρεκα κλπ). Συσκευάζεται σε πλακίδια 250 και 500 γραμμαρίων.
ΒΟΥΤΥΡΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΤΗΝΟΥ
Λειωμένο αγελαδινό βούτυρο γάλακτος που παρασκευάζεται από φρέσκο γάλα. Είναι πραγματικά ατόφιο βούτυρο αφού η περιεκτικότητά του σε λιπαρά είναι περίπου 95%. Άριστο προϊόν για μαγειρική και ζαχαροπλαστική χρήση. Διατίθεται σε γυάλινα βάζα των 600 γραμμαρίων.
ΓΑΛΑ ΤΗΝΟΥ
Είναι το μοναδικό γάλα ημέρας που κυκλοφορεί στην Τήνο. Το πρωί αρμέγεται από τις τηνιακές αγελάδες, συλλέγεται πολύ γρήγορα, και μόλις φθάσει στο τυροκομείο αμέσως παστεριώνεται, εμφιαλώνεται σε χάρτινη υγιεινή συσκευασία του ενός λίτρου, και διανέμεται στα καταστήματα του νησιού. Έτσι σε 3 ώρες από την άμελξή του βρίσκεται ολόφρεσκο στο ποτήρι μας. Η λιποπεριεκτικότητά του είναι 3,6% και διατίθεται μόνο στην Τήνο.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες προιϊόντων εδώ 
Επιμέλεια Ματθαίος Βίλλας Γεωπόνος
http://www.tiniaki.gr

ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΩΡΑ Εισέβαλε στη ΔΟΥ πυροβολώντας με την καραμπίνα του στον αέρα

ΔΟΥ Αγ.Παρασκευής: H απόγνωση που έφεραν οι φόροι του Μνημονίου του όπλισε το χέριΣτην Ελλάδα του Μνημονίου τη μια μέρα οι πολίτες αυτοπυρπολούνται, όπως συνέβη με την 81χρονη στην Ζάκυνθο για να μην είναι βάρος στην οικογένεια που δεν έχει να φάει και την άλλη προβαίνουν σε ενεργητική αντίσταση με όπλα κατά της εφορίας.
Αν και συνελήφθη αναίμακτα τελικά ο 71χρονος Γ.Π. που εισέβαλε στη ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής πυροβολώντας με την καραμπίνα του στον αέρα, εν τούτοις το γεγονός δεν ξενίζει: Πολλοί είναι οι Έλληνες που απειλούν καθημερινά τους υπαλλήλους των ΔΟΥ ότι "Θα πάρω το όπλο μου και όποιον πάρει ο χάρος. Εσείς μου καταστρέψατε τη ζωή εγώ θα πάρω τη δική σας" φωνάζουν οι απελπισμένοι πολίτες στους υπαλλήλους των ΔΟΥ, λόγω των εξοντωτικών φορολογικών μέτρων.
Έστω και αν αυτοί είναι οι τελευταίοι που ευθύνονται, αφού πλέον οι εντολές και οι κατασχέσεις βγαίνουν μεν στο όνομα των κατά τόπους ΔΟΥ, αλλά εκδίδονται από την ομάδα των Γερμανών και των συνεργατών τους, του υπουργείου Οικονομικών.
Αλλά όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές "Ήταν περίπου αναμενόμενο. Χιλιάδες απειλούν είτε ότι θα σκοτώσουν είτε ότι θα σκοτωθούν καθημερινά στις εφορίες. Κάποτε θα γινόταν. Περιμένουμε και πολύ χειρότερα. Δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να συμβεί αν αντί για μια απλή καραμπίνα ο 70χρονος είζχε πάρει από την μαύρη αγορά που πουλιούνται για ένα 500άρικο ένα ΑΚ-47. Σφαγή θα είχε γίνει"
Όπως ήδη έχει ματαδόσει το defencenet.gr στις τελευταίες ειδήσεις, ένας 70χρονος φορολογούμενος εισέβαλε πριν από περίπου μιάμιση ώρα περίπου, στο κτίριο της ΔΟΥ Αγίας Παρασκευής επί της λεωφόρου Μεσογείων.

Πυροβόλησε - πιθανότατα δύο φορές στον αέρα- και στη συνέχεια οχυρώθηκε μέσα σε ένα από τα γραφεία φωνάζοντας "Εδώ θα σκοτωθώ, αφού πάρω μαζί μου και κάποιους από εσάς. Εσείς με σκοτώσατε με τους φόρους, εγώ θα σας σκοτώσω με το όπλο μου. Πο…ς δεν πρόκειται να μου πάρετε το σπίτι»" ενώ την ίδια στιγμή επιδείκνυε στους υπαλλήλους κατασχετήριο τράπεζας με το οποίο του γνωστοποιούσαν ότι βγάζουν σε δημοπρασία την οικία του.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης είχε μαζί του ένα σακ βουαγιάζ μέσα στο οποίο έχει διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ομοίωμα χειροβομβίδας και μεταλλικό αντικείμενο για το οποίο έλεγε ότι ήταν εκρηκτικός μηχανισμός. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, περικυκλώνοντας το κτίριο.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ηρεμήσουν και να παραδώσει το όπλο. Αυτή την ώρα έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου διενεργείται προανάκριση.
Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός, καθώς η ΔΟΥ ήτανη γεμέτη από κόσμο.
Πριν 20 λεπτά τελικά συνελήφθη, παραδίδοντας το όπλο του. Δεν κράτησε κανέναν όμηρο.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Αν δεν παρέμβει εισαγγελέας νομιμοποιούμαι να πάρω το όπλο και να υπερασπιστώ τα πάτρια;

Αναρτήθηκε από τον/την olympiada

Της Στεφανίας Λυγερού
Προς:

(Για το παρόν κείμενο ευθύνονται οι συναγωνιστές μου, αυτοί οδήγησαν το χέρι μου)

Κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, έπειτα από απαίτηση του Εισαγγελέα.

Πειραιάς 16/03/2012

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Βάσει της με αρ. πρωτ. 1016/92/179 26-10-2011* εγκλήσεώς μου, με καλέσατε να καταθέσω επιπρόσθετα στοιχεία για την υπόθεση, όπως: πότε, πού, και με ποιον τρόπο τέλεσαν τα εγκλήματα για τα οποία τους κατηγορώ.

Επειδή οι συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί από τότε που κατέθεσα την έγκλησή μου, εκτός της αυτεπάγγελτης δίωξης του πρώην πρωθυπουργού της χώρας Γ. Παπανδρέου για τα εγκλήματα τα οποία τέλεσε εις βάρος μου, από την στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και μέχρι που παραιτήθηκε από το αξίωμά του, επί προσθέτως σήμερα εγκαλώ την αυτεπάγγελτη δίωξη:

• του νυν πρωθυπουργού της χώρας Λ. Παπαδήμο,

αλλά και των αρχηγών των κομμάτων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, με τους οποίους συγκυβερνά, δηλαδή

• του Α. Σαμαρά και

• του Ε. Βενιζέλου,

διότι συνεχίζουν να τελούν τα ίδια με τον προκάτοχό τους εγκλήματα εις βάρος μου, από την στιγμή που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας και μέχρι σήμερα.

Τα εγκλήματα τα οποία ετέλεσαν ή/και τελούν εις βάρος μου είναι:

-Διατάραξη οικιακής ειρήνης (αρθρ.334 παρ.1 και 4 Π.Κ.)
-Προσβολή της γενετησίας αξιοπρέπειας (αρθρ.337 Π.Κ.)

-Πρόκληση σκανδάλου (αρθρ.353 Π.Κ.)

-Δυσφήμηση (αρθρ. 362 Π.Κ.)

-Συκοφαντική δυσφήμηση (αρθρ. 363 Π.Κ.)

-Κλοπές και υπεξαιρέσεις (αρθρ. 377 Π.Κ.)

-Δόλια αποδοχή παροχών ( αρθρ. 392 Π.Κ.)

-Χρεοκοπία ( αρθρ. 398 Π.Κ.)

-Μείωση εκτάσεων (αρθρ. 456 Π.Κ.)

Επί πρόσθετα στοιχεία

Επειδή

• Η χώρα ΔΕΝ ανήκει στους εκάστοτε κυβερνώντες, αλλά στους πολίτες της,

Και

• Οι εκάστοτε κυβερνώντες αναλαμβάνουν να εκτελούν τις εντολές των πολιτών.

Τους κατηγορώ για κατάχρηση εξουσίας στο θέμα της παραχώρησης της εθνικής κυριαρχίας της χώρας στους δυνάστες, διότι κανένας πολίτης δεν τους έδωσε καμία άδεια για να το κάνουν.

Επίσης

• Πληρώνονται από τους πολίτες για να διασφαλίζουν την ευημερία της χώρας.

Αντ’ αυτού, οι κατηγορούμενοι, με τις ενέργειές τους προκαλούν όλο και μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα στη χώρα, έτσι ώστε να συνεχίζουν να δανείζονται υπέρογκα ποσά με τοκογλυφικά επιτόκια, έχοντας σκοπό -προσυμφωνημένο με τους δυνάστες- να διογκωθεί τόσο το χρέος ώστε να τους εκχωρήσουν -δίχως πόλεμο- δημόσια περιουσία (όπου δημόσια περιουσία βλέπε περιουσία του λαού). Έχουν πληρωθεί δε, αδρά, για να παραδώσουν τη χώρα δίχως πόλεμο στους δυνάστες.

Επίσης

• Είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν ανταποδοτικά στους πολίτες ό,τι λαμβάνουν από φόρους και εισφορές αυτών.

Αντ’ αυτού, αυτοί παρανόμως, κατασπαταλούν τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε στο κράτος (είτε παίζοντάς τα στο χρηματιστήριο, είτε κλέβοντάς τα για να γεμίζουν τους καταθετικούς τους λογαριασμούς) κι έτσι τα ταμεία μένουν άδεια, όσα χρήματα κι αν δίνουμε. Και έτσι δεν λαμβάνουμε ανταποδοτικά ως παροχές ό,τι δια νόμου δικαιούμεθα, ήτοι: δωρεάν υγεία (νοσήλια, φάρμακα), δωρεάν ΚΑΙ άριστη παιδεία, υποδομές-δρόμους (γιατί πληρώνουμε διόδια;), σύνταξη (γιατί ο συνταξιούχος τρώει από τα σκουπίδια;), πρόνοια (γιατί βρίσκονται πεταμένοι οι άστεγοι στα παγκάκια;) κα.

Τέλος

Τους κατηγορώ ως ηθικούς αυτουργούς για κάθε πολίτη της χώρας που, κατά τη διάρκεια της καταστροφικής τους πολιτική, αυτοκτόνησε.

Για όλους αυτούς τους λόγους,

Κι επειδή ως Ελληνίδα πολίτης η χώρα είναι το σπίτι μου, το οποίο σπίτι μου λεηλατούν,

Οι κατηγορούμενοι:

- διαταράσσουν την οικιακή μου ειρήνη,

- προσβάλουν την αξιοπρέπειά μου,

- προκαλούν σκάνδαλα με τις πράξεις τους,

- με δυσφημούν,

- με κλέβουν,

- λαμβάνουν παρανόμως τις παροχές μου,

- έσπρωξαν την χώρα μου σε χρεοκοπία και

- τολμούν να σκεφτούν ότι θα τους αφήσω να μειώσουν την έκταση της χώρας.

ΑΠΑΙΤΩ

Την άμεση παρέμβασή σας.

Στην περίπτωση που δεν κάνετε το χρέος σας, στην περίπτωση που δεν κάνετε την δουλειά την οποία πληρώνεστε για να κάνετε*, με νομιμοποιείτε να πάρω το όπλο και να υπερασπιστώ τα πάτρια.

Στεφανία Λυγερού

Υ.Γ. Όσον αφορά στο χαρτόσημο το οποίο δεν κατέβαλλα κατά την υποβολή της εγκλήσεώς μου, και που μου ζητάτε τώρα να to καταβάλλω, σας ενημερώνω ότι δεν έχω χρήματα, δεν πληρώνω.

* Η δουλειά του αστυνομικού είναι να διατηρεί έννομη την τάξη, η δουλειά του δικαστικού είναι να καταδικάζει τους ενόχους, η δουλειά των στρατιωτικών είναι να διαφυλάσσουν τα σύνορα της χώρας. Αν κανείς από εσάς που έχετε τον ρόλο δεν κάνει καλά τη δουλειά του, έχω κάθε δικαίωμα να πάρω εγώ το όπλο και να σκοτώσω τους προδότες.

- Το Σύνταγμα της Ελλάδας είναι ο υπέρτατος και θεμελιώδης νόμος του κράτους, της ελληνικής πολιτείας και υπερισχύει του Ευρωπαϊκού ή άλλου Συντάγματος.

- Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.

- O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
- O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
- H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

http://olympia.gr 

Κοινή δράση της αριστεράς. Ανάγκες, αναθέματα και εκλογικά τεχνάσματα

Παναγιώτης Μαυροειδής
Η πρωτοβουλία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να απευθύνει δημόσια πρόσκληση για κοινή δράση προς  ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, άλλη αριστερά, τροφοδοτεί μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα σε πολιτικά ρεύματα, κομμουνιστές και αριστερούς αγωνιστές, δηλωτικό των ευρύτερων διεργασιών ανάμεσα στον μαχόμενο κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύσαμε ήδη στο ιστολόγιο μας (Διάλογος για την πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ) , δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις  συντρόφων, αντιπροσωπευτικές σε σημαντικό βαθμό του τρόπου που ένα σημαντικό τμήμα αριστερών ανθρώπων τοποθετείται απέναντι στο ζήτημα της κοινής δράσης ή/και ενότητας της αριστεράς.

Στο σημείωμα αυτό, παρατίθενται ορισμένες σκέψεις, με αφορμή αυτές τις παρεμβάσεις.
Κοινή δράση κομμουνιστών και αριστερών, αγωνιστική  ενότητα εργαζομένων-ανέργων, κοινωνική συμμαχία ανατροπής
Πρέπει κανείς να βλέπει πίσω από τα ‘’πλαίσια’’ και τα ‘’προγράμματα’’, με τα θετικά τους και τα ελαττώματα που αυτά έχουν. Το ζήτημα της κοινής δράσης της αριστεράς, ο ανοιχτός διάλογος των κομμουνιστών με ένα πολιτικό πολιτισμό αλληλεγγύης και συντροφικότητας, είναι επείγουσα ανάγκη.
Η κοινή δράση, αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο, όσο συνδέεται με το ζήτημα των ζητημάτων: την αγωνιστική ταξική ενότητα των εργαζομένων-ανέργων, την ευρύτερη κοινωνική συμμαχία για την ανατροπή του κοινωνικού κανιβαλισμού.
Η αστική τάξη δυσκολεύεται σήμερα να οικοδομήσει κοινωνικές συμμαχίες στη γραμμή της, καθώς καταβυθίζει μικροαστικά και μεσαία στρώματα, καθώς και ανώτερα στρώματα της κρατικής γραφειοκρατίας. Αυτό δεν την κάνει μόνο πιο ανίσχυρη, αλλά και πιο επικίνδυνη και επιθετική. Είναι μονόδρομος για αυτήν η ανάπτυξη του εμφυλίου εντός των εργαζομένων και των ανέργων, εντός των λαϊκών στρωμάτων, μεταξύ των λαών. Αυτή είναι και  η βάση ενός σύγχρονου πολιτικού ολοκληρωτισμού ή/και φασισμού.
Με αυτή την  πολιτική ματιά θα πρέπει να δούμε τις ευθύνες της αριστεράς, στην προώθηση ή μη της κοινής αγωνιστικής δράσης.
Εδώ είναι οι μεγάλες ευθύνες του ΚΚΕ, που αποστρέφεται κάθε μορφή διαλόγου και κοινής δράσης.
Εδώ είναι που πάσχει ο ΣΥΝ, που ασθμαίνοντας αναζητά πολύ διστακτικά και ανόρεχτα δρόμους απογαλακτισμού με την ενότητα με την ΠΑΣΚΕ και τις διαφοροποιήσεις των ρεταλιών του ΠΑΣΟΚ.
Εδώ είναι οι ευθύνες και της αντικαπιταλιστικής αριστεράς και η υποτίμηση των θετικών διεργασιών, που μπορεί να προκληθούν από δικές της ενωτικές πρωτοβουλίες, όπως αυτή της ανοιχτής επιστολής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Απλά τα πράγματα: Η αλληλο-απαξίωση της αριστεράς, υπονομεύει την αγωνιστική ταξική ενότητα και την κοινωνική συμμαχία ανατροπής.
Ενότητα και κοινή δράση σε ποιο πεδίο;
Που και πως θα συναντηθούμε όμως;
Οι βαρύνουσες  ευθύνες  της κοινοβουλευτική αριστεράς σχετίζονται πρωτίστως με την απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
Είναι το κοινοβούλιο και οι εκλογές, το ‘’σκοτεινό αντικείμενο του πόθου’’ για την κοινή δράση της αριστεράς ή η πλατειά εργατική και λαϊκή δράση;
Δεν είναι ρητορικό το ερώτημα ούτε τίθεται από ιδεολογική σκοπιά.
Πως θα φύγει η χούντα του κεφαλαίου και η τριπλή κατοχή ΕΕ-ΔΝΤ-ελληνικής κυβέρνησης/κεφαλαίου; Θα φύγουν,  αν δεν τους ρίξουμε με ξεσηκωμό και εξέγερση;  Δεν το πιστεύουμε.
Γιατί λοιπόν θεωρείται ‘’λίγη’’ η κοινή δράση σε ένα κοινωνικό και πολιτικό κίνημα ανατροπής που προτείνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενώ η εκλογική κοινοβουλευτική συνεργασία, θεωρείται το ‘’ανώτερο στάδιο’’ της; 
Είναι  άλλο πράγμα η αξιοποίηση της (όλο και πιο υποβαθμισμένης στη λαϊκή συνείδηση) βουλής στον αγώνα και άλλο πράγμα η αναγόρευση της στο κέντρο της. Στερείται τεκμηρίωσης αυτή η ιεράρχηση.
‘’Στενό’’ ή ‘’πλατύ’’ πρόγραμμα;
Πριν σχολιάσουμε τις κρίσιμες πλευρές ενός ενδεχόμενου κοινού πολιτικού προγράμματος, ας σταθούμε λίγο μεθοδολογικά
Σε συνάρτηση πάντα και με το προηγούμενο ερώτημα:
Τι είναι πιο ενωτικό, πλατύ, ρεαλιστικό και αναγκαίο; Ένας ισοσκελισμός των πάντων σε ένα ‘’ελάχιστο’’ πολιτικό πρόγραμμα αριστερής εκλογικής συνεργασίας ή μια χωρίς όρους και όρια σύμπραξη, εδώ και τώρα, σε ένα μεγάλο μέτωπο αγώνα για ρήξη και ανατροπή της επίθεσης;
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θεωρεί το δεύτερο. Διατυπώνει την λιγότερο δημοφιλή, αλλά την πιο ρεαλιστική και ενωτική πρόταση, πάνω σε αυτό που έχει ανάγκη ο λαός σήμερα. Μέτωπο αγώνα για να τους ρίξουμε!
‘’Μα σε αυτό το μέτωπο, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,  βάζει πολιτικό πλαίσιο, δεν είναι αληθές ότι το εννοεί χωρίς όρους’’, μου αντέτεινε ένας φίλος σε μια συζήτηση. Φυσικά και βάζει ένα αναγκαίο πρόγραμμα, που αναπτύσσεται στην σχετική επιστολή. Είναι στόχοι που προβάλλονται και υποστηρίζονται επί της ουσίας. Δεν αποτελούν ούτε χρονικές, ούτε τυπικές προϋποθέσεις.
Το  αγωνιστικό μέτωπο ρήξης και ανατροπής, από τη φύση του, ως μια διαδικασία κοινωνικής και πολιτικής σύμπραξης, στον ευρύ λαϊκό αγώνα, δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να πάρει τη μορφή ενός κλειστού μετώπου, με περιοριστικό πολιτικό πλαίσιο.
Ας μη γίνεται λοιπόν αυτή η μεγάλη αντιστροφή. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δέχεται να παλέψει σε ένα ευρύ πολιτικό μέτωπο με δυνάμεις που (κακώς) υπερασπίζονται ακόμη το ευρώ, αλλά δεν πρόκειται να δεχτεί (και πολύ καλά κάνει), να μην υπερασπίζεται μέσα σε αυτό, την  έξοδο από την ευρωζώνη και την ΕΕ που είναι αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε θετική προοπτική.
Το πρόγραμμα συναρτάται πάντα με τη μορφή του μετώπου και το πεδίο που αυτό κρίνεται και δοκιμάζεται.
«Ποιος είναι ο εχθρός, ποιος είναι ο στόχος;»
Ο  σύντροφος (και συντοπίτης μου!) Γ. Μαρκόπουλος, θέτει πολύ εύστοχα το βασικό κριτήριο: ‘’Αρκεί να συμπράξουν οι αριστερές δυνάμεις στο «ποιος είναι ο εχθρός, ποιος είναι ο στόχος;»’’. Ποια όμως είναι η απάντηση στο ερώτημα; 
Τον εχθρό δεν τον διαλέγεις, είναι απέναντι. Σε περιγελά και σου επιτίθεται. Μόνο η στρουθοκάμηλος κάνει πως δεν τον βλέπει. Εδώ θέλει καθαρή ματιά, καθαρή απάντηση, συζήτηση με τεκμηρίωση και επιχειρήματα.
Εμείς βλέπουμε απέναντι μας ένα καπιταλισμό σε παροξυσμό κρίσης, μια ειδική μορφή εκδήλωσης της μέσω της κρίσης και της πολιτικής της ευρωζώνης και της ΕΕ και φυσικά μια αστική τάξη δεμένη σε σώμα ένα με την λεγόμενη ‘’ευρωπαϊκή προοπτική’’. Αυτό είναι που καθορίζει τον στόχο και το πρόγραμμα. Δεν καθορίζεται υποκειμενικά.
Για αυτό, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αναζητεί μια διέξοδο ενάντια στην λογική του κεφαλαίου και του καπιταλισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με συγκεκριμένα πολιτικά αιτήματα-κόμβους. Να κρίνουμε τον ‘’στόχο’’, το ‘’πρόγραμμα’’, ξεκινώντας από την εκτίμηση του ‘’εχθρού’’. Εδώ δυστυχώς, ειδικά ο ΣΥΝ, αρνείται να συζητήσει επί της ουσίας. Απλά διατυπώνει κατηγορίες περί ‘’στενού’’ προγράμματος.
Χωρίζει το ζήτημα του ευρώ; Ποιους και από τι;
Ο παλαιόθεν φίλος και σύντροφος Δ. Οικονομίδης, απασχολείται ιδιαίτερα με το αίτημα για ‘’αποχώρηση από την Ευρωζώνη και την ΕΕ’’, θεωρώντας ότι είναι ένα ζήτημα που ‘’χωρίζει’’.
Ποιους όμως και από τι;
Όπως πολύ σωστά ο ίδιος υπενθυμίζει, ‘’το 35%  του πληθυσμού,  σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις είναι υπέρ της εξόδου από το ευρώ’’. Υπενθυμίζουμε και κάτι άλλο από την ίδια δημοσκόπησης: 51% είναι ενάντια στην ΕΕ!. Και τα δύο (συνεχώς ανερχόμενα) ποσοστά, δεν αποτελούν φυσικά το 90%, αλλά είναι και πολύ ευρύτερα από τα θεωρητικά, δημοσκοπικά και ανοήτως αθροιζόμενα εκλογικά ποσοστά της αριστεράς. 
Δεν θα έπρεπε επομένως  να τίθεται το ερώτημα γιατί η  ‘’μικρή’’ ΑΝΤΑΡΣΥΑ,  προτάσσει την ανάγκη ανταπόκρισης της αριστεράς σε αυτήν την ελπιδοφόρα τάση και παραπέρα ανάπτυξής της σε αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, αλλά το αν οι ηγετικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ προτίθενται να αναθεωρήσουν την θέση τους.
Ας το θέσουμε αλλιώς: Αν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ, για χάρη της ενότητας, αποσύρουν αυτή τη θέση, αυτό θα είναι θετική ή αρνητική συμβολή και απόκριση απέναντι στις λαϊκές διαθέσεις και τάσεις ή αυτό δεν έχει κάποια σημασία, μια και θα έχει επιτευχθεί η εκλογική ενότητα της αριστεράς;
Είναι χρήσιμο για την αριστερά να ξεγλιστράει;
‘’Δεν χρειάζεται να ξετυλίξουμε αυτό  το κουβάρι των συλλογισμών’’, αντιτείνεται καλόπιστα. Πολύ χαρακτηριστικά  ο Δ. Οικονομίδης σημειώνει: ‘’Θεωρώ  κι εγώ ότι στην πορεία  θα φανεί ότι σε μια ανοικτή και δημόσια συζήτηση η αντίληψη ότι οι άνεργοι θα αρχίσουν να απολαμβάνουν κοψίδια μέσα στην Ευρωζώνη με μια κυβέρνηση ας πούμε «αριστερή» δεν θα μπορέσει να σταθεί ούτε λεπτό. Και η ανάγκη να υπάρξει κοινή επεξεργασία για μια προοδευτική στρατηγική εξόδου θα γίνει από όλους δεκτή’’. 
Ωστόσο, σε στιγμές σαν αυτές, οι ζωντανές πρωτοπόρες δυνάμεις, πρέπει να έχουν την θέληση και την μαεστρία να συνθέσουν τα κομμάτια του πάζλ. Η μισή αλήθεια είναι ένα ψέμα… Μην το ξεχνάμε.
Περιμένουμε άραγε ο κόσμος που αγωνιά, να εμπιστευτεί μια αριστερά που θέλει να αποφύγει τα ερωτήματα ή να κόψει τις αλήθειες στα τέσσερα και να τις δώσει με δόσεις, απλά και μόνο για να βολέψει το δογματισμό ορισμένων κομματιών της και την εμμονή τους σε μια από τις πιο λαθεμένες ιστορικά επιλογές της, την υποστήριξη στην ΕΕ;
Τα μισά λόγια στα  κορυφαία ζητήματα της σύγκρουσης με την ευρωζώνη και την ΕΕ, καθώς και της διαγραφής του χρέους, είναι ακριβώς αυτά που ψαλιδίζουν την ενωτική λαϊκή δυναμική, που αποθαρρύνουν την αγωνιστική διάθεση των εργαζομένων. Εδώ θα κριθούν όλα τα ρεύματα, κόμματα και σχηματισμοί. Σε όλα τα πεδία. Και στο μαζικό κίνημα που παίρνει όλο και πιο πολιτικά χαρακτηριστικά, όσο και στην πολιτική αντιπαράθεση  συμπεριλαμβανομένων και των εκλογών.
Η εξουσία και η κυβέρνηση
Πρέπει να συζητήσουμε με τεκμηριωμένα επιχειρήματα, στηριγμένα στα ιστορικά παραδείγματα, το θεωρητικό κεκτημένο και την επιστημονική πολιτική έρευνα για το ζήτημα της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος και την σχέση που αυτό έχει με την οικονομική βάση.
Η αριστερά πρέπει να θέσει εξουσίας, με ότι αυτό σημαίνει. Η κυβέρνηση είναι μέρος της εξουσίας, όχι η απάντηση στο ζήτημα της εξουσίας.
Το παράδειγμα της κυβέρνησης   Τσάβες που συνήθως προβάλλεται για να γλυκάνει την πρόταση της ‘’αριστερής κυβέρνησης’’ και της ‘’παραγωγικής ανασυγκρότησης’’, ελέω καπιταλιστικής οικονομικής βάσης, αστικού κράτους και υποταγής στους μηχανισμούς της ΕΕ, παραβλέπει ακριβώς την ανάγκη ‘’συγκεκριμένης ανάλυσης της συγκεκριμένης κατάστασης’’.
Τελείως διαφορετική συγκρότηση του αστικού στρατοπέδου, ιστορική πολιτική εμπειρία, πλοκή με το διεθνές καπιταλιστικό πλέγμα, άλλη κοινωνική δομή, άλλα ερωτήματα.
Ναι, πρέπει, να εξετάσουμε το θέμα της αριστερού κυβερνητισμού, πρωτίστως με βάση την εμπειρία της Γαλλίας και της Ιταλίας που διέλυσαν πολιτικά και ιδεολογικά τα ισχυρότερα κομμουνιστικά κινήματα στην Ευρώπη, αλλά και την ξεχασμένη σκληρή εμπειρία του 1989-1990 με τις συγκυβερνήσεις Τζανετάκη και Ζολώτα, που το ΚΚΕ τις υποτιμάει ακόμη και τώρα, χαρακτηρίζοντας τες ‘’βραχύβιες’’.
‘’Βέβαιη απόρριψη’’; Γιατί παρακαλώ;
Καλό το γράμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά ‘’η απόρριψή του είναι βέβαιη’’, εκτιμά και προειδοποιεί ο Δ. Οικονομίδης. Εννοεί προφανώς την στάση των ηγεσιών του ΣΥΝ και του ΚΚΕ.
Έτσι απλά; Προκαταβολικά και χωρίς επιχειρήματα; Και θα προσπεραστεί ανέφελα; Δεν νομίζουμε ότι οι κομμουνιστές συζητούν με αυτό τον τρόπο. Αναζητώντας δηλαδή απλά τα ‘’κοινά σημεία’’, διαδικαστικά και με συμψηφισμούς ή με μέσους όρους.
Αριστερά σημαίνει σύγκρουση, διαλεκτική αντιπαράθεση, όχι θέσφατα και παζάρια. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα γυρίσουμε σελίδα. Αριστεροί αγωνιστές και κομμουνιστές γυρίζουν σελίδα.
Οι διεργασίες είναι ελπιδοφόρες και πρέπει να επιταχυνθούν. Πρέπει να ανταποκριθούν και οι ηγεσίες. Και εδώ, έχει ο καθένας την ευθύνη του με τη στάση του να συμβάλλει. Διαφορετικά, η αριστερά θα βλέπει τον κόσμο να της γυρίζει την πλάτη.
Σφαγμένοι ή προετοιμασμένοι;
Είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη κοινωνική σύγκρουση, που αργά ή  γρήγορα θα πάρει ανεπανάληπτες και οξύτατες μορφές.
Δεν αποφεύγεται αυτή η σύγκρουση. Θα έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Το ίδιο και οι απαντήσεις της κομμουνιστικής αριστεράς. Η αγωνία της ‘’διευθέτησης’’ και της ‘’διαχείρισης’’ των διαφορών, δεν θα προσφέρει πολλά.
Ή θα πάμε σφαγμένοι σε αυτή τη σύγκρουση, προσπαθώντας να παντρέψουμε στρατηγικές ανεπάρκειες με τη σύγχρονη ανάγκη της ανατροπής και της επανάστασης ή θα την δώσουμε προετοιμασμένοι, υπερβαίνοντας, όχι απλά λάθη και ελλείμματα, αλλά και το ίδιο μας τον εαυτό.
Ποιος ακριβώς φοβάται και τι;
Ακούγεται συχνά πως πρέπει   ‘’να το φέρουμε λάου-λάου στον κόσμο. Είναι θέμα τακτικής. Για να μην τρομάξει.’’
Ποιος φοβάται ακριβώς;
Με όλο τον κίνδυνο σχηματικότητας, θα λέγαμε πως ο εργατόκοσμος, οι άνεργοι, οι σκοτωμένοι κοινωνικά, οι ξεκληρισμένοι αγρότες, ζουν εξ ορισμού μέσα στον φόβο, την δυσκολία, το απίστευτο ζόρι.
Αυτοί ξέρουν ότι εύκολα πράγματα δεν υπάρχουν. Όποιος ζει τίμια και από τη δουλειά του, ξέρει ότι πρέπει να κοπιάσει. Σήμερα κοπιάζει διπλά και τριπλά λόγω της τυραγνίας του κεφαλαίου και δεν μπορεί καν να επιβιώσει.
Ο κόσμος της εργασίας δεν έχει να χάσει. Έχει μόνο να κερδίσει από μια πολιτική στρατηγική έντασης της ταξικής πάλης με επαναστατικό κομμουνιστικό χειραφετητικό ορίζοντα. Δεν φοβάται.  Φοβάται ο αστικός κόσμος, διότι ζει από τη δουλειά αυτών που εξουσιάζει.
Τρέμουν και φοβούνται τα ανώτερα μεσαία στρώματα μπροστά σε μια ορατή προοπτική κοινωνικής καθίζησης. Ονειρεύονται δρόμους βολής, να την ‘’σκαπουλάρουν’’. Τα όρια φυσικά είναι πορώδη, το γνωρίζουμε.
Ωστόσο, είναι σαφές ότι η ελληνική αριστερά, διασχίζεται από τις παραπάνω αντιφάσεις, όχι γιατί έχει προδοτικές ηγεσίες ή ‘’άσχετα’’ στελέχη, αλλά γιατί δεν είναι μια εργατική κοινωνική αριστερά, τόσο σε ότι αφορά την κοινωνική ταξική της σύνθεση, όσο και σε ότι αφορά τα πολιτικά προτάγματά της. Για αυτό και ο επαναστατικός της χαρακτήρας είναι το δραματικό ζητούμενο, για το οποίο αντί να  πασχίζει, συχνά, αθέλητα ή μη, το λοιδορεί η ίδια.
Όλα ή τίποτα λοιπόν;
Θα τα κρεμάσουμε λοιπόν στο ερώτημα ‘’αριστερή εκλογική συνεργασία της σύνολης αριστεράς ή τίποτα;’’ Αν το θέσουμε έτσι, δεν εννοούμε την κοινή δράση, ούτε την ενότητα, ούτε με τακτικούς ούτε με στρατηγικούς όρους.
Μιλώντας με εκλογικούς όρους, ας μην κοροϊδευόμαστε, τόσο το ΚΚΕ όσο και ο ΣΥΝ έχουν αποφασίσει την πορεία τους. Θα κατέβουν κανονικότατα ο καθείς μόνος του. Η δημαγωγία δεν θα λείψει. Το απαραίτητο εμπόριο ‘’ιστορίας-μοναδικότητας’’  ή ‘’ενότητας’’  αντίστοιχα, είναι …στο πρόγραμμα.
Καθόλου λοιπόν ρεαλιστική δεν είναι μια εκλογική συμπόρευση. Ούτε πολύ περισσότερο μια ‘’αριστερή κυβέρνηση’’,  ανεξάρτητα από την  γνώμη που έχουμε εμείς για αυτήν.  Δεν θα ήταν ρεαλιστική, ακόμη και αν με κάποιο μαγικό τρόπο υπήρχε κοινή εκλογική κάθοδος ΚΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΤΑΡΣΥΑ, σε ένα ελάχιστο πρόγραμμα που δεν θα έβγαζε τσιμουδιά για το ζήτημα της ευρωζώνης ή τα μασούσε για το χρέος.
Αντίθετα, τολμούμε να πούμε, πως η εκλογική επίδοση μιας τέτοιου τύπου συνεργασίας, θα ήταν πίσω αθροιστικά  και από τις σημερινές αυξητικές τάσεις (για κοινούς, αλλά και για  διαφορετικούς λόγους) που υπάρχουν για ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ.  Ακριβώς διότι με την αφωνία της ή τα μισά της λόγια θα έπειθαν πως δεν μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες της για ένα άλλο δρόμο της ελληνικής κοινωνίας.
Χάθηκε ο χρόνος λοιπόν; Αν το κέντρο και το ορόσημο είναι οι εκλογές και η βουλή που θα προκύψει, τότε ναι. Ευτυχώς όμως κάθε άλλο παρά ισχύει αυτό.
Το εκλογικό αποτέλεσμα θα παίξει σημαντικό ρόλο, για αυτό η αριστερά και ειδικά η αντικαπιταλιστική πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά και να αδυνατίσει το μαύρο μέτωπο. Τον Ιούνιο, έρχεται νέα μεγάλη επίθεση.
Είναι πιο ρεαλιστικό και αναγκαίο, να συναντηθεί η αριστερά στον δρόμο, στην ανατροπή, για να πάρουν δρόμο συγκυβερνήσεις, ΕΕ, ΔΝΤ και πολιτική του κεφαλαίου.
Αν το εννοούμε, μπορούμε μια χαρά. Έχουμε τόσα πολλά και όμορφα να κάνουμε μαζί, μαζί με το λαό και την αγωνία του.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου